Liên kết website

Tình hình, kết quả công tác chỉ đạo Đại hội công đoàn cơ sở.

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-TLĐ ngày 13/3/2012 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn Việt Nam; Công văn số 338-CV/TU ngày 30/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về chỉ đạo đại hội nhiệm kỳ công đoàn các cấp. Kế hoạch số 17/KH-LĐLĐ ngày 09/4/2012 và Hướng dẫn số 11/HD-LĐLĐ ngày 26/4/2012 về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới đại hội XVIII công đoàn tỉnh Thanh Hóa  Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đã triển khai chỉ đạo các cấp công đoàn tiến hành đại hội.  Đến nay cơ bản các công đoàn cơ sở đã đại hội xong. Có được kết quả đó là do sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp công đoàn, cụ thể là:


* Về công tác triển khai chỉ đạo đạo hội:

Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa triển khai đến các cấp Công đoàn trong tỉnh Kế hoạch số 17/KH-LĐLĐ ngày 09/4/2012 và Hướng dẫn số 11/HD-LĐLĐ ngày 26/4/2012 về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới đại hội XVIII công đoàn tỉnh Thanh Hóa và Đại hội XI Công đoàn Việt Nam. Cung cấp tài liệu, tổ chức tập huấn về kế hoạch đại hội công đoàn các cấp đến cán bộ chủ chốt các cấp công đoàn trong tỉnh, cử cán bộ các Ban của Liên đoàn Lao động tỉnh đến các đơn vị được phân công điểm chỉ đạo CĐCS và công đoàn cấp trên cơ sở. Theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội công đoàn các cấp. Tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về tiến độ, kết quả đại hội công đoàn của các đơn vị, tại hội nghị giao ban hàng tháng của LĐLĐ tỉnh.

Sau khi tiếp thu Kế hoạch, Hướng dẫn của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố; Công đoàn ngành và tương đương; công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (CĐGD huyện, thị xã, thành phố) đã tiến hành rà soát, tổng hợp thời gian đại hội, hội nghị của CĐCS, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, tiến độ, hình thức tổ chức đại hội, hội nghị của các cấp công đoàn theo kế hoạch của LĐLĐ tỉnh.

Mặt khác, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo CĐCS xây dựng kế hoạch, hướng dẫn CĐCS phân công cán bộ phụ trách thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội, soạn thảo các văn bản phục vụ đại hội. Chỉ đạo CĐCS xây dựng đề án nhân sự BCH, BTV, UBKT; số lượng đại biểu dự đại hội, phân bổ đại biểu cho CĐCS theo đúng hướng dẫn của CĐ cấp trên, đúng quy định của Điều lệ CĐVN;Hướng dẫn tham gia góp ý dự thảo các văn kiện của đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp, tham gia nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐVN. Tổ chức duyệt báo cáo, chương trình tổ chức đại hội cho CĐCS, Phân công cán bộ chỉ đạo đại hội công đoàn cơ sở, dự hội nghị lần thứ nhất BCH công đoàn cơ sở sau đại hội để bầu các chức danh. Mỗi đơn vị chọn từ 02 đến 03 CĐCS tổ chức chỉ đạo đại hội điểm để rút kinh nghiệm trước khi tiến hành Đại hội CĐCS của cấp mình.

Ban Chấp hành, Ban thường vụ CĐCS chủ động xây dựng kế hoạch đại hội công đoàn, tổ chức tuyên truyền tới đoàn viên công đoàn, các CĐCS về mục đích, ý nghĩa của đại hội công đoàn các cấp. Căn cứ hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn cấp trên, phân công người phụ trách, cán bộ tham gia các tiểu ban, tiến hành soạn thảo các văn bản phục vụ đại hội, xây dựng đề án nhân sự BCH, tổ chức  các phong trào thi đua, văn hóa văn nghệ, TDTT chào mừng đại hội, tạo không khí phấn khởi, vui tươi trong lao động, sản xuất, công tác của đoàn viên, CNVCLĐ của đơn vị, trước, trong và sau đại hội.

Ban chấp hành, Ban Thường vụ CĐCS báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy Đảng cùng cấp, ý kiến chỉ đạo của công đoàn cấp trên trực tiếp về công tác chuẩn bị đại hội CĐ cấp mình, và hướng dẫn chỉ đạo các công đoàn bộ phận đại hội, hướng dẫn tổ công đoàn tổ chức hội nghị toàn thể để thực hiện nhiệm vụ của CĐCS và bầu đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên.

Trong quá trình chuẩn bị đại hội, các cấp công đoàn đều được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, chuyên môn cùng cấp tạo điều kiện về thời gian, vật chất để đại hội đạt kết quả. Ngày 17/8/2012 Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm đại hội điểm CĐCS, đánh giá kết quả tổ chức đại hội, những ưu điểm cần phát huy và chỉ ra những thiếu sót cần khắc phục trong khi tiến hành tổ chức đại hội.

* Về kết quả Đại hội công đoàn cơ sở như sau: 

Tổng số CĐCS là 3688, trong đó CĐCS tổ chức đại hội là 2.653 đơn vị; CĐCS tổ chức hội nghị là 1.035 đơn vị. Tính đến ngày 31/10/2012 có: 2.653 CĐCS tổ chức đại hội đạt 99,63%; CĐCS đã tổ chức hội nghị: 939 đơn vị đạt 90,73%; số CĐCS đang chuẩn bị đại hội: 10 đơn vị = 0,37%; số CĐCS không thể tổ chức hội nghị là 96 đơn vị = 9,27%. Các CĐCS không thể tiến hành tổ chức đại hội, hội nghị, do tình hình kinh tế khó khăn các doanh nghiệp này sản xuất kinh doanh không ổn định, tình hình nợ lương CNLĐ nhiều tháng liên tục vì vậy đoàn viên bỏ việc đi làm ở doanh nghiệp khác; kinh phí hoạt động ít rất khó khăn cho hoạt động, một số chủ doanh nghiệp vì khó khăn về tài chính không tạo điều kiện cho công đoàn hoạt động).

Sau đại hội, chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn nhiệm kỳ mới được nâng lên rõ rệt. Theo số liệu thống kê của Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh, tổng số Ủy viên BCH CĐCS là: 14.748 đồng chí.

+  Số lượng, cơ cấu:

- Số mới tham gia: 4.427 đ/c.

- Số Ủy viên BCH là nữ: 8.428 đ/c.

- Số Ủy viên BCH là cán bộ quản lý: 2.326 đ/c.

- Số Ủy viên BCH là CBCĐ chuyên trách: 09 đ/c.

- Số Ủy viên BCH bình quân 01 CĐCS là 04 đ/c.

+  Cơ cấu trình độ học vấn:

- Số có trình độ trên đại học: 402 đ/c.

- Số có trình độ cao đẳng, đại học: 11.551 đ/c.

- Số có trình độ trung cấp: 2.306 đ/c.

- Số có trình độ sơ cấp, chứng chỉ nghề: 489 đ/c.

+  Cơ cấu trình độ lý luận chính trị:

- Số Ủy viên BCH là đảng viên: 13.246 đ/c.

- Trình độ cử nhân, cao cấp: 235 đ/c.

- Trình độ trung cấp: 5.357 đ/c.

- Trình độ sơ cấp: 3.179 đ/c.

+ Cơ cấu độ tuổi:

- Từ 30 tuổi trở xuống: 1.476 đ/c.

- Từ 31 đến 40 tuổi: 3.826 đ/c.

- Từ 41 đến 50 tuổi: 7.898 đ/c.

- Từ 51 đến 60 tuổi: 1.548 đ/c.

+ Tổng số Ủy viên UBKT: 5.413 đ/c.

- Số Ủy viên UBKT là đảng viên: 3.164 đ/c.

- Số Ủy viên UBKT là nữ: 1.506 đ/c.

- Số Ủy viên UBKT có trình độ cao đẳng trở lên: 5.108 đ/c.

- Số Ủy viên UBKT bình quân 01 CĐCS: 1,51 đ/c.

Kết quả đại hội công đoàn các cấp vừa qua có thể khẳng định các đơn vị cơ bản đã tổ chức đại hội thành công tốt đẹp. Điều này thể hiện vai trò, trách nhiệm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ CĐCS trong công tác chuẩn bị đại hội.  Các cấp công đoàn trước khi chuẩn bị đại hội đã đầu tư thời gian, nghiên cứu các loại văn bản hướng dẫn đại hội công đoàn các cấp. Chuẩn bị đủ các loại văn bản phục vụ đại hội cấp mình, hướng dẫn đại hội CĐCS; xác định những nội dung cần phải chuẩn bị; xây dựng kế hoạch đại hội công đoàn; thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong các tiểu ban. Do vậy, việc triển khai kế hoạch đại hội của các cấp công đoàn rất cụ thể, khoa học và thống nhất để giúp các CĐCS thực hiện công tác chuẩn bị đại hội CĐCS đạt kết quả. Trong tổ chức, điều hành đại hội đã thể hiện đúng chương trình đại hội, nhất là việc điều hành công tác bầu cử. Thực hiện đúng mục đích, yêu cầu, nội dung, chương trình đại hội, đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đã thực sự là đợt sinh hoạt  chính trị, dân chủ rộng rãi, sôi nổi của đoàn viên, CNVCLĐ.

Qua đại hội đánh giá đúng thực trạng, hiệu quả hoạt động của phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của đơn vị; đồng thời  tranh thủ được sự quan tâm chỉ đạo của công đoàn cấp trên trực tiếp, của cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Kết quả Đại hội còn thể hiện sự đoàn kết và phát huy tính năng động của các đoàn viên công đoàn, thường xuyên đi sâu, nắm bắt tâm tư tình cảm của cán bộ công chức trong cơ quan để có những phương hướng giải quyết những vấn đề liên quan tới quyền và nghĩa vụ cán bộ, công chức một cách kịp thời, cụ thể, thiết thực.


Trịnh Thị Tuyết – Ban Tổ chức