Liên kết website

Tình hình thực hiện QCDC trong Công nhân viên chức lao động Thanh Hoá quý I năm 2011

Thực hiện kế hoạch số 2183/TLĐ(23/12/2010) của Tổng LĐLĐ Việt Nam  và kế hoạch của Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC tỉnh Thanh Hóa về thực hiện QCDC cơ sở. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa báo cáo kết quả chỉ đạo  thực hiện QCDC cơ sở trong CNVC-LĐ Quý I/2011 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QCDC, TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CBCC, ĐẠI HỘI CNVC,   HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG, HOẠT ĐỘNG BAN THANH TRA NHÂN DÂN:

  1. 1.     Công tác chỉ đạo thực hiện QCDC:

          - Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 30 CT/TW của Bộ Chính trị về “Thực hiện QCDC cơ sở ”. Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã có văn bản hướng dẫn số 18/LĐLĐ ngày 12/01/2011 chỉ đạo các cấp CĐ phối hợp với Chính quyền, chuyên môn đồng cấp tổ chức Hội nghị CBCC, Đại hội CNVC, Hội nghị người lao động theo đúng qui định của Nghị định 71/CP, Nghị định 07/CP, Nghị định 87/CP của Chính phủ. Trong đó quan tâm đến việc sửa đổi, bổ sung nội dung HĐLĐ, kýTƯLĐTT cho phù hợp với tình hình thực tế tại DN theo quy định của pháp luật.

          - Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền thông qua Hội nghị giao ban tư tưởng, Bản tin Lao động và CĐ Thanh Hoá, tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ CĐ cơ sở, thực hiện công tác kiểm tra thường xuyên và phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh uỷ kiểm tra, giám sát thực hiện QCDC ở các cơ sở theo định kỳ.

          2. Kết quả đạt được:

       - Tính đến ngày 25/03/2011 đã có: 23/27 LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố; 5/6 CĐ ngành; CĐ Viên chức tỉnh; CĐ Khu kinh tế Nghi Sơn; 2/9 CĐ cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh có báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện QCDC về LĐLĐ tỉnh.

*  Về ưu điểm:

          - Hầu hết các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đều căn cứ vào Nghị định 71/CP, Thông tư liên tịch số 09/1998/TTLT ngày 04/12/1998 của Ban Tổ chức Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) và Tổng Liên đoàn LĐVN và hướng dẫn số 33/HD-LĐLĐ-NV ngày 19/01/2006 của LĐLĐ tỉnh với Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hoá để tổ chức Hội nghị CBCC, rà soát bổ sung trình tự các bước tiến hành tổ chức Hội nghị CBCC theo đúng các nội dung quy định, có sự phân công về trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan và BCH Công đoàn cơ sở, chỉ đạo Hội nghị từ các tổ, phòng ban đến Hội nghị CBCC toàn cơ quan, đơn vị.

          - Đối với công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu đã tổ chức Đại hội CNVC theo NĐ 07/CP ngày 13/12/1999 của Chính phủ và các quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2005 ngày 16/5/2005 của Tổng LĐLĐVN & Bộ LĐTB-XH và hướng dẫn số 01 ngày 30/11/2005 giữa LĐLĐ tỉnh và Sở LĐTBXH tỉnh Thanh Hoá về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội CNVC.

          - Đối với Công ty CP, Công ty TNHH tổ chức Hội nghị người lao động theo NĐ 87/CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 32/2007(31/12/2007) của Tổng LĐLĐ VN – Bộ LĐTBXH về hướng dẫn tổ chức Hội nghị Người lao động.

          - Đối với CĐ xã, phường, thị trấn trong khi chờ hướng dẫn của Ban chỉ đạo Trung ương và Tổng LĐLĐ Việt Nam, đã vận dụng  NĐ 71/CP và Thông tư liên tịch 09/1998 của Tổng LĐLĐVN – Bộ Nội vụ để phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị CBCC trong cơ quan UBND xã, phường, thị trấn.

          -Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân theo quy định tại NĐ số 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005 của Chính phủ về việc hướng dẫn nội dung hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân cơ sở.

* Tổng hợp số liệu báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cấp CĐ đến 25/03/2011 cho thấy:

          - Có 1444/1533=94,19% số cơ quan HCSN và đơn vị sự nghiệp tổ chức được Hội nghị CBCC.

          - Có 15/16 = 93%, Cty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu do Tỉnh Thanh Hóa quản lý tổ chức được Đại hội CNVC.

          - Có 1357 cơ quan, đơn vị kiện bổ sung và kiện toàn Ban TTND( trong đó số hoạt động tốt đạt 55%, khá 35%, yếu 10%).

          - Tổng số các loại hình doanh nghiệp đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh có 7732, trong đó: (Cty CP: 1516; CTy TNHH: 4104; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 41; DN tư nhân là 1.118; hợp tác xã là 953). Nhưng thực tế hoạt động có 5460 DN( trong đó có 431 DN có tổ chức CĐ).

          - Có 253/431 Công ty CP; Công ty TNHH (có tổ chức CĐ) = 58% đơn vị tổ chức được Hội nghị người lao động theo NĐ 87/CP.  (Trong đó có 79,48% đơn vị ký được thoả ước LĐTT theo quy định của Bộ luật lao động).

          - Có 88% cơ quan, đơn vị xây dựng được QCDC (với 2000 quy chế, quy định được sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới được ban hành).

*  Nhận xét:

Việc tổ chức Hội nghị CBCC, Đại hội CNVC, Hội nghị Người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đều có sự lãnh đạo trực tiếp của cấp uỷ Đảng, có sự phối hợp chặt chẽ giữa chuyên môn và Công đoàn. Việc tổ chức ký HĐLĐ, Thoả ước LĐTT đúng quy định, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân được phát huy tốt hơn. Việc xây dựng mới và bổ sung sửa đổi, nội quy, quy chế đối với các cơ quan, đơn vị nào cũng làm được (các đơn vị đã xây dựng nội quy, quy chế dự thảo đưa xuống các phân xưởng, phòng ban lấy ý kiến của CBCC, CNLĐ thông qua Hội nghị cán bộ chủ chốt thống nhất sau đó mới đưa ra Hội nghị CBCC, Đại hội CNVC để họp và biểu quyết thực hiện). Nhiều đơn vị đã xây dựng lịch tiếp dân, có hòm thư góp ý, xây dựng nội quy lao động, hoàn thiện bổ sung việc thực hiện ở cơ sở và xây dựng các quy định nội bộ khác (không trái với quy định pháp luật) trong cơ quan, đơn vị. Qua đó đã phát huy được quyền dân chủ đại diện của tổ chức Công đoàn và quyền dân chủ trực tiếp của CBCC, CNVC và người lao động thông qua Hội nghị CBCC, Đại hội CNVC, Hội nghị người lao động. Điển hình một số đơn vị thực hiện tốt như: CĐ và Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, CĐ Cục Hải quan Thanh Hóa, CĐ các Ban Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, CĐ Công ty CP Dược vật tư ytế, Công tyTNHH một thành viên Khai thác Công trình thuỷ lợi sông Chu, Công ty TNHH Một thành viên cấp nước Thanh Hoá, Sở kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa, các Công đoàn cơ sở Khối trường học,…

II. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN:

1.  Về tồn tại, hạn chế:

          - Việc thực hiện chế độ báo cáo một số cơ sở, LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố  chậm so với yêu cầu. Vẫn còn một số UBND huyện; lãnh đạo cơ quan, đơn vị chưa phối hợp với LĐLĐ huyện, CĐCS chỉ đạo tổ chức Hội nghị CBCC, Đại hội CNVC và Hội nghị Người lao động; một bộ phận người lao động nhận thức về QCDC còn rất hạn chế.

          - Hoạt động Ban TTND một số cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị còn yếu và hình thức. Nhiều doanh nghiệp chưa thành lập được Hội đồng hoà giải lao động cơ sở để kịp thời giải quyết những vụ việc xảy ra tại cơ sở theo qui định pháp luật.

          -Thực hiện NĐ 87/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ, đến nay chỉ có 253/431 đơn vị (có tổ chức CĐ) = 58%, tổ chức Hội nghị người lao động. Qua kiểm tra cho thấy các công ty CP, công ty TNHH chỉ quan tâm đến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên mà chưa quan tâm đến tổ chức Hội nghị người lao động.

          - Một số cơ quan, đơn vị chưa kịp thời bổ sung sửa đổi nội quy, quy chế thực hiện QCDC cho phù hợp với thực tế như: Quy chế phối hợp giữa Công đoàn với chuyên môn, quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở hoặc bổ sung các thành viên ban chỉ đạo khi có sự thay đổi.

          - Vẫn còn một số đơn vị do không thực hiện tốt QCDC, chấp hành chế độ chính sách pháp luật và chế độ BHXH cũng như các kiến nghị hợp pháp chính đáng của người lao động vì vậy vẫn còn tiềm ẩn về tranh chấp lao động dẫn đến người lao động tạm thời ngừng việc tập thể, đình công, đề nghị các cấp, các ngành xem xét giải quyết.

2. Nguyên nhân:

- Việc phối hợp kiểm tra liên ngành và công đoàn cấp trên đối với các đơn vị cơ sở còn hạn chế. Do đó, còn một số đơn vị khi có biến động về tổ chức không kịp thời kiện toàn lại Ban chỉ đạo, một số nơi QCDC không triển khai đến toàn thể CB- CNVC trong đơn vị nhất là các đơn vị hoạt động phân tán, vùng sâu, vùng xa, các đơn vị SXKD khu vực kinh tế ngoài Nhà nước.

III. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÝ II NĂM 2011:

Phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế để thực hiện tốt QCDC ở cơ sở. Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh yêu cầu các cấp CĐ tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

           1. Phối hợp với các cấp chính quyền, chuyên môn làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của QCDC, tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 30 CT/TW của Bộ Chính trị, các NĐ của Chính phủ; các thông tư hướng dẫn Bộ nội vụ-Tổng LĐLĐVN, và các văn bản hướng dẫn của Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC các cấp.

  2. Tiếp tục rà soát, bổ sung, sửa đổi các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị thông qua việc thảo luận lấy ý kiến tập thể của CNVCLĐ để QCDC phù hợp với tình hình thực tế cơ quan, đơn vị, góp phần ổn định chính trị và sự phát triển bền vững của cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay.

           3. Trong khi chờ Bộ LĐTBXH phối hợp với Tổng LĐLĐVN sửa đổi bổ sung Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-TLĐLĐVN-Bộ LĐTBXH( 16/5/2005) hướng dẫn tổ chức Đại hội CNVC trong Cty nhà nước theo NĐ 07/1999/NĐ/CP( ngày 13/02/1999) của chính phủ ban hành QCDC ở DNNN, các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp chỉ đạo CĐ cơ sở phối hợp với người quản lý CTy TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu thuộc phạm vi quản lý tổ chức Đại hội CNVC theo NĐ 07/1999/NĐ-CP của Chính phủ và hướng dẫn số 01/2005 ngày 30/11/2005 giữa LĐLĐ tỉnh và Sở LĐTBXH Thanh Hoá.

          4. Các Cty CP; Cty TNHH tổ chức Hội nghị người lao động theo đúng NĐ 87/CP và Thông tư liên tịch số 32/2007/TTLT-BLĐTBXH-TLĐLĐVN. Riêng đối với Cty CP; Cty TNHH có cổ phần, vốn góp trên 50% vốn điều lệ do nhà nước sở hữu thì nội dung Hội nghị người lao động có thêm nội dung bầu Ban TTND theo luật Thanh tra và hoạt động theo NĐ 99/2005/NĐ/CP ngày 28/5/2005 của Chính phủ.

           5. Các cấp CĐ thường xuyên phối hợp với Chính quyền, các cơ quan, ban ngành cùng cấp kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC trong hoạt động cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổng hợp tình hình, định kỳ báo cáo về LĐLĐ tỉnh và Ban Chỉ đạo QCDC các cấp theo quy định.

           6.  LĐLĐ tỉnh sẽ phối hợp với Sở LĐ-TBXH, Sở Nội vụ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ tiến hành kiểm tra một số CĐ ngành, LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp việc thực hiện QCDC tại cơ sở.

           IV. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ:

            1. Trong quá trình thực hiện QCDC cơ sở, các văn bản hướng dẫn phải có chế tài đủ mạnh đối với các đơn vị không thực hiện đúng quy định về thực hiện QCDC cơ sở, đặc biệt đối với các công ty CP; Công ty TNHH không tổ chức hội nghị Nguời lao động để bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, vì trong thực tế vẫn còn nhiều công ty CP; Công ty TNHH trên địa bàn không tổ chức Hội nghị người lao động nhưng không có cơ quan nào xem xét, xử lý.

            2. Đề nghị Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC tỉnh thường xuyên phối hợp với LĐLĐ tỉnh và các ngành chức năng của tỉnh tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện QCDC tại các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn.

Lê Đức Huấn - PCT LĐLĐ tỉnh