Liên kết website

Tiến độ đại hội công đoàn các cấp (tính đến ngày 30/9/2012)

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-LĐLĐ ngày 09/4/2012 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XVIII Công đoàn tỉnh Thanh Hóa và Đại hội XI Công đoàn Việt Nam.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố; Công đoàn ngành, Công doàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các công đoàn cơ sở trực thuộc đã tổ chức triển khai, xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội cho đơn vị mình đảm bảo theo kế hoạch của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh. Kết quả thực hiện như sau:

Tổng số CĐCS trong tỉnh 3742 đơn vị; trong đó: Tổ chức đại hội 2617 đơn vị; Tổ chức hội nghị 1061 đơn vị; Tổ chức hội nghị BCH mở rộng 15 đơn vị; Không tổ chức được đại hội, hội nghị 49 đơn vị.

Tính đến ngày 30/9/2012 công đoàn các cấp đã tiến hành tổ chức đại hội và hội nghị:

                Nội dung

    Tổng số

Đã tổ chức, ĐH, HN

                             Trong đó

Đại hội

Hội nghị

Hội nghị BCH

CĐ trực thuộc LĐLĐ tỉnh

42

7

6

1

 

Trong đó:

CĐN, CĐ khu KT NS

8

1

1

 

 

LĐLĐ huyện, tx, Tp

27

2

2

 

 

CĐCS trực thuộc

7

4

3

1

 

CĐCS

3.735

3.352

2.437

901

13

CĐ Giáo dục +  CĐ Sở Văn hóa

TT&DL; Sở Lao động TB&XH

29

15

15

 

 

Khối HCSN (cả trường học)

3192

3013

2230

783

 

Khối DN

516

324

193

118

13

Kế hoạch tổ chức đại hội, hội nghị CĐCS từ ngày 01/10 đến ngày 07/10/2012.

              Nội dung

           Tổng số

Tổ chức Đại hội

Tổ chức hội nghị

Hội nghị BCH

CĐ trực thuộc LĐLĐ tỉnh

1

1

 

 

Trong đó:

CĐN, CĐ khu KT NS

 

 

 

 

LĐLĐ huyện, tx, Tp

1

1

 

 

CĐCS trực thuộc

 

 

 

 

CĐCS

59

48

10

1

CĐ Giáo dục

2

2

 

 

Khối HCSN (cả trường học)

29

29

 

 

Khối DN

29

18

10

1

Đại hội công đoàn các cấp được tổ chức trang nghiêm và thành công tốt đẹp; đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

 

Lê Văn Cường, Ban Tổ chức