Liên kết website

LĐLĐ huyện Nga Sơn tăng cường kiểm tra hoạt động CĐCS

Thực hiện chương trình công tác năm 2013 của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Nga Sơn, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã chỉ đạo UBKT xây dựng chương trình công tác và kế hoạch kiểm tra năm 2013. Trong 9 tháng đầu năm 2013, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã thành lập đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và việc thu, chi tài chính Công đoàn ở 21 CĐCS (Trong đó có 7 CĐCS xã và 14 CĐCS trường học). Qua kiểm tra cho thấy, các CĐCS đã thực hiện tốt việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Các CĐCS đã làm tốt công tác phối hợp với chính quyền, chuyên môn, các đoàn thể thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng CĐCS vững mạnh, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CNVCLĐ. Kịp thời tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nghị quyết Công đoàn các cấp, các chính sách, pháp luật liên quan đến đoàn viên. Tuyên truyền về Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội XVIII Công đoàn Thanh Hoá và Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước và tổ chức Công đoàn; Công tác lưu trữ hồ sơ, sổ sách, ghi chép biên bản đầy đủ; duy trì tốt việc sinh hoạt tổ Công đoàn. Thực hiện chế độ thu- chi tài chính Công đoàn đúng quy định, chi tiêu đúng mục đích, thực hành tiết kiệm. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại nhất định mà CĐCS cần khắc phục trong thời gian đến đó là: nội dung quy chế phối hợp với chính quyền, chuyên môn còn sơ sài, chưa nêu rõ trách nhiệm của mỗi bên trong việc thực hiện nhiệm vụ; chứng từ thu- chi ở số đơn vị chưa đảm bảo theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cùng với hoạt động của Đoàn kiểm tra, 9 tháng đầu năm, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã có 14 buổi làm việc với Đảng uỷ, Chính quyền (Thủ trưởng cơ quan) và Ban Chấp hành CĐCS xã về việc hoành thiện và ban hành các quy chế, chương trình công tác sau Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2012- 2015; hoạt động Công đoàn từ sau Đại hội đến nay; công tác phối hợp giữa Ban Chấp hành Công đoàn với Thủ trưởng cơ quan trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và việc thành lập CLB nữ công liên ngành. Qua các buổi làm việc, đã có những trao đổi, thông tin cởi mở giữa Đảng uỷ, thủ trưởng cơ quan với LĐLĐ huyện nhằm xây dựng CĐCS vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Nguyễn Quốc Vương, Liên đoàn Lao động huyện Nga Sơn