Liên kết website

Thông báo của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa

Thực hiện Thông báo số 404/TB-TCT ngày 08/12/2014 của Tổng cục Thuế về Công khai thông tin văn bản trên trang thông tin điện tử của ngành Thuế; Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa thông báo như sau:

- Kể từ ngày 01/01/2015 Cục Thuế thực hiện công khai các văn bản của tổ chức, cá nhân gửi Cục Thuế đề nghị hướng dẫn chính sách thuế và các văn bản hướng dẫn trả lời của Cục Thuế lên website của Ngành;

Để tra cứu thông tin liên quan, Tổ chức, cá nhân ngoài ngành Thuế  thực hiện theo các thao tác: Truy cập qua internet, vào website của ngành Thuế theo địa chỉ http://www.gdt.gov.vn, vào thẻ "Dịch vụ công", chọn mục Công khai thông tin văn bản trả lời, sau đó lựa chọn Cơ quan thuế nơi tiếp nhận văn bản, điền số văn bản (trong trường hợp không có số văn bản thì có thể để trống) và ngày văn bản, rồi nhấn nút tra cứu sẽ hiển thị kết quả.

- Để thuận tiện cho việc tra cứu văn bản, Cục Thuế đề nghị:

+ Đối với tổ chức: Văn bản gửi đến cơ quan Thuế đề nghị hướng dẫn, giải quyết về chính sách thuế cần ghi đầy đủ số, ngày, tháng, năm của văn bản.

+ Đối với cá nhân: Văn bản gửi đến đề nghị hướng dẫn chính sách thuế cần ghi đầy đủ ngày, tháng, năm của văn bản.
Cục Thuế thông báo để Các Tổ chức, cá nhân trên địa bàn biết, tra cứu