Liên kết website

Tiến độ đại hội công đoàn các cấp đến ngày 14/10/2012

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-LĐLĐ ngày 09/4/2012 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XVIII Công đoàn tỉnh Thanh Hóa và Đại hội XI Công đoàn Việt Nam.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố; Công đoàn ngành, Công doàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các công đoàn cơ sở trực thuộc đã tổ chức triển khai, xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội cho đơn vị mình đảm bảo theo kế hoạch của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh. Kết quả thực hiện như sau:

Tính đến ngày 14/10/2012 công đoàn các cấp đã tiến hành tổ chức đại hội và hội nghị:

Nội dung

Tổng số

Đã tổ chức, ĐH, HN

Trong đó

Đại hội

Hội nghị

Hội nghị BCH

CĐ trực thuộc LĐLĐ tỉnh

42

8

7

1

 

Trong đó:

CĐN, CĐ khu KT NS

8

1

1

 

 

LĐLĐ huyện, tx, Tp

27

3

3

 

 

CĐCS trực thuộc

7

4

3

1

 

CĐCS

3.707

3.574

2.646

917

13

CĐ Giáo dục +  CĐ Sở Văn hóa

TT&DL; Sở Lao động TB&XH

29

23

23

 

 

Khối HCSN (cả trường học)

3.192

3217

2429

790

 

Khối DN

516

334

194

127

13

Kế hoạch tổ chức đại hội, hội nghị CĐCS từ ngày 15/10 đến ngày 21/10/2012.

Nội dung

Tổng số

Tổ chức Đại hội

Tổ chức hội nghị

Hội nghị BCH

CĐ trực thuộc LĐLĐ tỉnh

 

 

 

 

Trong đó:

CĐN, CĐ khu KT NS

 

 

 

 

LĐLĐ huyện, tx, Tp

 

 

 

 

CĐCS trực thuộc

 

 

 

 

CĐCS

19

15

2

2

CĐ Giáo dục

1

1

 

 

Khối HCSN (cả trường học)

10

10

 

 

Khối DN

8

4

2

2

Đại hội công đoàn các cấp được tổ chức trang nghiêm và thành công tốt đẹp; đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Lê Văn Cường cv Ban Tổ chức