Liên kết website

Liên đoàn Lao động huyện Như Xuân tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2012 - 2017

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH - LĐLĐ ngày 9/4/2012 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt nam lần thứ XI. Sau một thời gian chuẩn bị chu đáo, khẩn trương, nghiêm túc, trong 2 ngày từ 13 đến 14 tháng 12 năm 2012, LĐLĐ huyện Như Xuân long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2012 - 2017).

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Đức Huấn, Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá, đồng chí Lê Thanh Hải - tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, chủ tịch HĐND huyện Như Xuân, cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo, chuyên viên các ban của LĐLĐ tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực HĐND, UBND, các ban ngành cấp huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, các đồng chí nguyên là bí thư, chủ tịch UBND huyện qua các thời kỳ, các đồng chí nguyên là chủ tịch LĐLĐ huyện, chí bí thư đảng bộ các xã, thị trấn, các cơ quan thông lấn báo chí đến dự đưa tin và 129 đại biểu chính thức đại diện cho gần 2.400 cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ trên toàn huyện.

 alt

Tại đại hội các đại biểu đã thảo luận, nhấn mạnh, làm rõ thêm các báo cáo mà đoàn chủ tịch đã trình Đại hội.

Theo đó Đại hội nhấn mạnh: Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ huyện và công đoàn cấp trên, LĐLĐ huyện đã phát huy bản chất giai cấp công nhân đồng thời căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, cơ bản đã thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà NQ Đại hội lần thứ VII (2008 - 2012) đã đề ra, không ngừng đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục, quan tâm chăm lo đến đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động, tổ chức nhiều phong trào thi đua, trú trọng phong trào thi đua lao động giỏi - Lao động sáng tạo, phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu CNH - HĐH đất nước, phong trào thi đua phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn, phong trào thi đua "GVN - ĐVN", thi đua dạy tốt - học tốt… gắn với găn với phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thi đua xây dựng nông thôn mới, không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn, hàng năm số công đoàn đạt VMXS đều tăng, thành lập 6 CĐCS kết nạp 329 đoàn viên vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết.

Chủ động xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả đề án "Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn xã, thị trấn giai đoạn 2008- -2013 và những năm tiếp theo" và mô hình Công đoàn tự quản về: "Thời giờ làm việc - Chất lượng làm việc", được cấp uỷ, chính quyền và công đoàn cấp trên đánh giá, ghi nhận, đồng thời đã giới thiệu đi học cảm tình Đảng cho 1.063 đồng chí, giới thiệu cho đảng kết nạp 540 đảng viên mới, hàng năm 100% cán bộ đoàn viên HTNV trong đó trên 65% HTXSNV, 1.244 lượt đoàn viên có đề tài SKKN được xếp giải, có 97,8% đoàn viên đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, duy trì và thực hiện có hiệu quả vốn vay từ nguồn quỹ quốc gia giải quyết việc làm phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ 5 gia đình đoàn viên là hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn làm nhà trị giá 75 triệu đồng, vận động ủng hộ các nguồn quỹ xã hội từ thiện trên 1,6 tỷ đồng.

Víi nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc nhiÖm kú qua nhiÒu tËp thÓ vµ hµng tr¨m c¸n bé, ®oµn viªn, CNVC – L§ tõ huyÖn ®Õn c¬ së ®· ®­îc §¶ng, nhµ n­íc, c¸c tæ chøc chÝnh trÞ x· héi tõ TW, tØnh, huyÖn, tÆng nhiÒu phÇn th­ëng cao quý nh­: Hu©n, Huy ch­¬ng, cê thi ®ua, B»ng khen, Kû niÖm ch­¬ng c¸c cÊp, L§L§ huyÖn Nh­ Xu©n 4 n¨m liÒn ®­îc Tæng L§L§ ViÖt Nam tÆng B»ng khen, 1 n¨m ®­îc L§L§ tØnh Thanh Ho¸ tÆng B»ng khen, 5 n¨m liªn tôc ®­îc UBND huyÖn tÆng GiÊy khen.

Phát biểu chi đạo Đại hội đồng chí Lê Thanh Hải tỉnh uỷ viên Bí thư Huyện uỷ và đồng chí Lê Đức Huấn Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã ghi nhận biểu dương những kết quả, thành tích mà cán bộ, đoàn viên  CNVCLĐ và tổ chức công đoàn trên toàn huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời các đồng chí định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm quan trọng trong nhiệm kỳ tới, để không ngừng tổ chức các phong trào thi đua, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn ngày càng phát triển vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI và Nghị quyết công đoàn cấp trên đề ra.

Theo đó, Đại hội đã thống nhất quyết nghị một số chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu mà toàn thể cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ và tổ chức công đoàn trên toàn huyện cần tập trung phấn đấu trong nhiệm kỳ tới đó là: Hàng năm có trên 90% CĐCS đạt vững mạnh trong đó trên 70% đạt VMXS, 100% cán bộ công đoàn được tham gia tập huấn, 90% trở lên nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" các cấp, 100% các đơn vị HCSN tổ chức được HNCBCC, 50ẩptở lên tổ chức được hội nghị người lao động, 100% gia đình đạt văn hoá, thành lập được từ 4 CĐ DN ngoài nhà nước trở lên, giới thiệu cho Đảng kết nạp từ 200 Đảng viên mới trở lên….

Đại hội cũng đã bầu ra BCH LĐLĐ huyện khoá VIII gồm 17 đồng chí và bầu 4 đồng chí vào đoàn đại biểu đi dự Đại hội công đoàn tỉnh Thanh Hoá lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2013 - 2018). Tại phiên họp thứ nhất BCH LĐLĐ huyện Như Xuân đã bầu BTV gồm 5 đồng chí, Đồng chí Lê Thanh Hải được bầu tái cử giữ chức vụ Chủ tịch LĐLĐ huyện Như Xuân khoá VIII (Nhiệm kỳ 2012 - 2017)./.

  

Tin và ảnh;  Lê Thanh Hải, LĐLĐ huyện Như Xuân