Liên kết website

Về tiến độ đại hội công đoàn các cấp đến ngày 31/8/2012


Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-LĐLĐ ngày 09/4/2012 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XVIII Công đoàn tỉnh Thanh Hóa và Đại hội XI Công đoàn Việt Nam;

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố; Công đoàn ngành, Công doàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các công đoàn cơ sở trực thuộc đã tổ chức triển khai, xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội cho đơn vị mình đảm bảo theo kế hoạch của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh. Kết quả thực hiện như sau:

Tổng số CĐCS trong tỉnh 3742 đơn vị; trong đó: Tổ chức đại hội 2617 đơn vị; Tổ chức hội nghị 1061 đơn vị; Tổ chức hội nghị BCH mở rộng 15 đơn vị; Không tổ chức được đại hội, hội nghị 49 đơn vị.

Tính đến ngày 31/8/2012 công đoàn các cấp đã tiến hành tổ chức đại hội và hội nghị:

Nội dung

Tổng số

Đã tổ chức, ĐH, HN

Trong đó

Đại hội

Hội nghị

Hội nghị BCH

CĐ trực thuộc LĐLĐ tỉnh

42

1

1Trong đó:

CĐN, CĐ khu KT NS

8

LĐLĐ huyện, tx, Tp

27

CĐCS trực thuộc

7

1

1CĐCS

3735

2143

1459

673

11

CĐ Giáo dục

27

5

5Khối HCSN (cả trường học)

3192

1853

1334

591


Khối DN

516

213

120

82

11

Kế hoạch tổ chức đại hội, hội nghị CĐCS từ ngày 04/9 đến ngày 09/9/2012.

Nội dung

Tổng số

Tổ chức Đại hội

Tổ chức hội nghị

Hội nghị BCH

CĐ trực thuộc LĐLĐ tỉnh

Trong đó:

CĐN, CĐ khu KT NS

LĐLĐ huyện, tx, Tp

CĐCS trực thuộc

CĐCS

167

157

10


CĐ Giáo dục

Khối HCSN (cả trường học)

154

148

6


Khối DN

13

9

4Đại hội công đoàn các cấp được tổ chức trang nghiêm và thành công tốt đẹp; đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.


Lê Văn Cường, Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá