Liên kết website

Kết quả hoạt động UBKT công đoàn Thanh Hóa năm 2013

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và NQ Đại hội công đoàn Thanh hóa lần thứ XVIII về hoạt động UBKT công đoàn các cấp, UBKT- LĐLĐ tỉnh đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn UBKT công đoàn các cấp chủ động xây dựng quy chế hoạt động, chương trình công tác nhiệm kỳ, xây dựng nội quy và lịch tiếp đoàn viên CNVC-LĐ, kế hoạch kiểm tra hàng tháng, hàng quý và cả năm, được thông qua BCH để ban hành quyết định thực hiện, kịp thời phân công nhiệm vụ cho các đồng chí uỷ viên UBKT Khoá XVIII, tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo UBKT công đoàn cấp dưới  thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời tập trung khảo sát đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra công đoàn các cấp trong tỉnh để có kế hoạcchức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra.

 alt

Các uỷ viên UBKT LĐLĐ Thanh Hoá nhiệm kỳ (2013- 2018)


Trong thực hiện nhiệm vụ UBKT LĐLĐ tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ trưng tập các ban chuyên đề trực tiếp chỉ đạo cơ sở của LĐLĐ tỉnh cùng tham gia kiểm tra việc chấp hành Điều lệ công đoàn, kiểm tra về quản lý thu - chi tài chính tài sản công đoàn các cấp, để:Cùng nắm bắt thông tin, cùng hướng dẫn, cùng giúp đỡ cơ sở điều chỉnh kịp thời những hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý điều hành hoạt động toàn diện của tổ chức công đoàn” Với phương châm : lấy xây dựng công đoàn vững mạnh làm mục đích , lấy ngăn ngừa là biện pháp hàng đầu để thực hiện, đã kiểm tra được 31 cuộc tại Công đoàn cấp trên cơ sở, chỉ đạo cấp dưới tự kiểm tra đựơc 439 cuộc. Tiếp 197 lượt đoàn viên, giải quyết và tham gia giải quyết dứt điểm 87 đơn thư KNTC của đoàn viên CNBVC-LĐ, không có đơn thư tồn động. Kết quả giải quyết có 5 người được bố trí việc làm, 30 người được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN và 31 người được giải quyết các quyền lợi khác. Kịp thời tập huấn nghiệp vụ cho 125 cán bộ làm công tác kiểm tra cấp trên cơ sở, chỉ đạo cácLĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, CĐN tổ chức 19 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 3.958 cán bộ làm công tác kiểm tra CĐCS.Chỉ đạo hoạt động toàn diện 6 đơn vị cấp trên cơ sổd Thqường trực LĐLĐ tỉnh phân công đề đạt kết quả đáng khích lệ.

Thông qua kiểm tra: Nhìn chung các cấp công đoàn đã thực hiện nghiêm túc việc chấp hành Điều lệ công đoàn,cụ thể: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng trong CNVC-LĐ, triển khai, quán triệt kịp thời các Chỉ thị, NQ của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định hướng dẫn của công đoàn cấp trên đến CĐCS, đoàn viên; Xây dựng được chương trình công tác, nhiệm vụ trọng tâm, chương trình hành động của BCH, Ban Thường vụ; Chấm điểm phân loaị CĐCS vững mạnh đúng quy định ; tổ chức hội nghị cán bộ công chức đầu năm, hội nghị người lao động, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở chất lượng đưộc nâng lên rõ nét , các doanh nghiệp FDI đã tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người lao động với chủ sử dụng lao động có hiệu quả, việc ký kết thỏa ước lao động tập thể ở các doanh nghiệp từng bước đựơc quan tâm, kết nạp đoàn viên đúng quy trình; xây dựng Quy chế phối hợp giữa BCH với chính quyền chuyên môn cùng cấp kịp thời để thực hiện; công tác quản lý thu - chi tài sản công đoàn đã chuyển biến rõ nét, cụ thể ; Công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở ngay từ đầu năm đã xây dựng được kế hoạch dự toán và báo cáo quyết toán năm đúng quy định, các phối hợp với chuyên môn và cơ quan chức tài chính , kho bặc các cấp, tính đung, tính dủ quỹ lương để thu 2% KPCĐ theo kế hoạch, chi tiêu đúng mục đích, cấp kinh phí kịp thời cho CĐCS hoạt động. Công tác kiểm tra giám sát đưộc BCH, công đoàn các cấp quan tâm. Chế độ hội nghị và thông tin báo báo được chấp hành nghiêm túc.

Có thể nói trong năm qua UBKT - LĐLĐ tỉnh đã giúp BCH, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo UBKT công đoàn các cấp thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm đề ra, nhằm nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ CĐ Việt Nam; ngăn ngừa kịp thời các biểu hiện vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của CĐ công tác quản lý thu - chi tài chính, tài sản CĐ từng bước đi vào nền nếp, việc giải quyết và tham gia giải quyết dứt điểm đơn thư KN - TC của đoàn viên, CNVC - LĐ, không có đơn tồn đọng. Qua đó đã thể hiện rõ nét vai trò công đoàn tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên CNVC-LĐ.


Trần Văn Chính, Uỷ viên BTV - Chủ nhiệm UBKT