Liên kết website

Ban biên tập

Đ/c: Ngô Tôn Tẫn

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh  - TB Biên tập

Đ/c: Lương Thị Minh

PCT  LĐLĐ tỉnh  - PTB Thường trực

Đ/c: Vũ Anh Tuấn

PCT  LĐLĐ tỉnh  - PTB Biên tập

Đ/c: Hà Xuân Thành

PCT  LĐLĐ tỉnh  - PTB Biên tập

Đ/c: Đinh Đăng Luyện

TB Tuyên giáo - Thường trực Ban biên tập

Đ/c: Nguyễn Minh Cảnh

Chánh văn phòng – Thư ký

Đ/c: Nguyễn Ngọc Quang

TB Tổ chức  -  Thành viên

Đ/c: Lê Văn Giang

TB CSPL  - Thành viên

Đ/c: Nguyễn Văn Thu

Chủ nhiệm UBKT – Thành viên

Đ/c: Lê Thị Kim Liên

TB Nữ Công  -  Thành viên

Đ/c: Trần Văn Chính

TB Tài chính -  Thành viên

Đ/c: Nguyễn Thành Văn

PTB Tuyên giáo – Thành viên

Đ/c: Bùi Quốc Nghiệm

Quản trị mạng – Thành viên

Đ/c: Trương Thị Hiền

Chuyên viên VP – Thành viên