Liên kết website

LĐLĐ Thạch Thành phối hợp với ban Dân vận huyện uỷ kiểm tra tình hình hoạt động của các CĐCS

Thực hiện chương trình công tác, trong hai ngày 17-18 /7/ 2013, LĐLĐ huyện Thạch Thành phối hợp với ban Dân vận huyện uỷ kiểm tra tình hình hoạt động của 4 loại hình tổ chức CĐCS gồm (CĐ xã Thành An, CĐ Trường tiểu học Thành Vân, CĐ Cơ quan UBND huyện, CĐ Công ty TNHH đường mía Việt Nam – Đài Loan), về việc xây dựng CĐCS vững mạnh. Tham gia đoàn kiểm tra có đồng chí Trịnh Thị Hường huyện uỷ viên Phó trưởng ban Dân vận, đồng chí Hà Long Biên Uỷ viên BCH LĐLĐ tỉnh, chủ tịch LĐLĐ huyện. Qua kiểm tra đoàn đã ghi nhận về những kết quả hoạt động của các CĐCS trong việc triển khai, tổ chức cho đoàn viên, CNVCLĐ học tập Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của tổ chức CĐ. Đặc biệt là việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 20 (khoá X) của BCH TW Đảng về “Tiếp tục xây dựng GCCN Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”; Chỉ thị số 22 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 02 / NQ-TU của BCH Đảng bộ tỉnh; đề án của BCH huyện uỷ về phát triển kinh tế xoá đói, giảm nghèo ở 6 xã vùng 135; công tác cán bộ; công tác quy hoạch lại mạng lưới trường lớp, luôn chuyển giáo viên ...; tham gia sữa đổi, bổ sung dự thảo Bộ Luật Lao động, Luật công đoàn, Hiến pháp năm 1992; học tập Luật công chức, viên chức; quyết định 875-QĐ/TU của tỉnh uỷ “Quy định về quản lý cán bộ, đảng viên”; quy tắc ứng xử của CBCC,VC và của cán bộ công đoàn mà chủ tịch UBND huyện và tổ chức CĐ đã ban hành, làm cho cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ nhận thức đúng đường lối, quan điểm, chủ trương của tỉnh, của huyện về xây dựng GCCN, tổ chức CĐ và tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng và Đại hội CĐ các cấp đề ra.

Tuy nhiên, trong công tác hoạt động của CĐCS, đoàn kiểm tra nhận thấy và chỉ ra những tồn tại, khó khăn trong hoạt động CĐ. Mặc dù có các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của CĐ cấp trên rất sát với thực tế của đơn vị. Nhưng phương pháp, nội dung hoạt động của CĐCS chưa được đổi mới. Phong trào thi đua của CNVCLĐ còn chung chung (nội dung, tiêu chí thi đua) chưa sát với nhiệm vụ của từng đơn vị, cơ quan. Một số cán bộ  nể nang, né tránh, nặng về chuyên môn. Công tác kiểm tra, giám sát chưa làm đúng với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức CĐ.v.v... Do đó, đoàn kiểm tra có ý kiến với Đảng uỷ, chính quyền: Một là quan tâm và chỉ đạo hơn nữa về duy trì sinh hoạt của tổ chức CĐ và công tác phối hợp chuyên môn trong việc tổ chức Hội nghị CBCC, người lao động. Trong tổ chức Hội nghị phải đúng với hướng dẫn số 33 của Sở nội vụ và LĐLĐ tỉnh; hai là, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng trong CNVCLĐ học tập, thấm nhuẫn quan điểm, đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; ba là, duy trì phối hợp với chính quyền, chuyên môn thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị. Để CBCC,VC lao động biết, bàn, làm và kiểm tra; bốn là việc quản lý thu – chi tài chính CĐ phải được đảm bảo đúng nguyên tắc, công khai. Đặc biệt là việc trích nộp 2% kinh phí CĐ phải kịp thời và đúng với thông tư số 119 của liên bộ, Bộ Tài chính – TLĐ. Các đơn vị được kiểm tra ghi nhận ý kiến chỉ đạo của Ban Dân vận huyện uỷ và LĐLĐ huyện để cùng chỉ đạo, khắc phục, góp phần xây dựng tổ chức CĐCS vững mạnh, hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng bộ và tổ chức công đoàn giao, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.


Hà Long Biên