Liên kết website

Đại hội công đoàn công ty tnhh giầy Anora Việt Nam lần thứ I nhiệm kỳ 2012 -2015.

Thực hiện Kế hoạch số: 45/KH -CĐNS ngày 08 tháng 05 năm 2012 của Ban thường vụ công đoàn khu kinh tế Nghi Sơn về việc tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn lần thứ II; được sự đồng ý của Lãnh đạo công ty và Công đoàn khu kinh tế Nghi Sơn,ngày 23 tháng 09 năm 2012 Công đoàn cơ sở công ty TNHH giầy Annora Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Tham dự Đại hội có 136 đại biểu đại diện cho 3216 đoàn viên công đoàn. Về dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí: Ngô Tôn Tẫn – Phó chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh, đồng chí: Vũ Tuấn Minh – Chủ tịch công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn, đồng chí: Trần Chí Thanh – Phó Trưởng ban quản lý Khu kinh tế Nghi sơn, ông Zau Fu Zhong – Phó tổng giám đốc công ty cùng các đại biểu là khách mời của các công đoàn bạn.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao. Đại hội đãthảo luận và nhất trí thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban chấp Hành công đoàn lâm thời, phương hướng nhiệm vụ khóa I nhiệm kỳ 2012 – 2017 và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành lâm thời do đoàn chủ tịch trình bày. Đại hội đã bầu 15 đồng chí có đủ tiêu chí, năng lực và phẩm chất vào Ban chấp hành khóa I, đồng thời bầu 13 đại biểu dự đại hội công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn lần thứ II.

Tiếp thu những ý kiến đóng góp của đoàn viên Công đoàn và những ý kiến chỉ đạo của Liên đoàn lao động tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn, lãnh đạo doanh nghiệp, Đại hội đã thông qua nghị quyết trong đó nêu rõ: Đội ngũ công nhân lao động công ty trong thời gian qua đã có nhiều cố gắng trong lao động sản xuất với năng suất, chất lượng và hiệu quả góp phần quan trọng vào sự phát triển của doanh nghiệp, đoàn viên và công đoàn đã thực hiện khá tốt nghĩa vụ, trách nhiệm của mình góp phần thực hiện và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Bên cạnh đó tổ chức và hoạt động Công đoàn trong thời gian qua còn một số yếu kém cần được khắc phục đó là:

Trình độ, năng lực hoạt động thực tiễn của cán bộ công đoàn còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu hoạt động Công đoàn, chưa mạnh dạn đấu tranh bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân lao động,

Một bộ phận lớn công nhân lao động còn chưa qua đào tạo trình độ học vấn, tay nghề thấp, ý thức tổ chức và kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp của công nhân lao động không đồng đều, đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở đều kiêm nhiệm, áp lực công việc nhiều, chưa có thời gian cho công tác Công đoàn.

Để đáp ứng những yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, Đại hội xác định những nhiệm vụ chủ yếu của nhiệm kỳ tới là:

1- Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân lao động có bản lĩnh, có trình độ học vấn và tay nghề cao, có tác phong lao động công nghiệp, có đạo đức lối sống lành mạnh, có tinh thần tương thân tương ái, vận động người lao động tích cực học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyện môn để đảm bảo việc làm nâng cao thu nhập, nâng cao đời sống.

2- Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh phấn đấu ít nhất có từ 80 đến 85% công nhân lao động gia nhập tổ chức công đoàn, có ít nhất 90% công nhân lao động và đoàn viên công đoàn tham dự đầy đủ các lớp tập huấn về pháp luật lao động, về công đoàn do công đoàn cấp trên tổ chức.

3- Đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân lao động, tham gia xây dựng quy chế phối hợp giữa Ban chấp hành công đoàn cơ sở với Ban giám đốc công ty, tăng cường công tác giám sát việc thực hiện pháp luật, chế độ chính sách đối với công nhân lao động, hướng dẫn giúp đỡ công nhân lao động tham gia ký kết hợp đồng lao động, phấn đấu 100% người lao động được ký kết hợp đồng lao động đúng theo quy định của pháp luật, thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể, phối hợp thành lập hội đồng hòa giải trong doanh nghiệp.

4- Phát động các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, trình độ nghiệp vụ, rèn luyện tác phong công nghiệp, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, chăm lo đời sống tinh thần cho công nhân lao động, tạo điều kiện cho công nhân lao động giao lưu học tập lẫn nhau.

5- Tổ chức tốt hoạt động công tác kiểm tra công đoàn cơ sở, thực hiện tốt công tác thu, chi tài chính công đoàn theo đúng quy định, thực hiện công khai tài chính, hàng năm báo cáo đầy đủ, công tác thu chi tài chính công đoàn

Đại hội giao cho Ban chấp hành công đoàn cơ sở công ty nhiệm kỳ2012-2017 tiếp thu ý kiến của Công đoàn cấp trên, Ban lãnh đạo doanh nghiệp và ý kiến đóng góp thảo luận của các đại biểu để bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo.

Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ (2012 - 2017) căn cứ vào tình hình thực tiễn để xây dựng kế hoạch năm, quý, tháng nhằm biến nghị quyết đại hội thành hành động của toàn thể công nhân lao động, đoàn viên công đoàn góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, doanh nghiệp phát triển.

Đại hội kêu gọi toàn thể công nhân lao động và đoàn viên công đoàn trong doanh nghiệp hãy phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, khắc phục những hạn chế tồn tại, tiếp tục nỗ lực phấn đấu góp phần xây dựng doanh nghiệp và Công đoàn cơ sở vững mạnh.


Lê Thị An,  Công đoàn KKT Nghi Sơn