Liên kết website

DS BAN THƯỜNG VỤ LĐLĐ TỈNH THANH HÓA NHIỆM KỲ 2008 - 2013altDANH SÁCH

ỦY VIÊN BTV LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH THANH HOÁ  KHÓA XVIII

(NHIỆM KỲ 2013- 2018)


TT

Họ tên

Chức vụ - Đơn vị công tác

1

Ngô Tôn Tẫn

 Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá

2

Lương Thị Minh

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hoá

3

Hà Xuân Thành

 Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hoá

4

Vũ Anh Tuấn

 Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hoá

5

Trần Văn Chính

Trưởng ban Tài chính  - LĐLĐ tỉnh

6

Lê Văn Giang

 Trưởng Ban CS-PL LĐLĐ tỉnh

7

Đinh Đăng Luyện

 Trưởng Ban Tuyên giáo-  LĐLĐ tỉnh

8

Nguyễn Ngọc Quang

Trưởng Ban Tổ chức - LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá

9

Nguyễn Văn Thu

 Chủ nhiệm UBKT- LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá

10

Lê Thị Kim Liên

 TB Nữ công - LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá

11

Bùi Văn Soái

 Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh

12

Vũ Tuấn Minh

 Chủ tịch CĐ KKT Nghi Sơn

13

Mai Bá Nam

 Chủ tịch CĐ ngành Giáo dục tỉnh

14

Hoàng Thị Yến

 Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Thanh Hoá

15

 Đào Công Bình 

 Chủ tịch CĐ ngành nông nghiệp  tỉnh