Liên kết website

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2017

I. Công tác trọng tâm tháng 5/2017

1. Tập trung chỉ đạo Đại hội công đoàn cơ sở đúng tiến độ.

2. Triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017; Chỉ thị số 12 - CT/TW, ngày 05/01/2017; Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X); Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư.

3. Chỉ đạo các cấp công đoàn tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2017; Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với CNVCLĐ.

 

II. Dự kiến các hội nghị tháng 5/2017

 

Thời gian

Nội dung

Ngày 19/5/2017

HN tập huấn về TƯLĐTT và Đối thoại

Ngày 26/5/2017

Sáng

HN Báo cáo viên

Chiều

HN Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh

Ngày 31/5/2017

 

HN giao ban tư tưởng

 

(Lưu ý: Từng hội nghị sẽ có công văn mời dự riêng)

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- VP Tổng LĐLĐ Việt Nam;

- Ban Dân Vận; VP; UBKT Tỉnh uỷ;

- Uỷ Ban MTTQ tỉnh;

- T/T LĐLĐ tỉnh;

- Các ban, đơn vị TT LĐLĐ tỉnh

- CĐ ngành; LĐLĐ huyện, thị xã,

thành phố, CĐCS trực thuộc;

- L­ưu VP LĐLĐ tỉnh.

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Lương Thị Minh