Liên kết website

BAN TUYÊN GIÁO


alt

Trưởng ban
Đinh Đăng Luyện
ĐT :    091.519.0831


Ban Tuyên giáo


-          


alt
alt
Phó ban
Nguyễn Thành Văn
ĐT: 0986.560.313


Ban Tuyên giáo và Đ/C Nguyễn Quốc Uy


 

     


  
Ban Tuyên giáo


    a/ Chức năng:

Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban chấp hành, Ban Thường vụ trong lĩnh vực tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ; tham mưu, hướng dẫn triển khai công tác tuyên giáo công đoàn.

    b/ Nhiệm vụ:

Nghiên cứu, hướng dẫn nội dung, biện pháp tuyên truyền giáp dục về chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn, công tác phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội trong CNVCLĐ.

Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục cho phù hợp đặc điểm, điều kiện của CNVCLĐ trong các thành phần kinh tế; năm sbắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của CNVCLĐ.

Giúp Ban Thường vụ theo dõi, kiểm tra, định hướng hoạt động và quản lý nội dung của chuyên mục Lao động và Công đoàn Thanh hóa; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn.

Tham mưu, hướng dẫn các cấp Công đoàn triển khai thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, doanh nghiệp văn hoá; xây dựng nội dung, hướng dẫn các cấp Công đoàn tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao trong  CNVCLĐ.

Hướng dẫn các cấp Công đoàn tham gia tổ chức việc học tập, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho CNVCLĐ.

Tổ chức biên soạn tài liệu, phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ.