Liên kết website

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
(Số 02 – Hà Văn Mao – TP Thanh Hoá)
Email: JLIB_HTML_CLOAKING
Chủ tịch: Mai  Bá Nam
ĐTCQ: 037.3855923
DĐ: 0914.325.167alt


CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO                     
(Số 02 – Hà Văn Mao – TP Thanh Hoá)

 Phó chủ tịch:

ĐT CQ: 0373.723.571

DĐ: