Liên kết website

Công đoàn với công tác giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, nhiệm kỳ 2008-2013

Trong nhiệm kỳ qua việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nói chung và công tác giải quyết, tham gia giải quyết đơn thư khiếu - nại tố cáo ( KNTC) của đoàn viên CNVC-LĐ nói riêng là nhiệm vụ khó khăn và phức tạp. Cần có sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, ban, trong hệ thống và các ban ngành chức năng vào cuộc để từng bước đáp ứng yêu cầu của đoàn viên và người lao đông. Vì công tác KNTC thường liên quan đến mối quan hệ lao động, tranh chấp lao động, nhiều doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN kéo dài không có khả năng thanh toán, việc hợp đồng lao động, ký thoả ước lao động tập thể, việc xây dựng thang bảng lương tại một số Doanh nghiệp FDI thực hiện chưa đúng các quy định pháp luật, tình trạng ngừng việc tập thể, đời sống, việc làm của người lao động gặp nhiều khó khăn; Đây là nguyên nhân chính dẫn đến đơn thư khiếu nại - tố cáo của đoàn viên và người lao động ngày một tăng.

Để thực hiện mục tiêu và trách nhiệm của các cấp công đoàn trong việc giải quyết, tham gia giải quyết đơn thư KNTC nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên CNVC-LĐ, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ Thanh Hoá thường xuyên tập trung chỉ đạo, hướng dẫn Công đoàn các cấp tiến hành liên tục, có hiệu quả trong công tác giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo của CNVC-LĐ như; Xây dựng nội quy, duy trì chế độ tiếp đoàn viên theo đúng quy định. Đồng thời chỉ đạo UBKT LĐLĐ tỉnh phối hợp chặt chẽ trong công tác tư vấn pháp luật, tham mưu giúp Ban chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh giải quyết dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền của công đoàn, tham gia với cơ quan chức năng nhà nước, chủ sử dụng lao động và các tổ chức khác làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục vận động đoàn viên CNVC-LĐ thực hiện nghiêm túc chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế, kỷ luật lao động trong từng cơ quan đơn vị. Hướng dẫn UBKT cấp dưới bố trí cán bộ có đủ năng lực, có phẩm chất dạo đức tham gia tiếp đoàn viên, tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ UBKT làm công tác giải quyết đơn thư KN-TC, thực hiện sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm. Đồng thời tham gia với cơ quan chức năng xác minh giải quyết kịp thời đơn thư KNTC có nội dung phức tạp thuộc thẩm quyền cơ quan Nhà nước có hiệu quả. Thực hiện việc phân loại đơn, chuyển đơn, hướng dẫn đoàn viên và người lao động khiếu nại, tố cáo đúng nội dung, đúng địa chỉ, đúng nơi có thẩm quyền giải quyết. Đã thể hiện rõ vai trò của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho nguòi lao động.

Trong nhiệm kỳ qua các cấp công đoàn đã tiếp 725 lượt người, nhận 634 đơn (có 36 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn các cấp),trong đó; UBKT LĐLĐ tỉnh tiếp 445 lượt người, nhận giải quyết  và tham gia giải quyết 254 đơn ( có 11 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn ).

Nội dung KNTC chủ yếu liên quan đến mối quan hệ lao động, tranh chấp lao động,  tiền lưông, chế độ BHXH, BHYT, BHTN, tai nạn lao động, kỷ luật lao động và chế độ chính sách khác thuộc quyền lợi của người lao động.

Kết quả số người được bố trí việc làm 110 người, hưởng chế độ tại nạn 3 người, 435 người hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN và 505 người đựợc hưởng các quyền lợi khác, trong đó; UBKT LĐLĐ tỉnh tham mưu cho Ban chấp hành , Ban thường vụ tham gia giải quyết cho 110 người đựơc bố trí việc làm, 2 người hưởng chế độ tại nạn LĐ, 388 người hưởng chế độ BHXH, BHYT và các quyền lợi khác 155 người.

Đặc biệt, trong thời gian qua UBKT- LĐLĐ tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng nhà nước, tổ chức hội nghị liên ngành bàn giải quyết đơn thư KNTC có nội dung phức tạp. Đồng thời có văn bản đề nghị UBND tỉnh và BHXH tỉnh nghiên cứu giải quyết nợ đọng BHXH của Nông trường Yên Mỹ từ năm 1993 đến 1998 số nợ hơn 1,2 tỷ đồng, được khoanh nợ trả dần và 213 người lao động do hồ sơ gốc bị thất lạc đang được xác minh, hoàn tất thủ tục để xem xét làm sổ BHXH; Công ty Giày Hoàng Long khi có Quyết định truyên bố phá sản, số nợ đọng BHXH hơn 754 triệu, các ngành chức năng tích cực vào cuộc  nên 325 người lao động được chốt sổ  BHXH .

Ngoài ra UBKT LĐLĐ tỉnh cùng với Ban chính sách pháp luật tham gia giải quyết  đơn Khiếu nại có nội dung phức tạp của Gia đình Bà Trịnh Thị Mai là công nhân của CTy Tiên Sơn, bị chết do tai nạn giao thông coi là tai nạn lao động, được truy lĩnh tiền tử tuất, chế độ trợ cấp nuôi con nhỏ theo quy định;Bà Trịnh Thị Mai CTy CP đầu tư xây dựng Hoàng Long bị tai nạn lao động với số tiền 51 triệu đồng; giải quyết kịp thời cho 35 người lao động đựơc tiếp tục làm việc tại tuyến xe Búyt số 4 Sầm Sơn; 13 người LĐ của CTCP quản lý XD đường bộ 1 và CTyCP quản lý đường thuỷ nội địa đựơc hưởng chế độ nghỉ chờ BHXH theo NĐ 110 của Chỉnh phủ với tổng số tiền là 54.350.000đ.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết, tham gia giải quyết KNTC của đoàn viên CNVC-LĐ .

Một là: Thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng trong CNVC-LĐ, triển khai học tập, quán triện thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về KNTC để giải quyết và tham gia giải quyết đạt kết quả.

Hai là: Các cấp công đoàn phải duy trì tốt chế độ tiếp đoàn viên, bố trí cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất, kiến thức để tham gia tiếp đoàn viên, tổ chức bồi dưỡng kỷ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác giải quyết đơn thư KN-TC, thành lập đựơc hội đồng hoà giải tại cơ quan đơn vị.

Ba là:Công đoàn giải quyết và tham gia phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết KNTC, đúng nguyên tắc, đúng thẩm quyền, dứt điểm, kịp thời, thực hiện việc phân loại đơn, chuyển đơn, hướng dẫn đoàn viên và người lao động khiếu nại, tố cáo đúng nội dung, đúng địa chỉ, đúng nơi có thẩm quyền giải quyết.

Bốn là Phối hợp với cơ quan chức năng  nhà nước, chủ sử dụng lao động và các tổ chức khác để làm tốt công tác hoà giải, vận động thuyết phục, toạ đàm, đối thoại tại cơ quan đơn vị, tổ chức các hội nghị liên ngành cùng cấp kiến nghị đề xuất các giải pháp giải quyết kịp thời quyền lợi cho người lao động theo đúng pháp luật.

Có thể nói những kết quả đạt đựợc trong 5 năm qua đã thể hiện rõ nét vai trò và trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị, là chỗ dựa đáng tin cậy cho CNVC-LĐ, tăng cường sự ảnh hưởng uy tín và lòng tin của tổ chức công đoàn với CNVC-LĐ. Góp phần quan trọng trong việc xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, ổn định dư luân xã hội trong tình hình mới hiện nay.


Trần Văn Chính, UV BTV,  Chủ nhiệm UBKT- LĐLĐ Thanh Hoá