Liên kết website

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN THIỆU HOÁLIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN THIỆU HOÁ     
( Thị trấn Vạn Hà - Thiệu Hoá - Thanh Hoá )
Email:  JLIB_HTML_CLOAKING

Chủ tịch: Huỳnh Thanh

ĐT CQ: 0373842050

ĐTDĐ: 0912383063

Địa chỉ mail.: JLIB_HTML_CLOAKING


LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN THIỆU HOÁ

( Thị trấn Vạn Hà - Thiệu Hoá - Thanh Hoá )
Email:  JLIB_HTML_CLOAKING
Phó chủ tịch :   Trần Công Lâm                                               
ĐTCQ :             0373.842.050

NR:                  0373.697.396
DĐ:                  0978.470.697   alt