Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa
Trang chủ   /   Công tác Tài chính, Kiểm tra công đoàn   /   Kết quả hoạt động của UBKT công đoàn Thanh Hoá nhiệm kỳ 2008 2013
Kết quả hoạt động của UBKT công đoàn Thanh Hoá nhiệm kỳ 2008 2013
Kết quả phân loại UBKT các cấp :  Có 987 UBKT xuấ sắc = 35%, loại tốt 338 UBKT = 12%, loại khá 1.099 UBKT= 39%, Loại trung bình 281 UBKT =10%, loại yếu 113 UBKT= 4%

Trong nhiệm kỳ qua, đư­ợc sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của UBKT Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ban Th­ường vụ Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hoá về công tác kiểm tra, UBKT- LĐLĐ tỉnh đã giúp BCH, Ban Th­uờng vụ tập trung chỉ đạo, hướng dẫn UBKT công đoàn các cấp chủ động xây dựng quy chế hoạt động, chương trình công tác nhiệm kỳ, kế hoạch kiểm tra hàng tháng, hàng quý và cả năm để thực hiện. Trong thực hiện nhiệm vụ,  công tác kiểm tra là một trong những nhiệm vụ khó, nhưng việc kiểm tra chấp hành Điều lệ, kiểm tra công đoàn cùng cấp và cấp dưới khi tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Chỉ thị, Nghị quyết và các quy định của tổ chức Công đoàn lại càng khó khăn phức tạp hơn.

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XVII Công đoàn Thanh Hoá đến nay số lượng Uỷ ban Kiểm tra CĐ các cấp và cán bộ làm công tác kiểm tra đều tăng theo sự phát triển về số lượng đoàn viên và thành lập mới CĐCS. Toàn tỉnh có 2.718 UBKT công đoàn các cấp, so với đầu nhiệm kỳ tăng 96 UBKT = 2,7%, có 8.354 Uỷ viên tăng 288 uỷ viên = 3,4 %.

Trong đó: UBKT- LĐLĐ tỉnh; Có 07 Ủy viên (có 03 đ/c Uỷ viên chuyên trách tại văn phòng UBKT, 04 đ/c Uỷ viên không chuyên trách,  Công đoàn cấp trên cơ sở có 62 UBKT, gồm: 238 Uỷ viên, Công đoàn cơ sở có 2.655 UBKT, gồm: 8.109 Uỷ viên.  Có 996 CĐCS dưới 30 đoàn viên (phân công 1 Ủy viên BCH phụ trách công tác kiểm tra).

Nhìn chung về cơ cấu, số l­ượng, chất lư­ợng và hoạt động của UBKT được công đoàn các cấp quan tâm, hàng năm kiện toàn, bổ sung cán bộ làm công tác kiểm tra đảm bảo về số lượng và chất lượng, các chế độ chính sách đối với cán bộ UBKT được đảm bảo đúng quy định của Điều lệ .

Mục tiêu của công tác kiểm tra trong nhiệm kỳ là: Nắm bắt, hướng dẫn và điều chỉnh kịp thời những sai sót trong công tác quản lý điều hành hoạt động của tổ chức công đoàn, với phương châm: Lấy xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh làm mục đích, lấy ngăn ngừa làm biện pháp hàng đầu để chỉ đạo thực hiện.

UBKT – LĐLĐ tỉnh đã tham mưu cho BCH, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh thành lập 98 đoàn kiểm tra, trưng tập các ban chỉ đạo cơ sở của LĐLĐ tỉnh tham gia cùng với UBKT thực hiện kiểm tra toàn diện tại Công đoàn cấp trên cơ sở và CĐCS để. “cùng nắm bắt, cùng huớng dẫn, cùng chỉ đạo và cùng rút kinh nghiệm”. Đồng thời soạn thảo những nội dung cơ bản về hoạt động UBKT công đoàn và sổ theo dõi hoạt động mang tính thống nhất trong hệ thống. Hướng đẫn đề cương xây dụng quy chế hoạt động, đề cương báo cáo của UBKT và trình tự giải quyết đơn thư khiểu nại tố cáo, xây dựng ví dụ  mẫu về “những tình huống đơn thư KNTC đã giải quyết có kết quả, làm tài liệu tham khảo và vận dụng thực hiện trong hoạt động UBKT Công đoàn  các cấp .

Trong nhiệm kỳ tổ chức kiểm tra toàn diện tại Công đoàn cấp trên cơ sở và CĐCS được 169 cuộc về chấp hành Điều lệ công đoàn, trong đó: Có 11 cuộc kiểm tra khi tổ chức và cá nhân có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Chỉ thị, Nghị quyết và  hướng dẫn chỉ đạo UBKT công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức kiểm tra đồng cấp và cấp dưới 768 cuộc, CĐCS tự kiểm tra 2.301 cuộc. Tham mưu cho Ban Thường vụ xây dựng nội quy và lịch tiếp đoàn viên đúng quy định; Các cấp Công đoàn đã tiếp 725 lượt người, nhận 634 đơn (có 36 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của tổ chức công đoàn), trong đó; UBKT LĐLĐ tỉnh tiếp 445 lượt, giải quyết 254 đơn ( có 11 đơn thuộc thẩm quyền) tham gia với cơ quan chức năng Nhà nước giải quyết 243 đơn. Kết quả; UBKT -LĐLĐ tỉnh giải quyết cho 110 người được bố trí việc làm, 02 người được hưởng chế độ tai nạn LĐ, 388 người hưởng chế độ BHXH, BHYT và các quyền lợi khác là 155  người. Đối với LĐLĐ huyện, thị,  TP, CĐN và CĐCS phối hợp giải quyết cho 27 người được thi tay nghề nâng bậc thợ, 01 người được hưởng chế độ tai nạn lao động, 47 ng­ười được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi khác là 350 người. Tổ chức 3 lớp tập huấn gồm 295 đ/c là Chủ tịch CĐ, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT Công đoàn cấp trên cơ sở. Chỉ đạo và giúp CĐ ngành, LĐLĐ huyện, thị, thành phố và tương đương hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ kiểm tra cho 44 lớp có hơn 7.480 người tham gia. Trong đó: Năm 2009 mở 24 lớp, có hơn 4.560 người; năm 2010 mở 11 lớp gồm 2.080 người và 6 tháng đầu năm 2011 mở 6 lớp có hơn 840 người tham gia chủ yếu là các đ/c Chủ tịch CĐCS và cán bộ làm công tác kiểm tra của CĐCS.

Thông qua công tác kiểm tra trong nhiệm kỳ qua đã có tác dụng thiết thực đó là: Vừa kiểm tra, vừa hướng dẫn chỉ đạo, tất cả các ban chuyên đề đều tham gia kiểm tra, đều nắm bắt trực tiếp các mặt hoạt động của công đoàn cấp dưới thuộc ban mình phụ trách và rút kinh nghiệm kịp trong chỉ đạo, khi phát hiện dấu hiệu vi phạm cùng đề xuất thống nhất biện pháp ngăn ngừa, đồng thời giúp đơn vị đựơc kiểm tra có giải pháp điều chỉnh những sai sót kịp thời trong công tác quản lý điều hành thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả phân loại UBKT các cấp :  Có 987 UBKT xuấ sắc = 35%, loại tốt 338 UBKT = 12%, loại khá 1.099 UBKT= 39%, Loại trung bình 281 UBKT =10%, loại yếu 113 UBKT= 4%

Nhiệm kỳ 2008-2013 UBKT –LĐLĐ tỉnhvà đ/c Chủ nhiệm UBKTđựơc Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen.  Tặng Bằng khen của BCH – LĐLĐ tỉnh cho 10 cá nhân và 7 tập thể UBKT cấp trên cơ sở  tiêu biểu gồm: Uỷ ban Kiểm tra CĐN NN&PTNT, LĐLĐ huyện Tĩnh Gia,  Bá Thước, Triệu Sơn, Nga Sơn, Hoằng Hoá,  Thạch Thành và 10 cá nhân.

Có thể nói trong nhiệm kỳ qua UBKT - LĐLĐ tỉnh đã giúp BCH, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo UBKT công đoàn các cấp thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm đề ra như: Tổ chức chỉ đạo thực hiện kiểm tra thường xuyên và các cuộc kiểm tra đột xuất nhằm nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ CĐ Việt Nam; phát hiện ngăn ngừa kịp thời các biểu hiện vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của CĐ cấp trên đến cơ sở. Thực hiện việc quản lý thu - chi tài chính, tài sản CĐ từng bước đi vào nền nếp. Đồng thời thực hiện có hiệu quả việc giải quyết và tham gia giải quyết dứt điểm đơn thư KN - TC của đoàn viên, CNVC - LĐ, không có đơn tồn đọng. Qua đó đã thể hiện rõ nét vai trò công đoàn tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên CNVC-LĐ. Góp phần quan trọng trong việc xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh đáp ứng với yêu cầu mới hiện nay.

Trần Văn Chính, UV BTV - Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tinht Thanh Hoá

 

 

Các tin liên quan

  • Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa
  • Giấy phép số 14/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 17/01/2011
  • Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa