Liên kết website

Hướng dẫn UBKT Công đoàn các cấp sơ kết nửa nhiệm kỳ

Thực hiện hướng dẫn số 31/HD-UBKT Ngày 11/01/2011 của Uỷ ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc hướng dẫn Uỷ ban Kiểm tra công đoàn các cấp sơ kết nửa nhiệm kỳ (2008-2011). Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá hướng dẫn một số nội dung cơ bản trong việc thực hiện như sau:         

 I  KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRONG NỬA NHIỆM KỲ:

           Căn cứ vào kết quả hoạt động và các số liệu cụ thể nội dung hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra công đoàn các cấp từ  tháng 7 năm 2008 đến 6 tháng đầu năm 2011 để xây dựng báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ  cụ thể:

1. Về tổ chức

- Phản ánh số lượng Uỷ ban Kiểm tra trực thuộc; Tổng số Uỷ ban Kiểm tra; Tổng số cán bộ của Uỷ ban Kiểm tra, về số lượng và chất lượng.

- Việc thực hiện chính sách đối với cán bộ Uỷ ban Kiểm tra.

2. Hướng dẫn, chỉ đạo: 

- Kết quả phân loại hoạt động của UBKT cấp mình và cấp dưới.

- Xây dựng chương trình và kế hoạch hoạt động.

- Tổ chức kiểm tra việc chấp hành Điều lệ, kiểm tra quản lý thu chi - tài chính công đoàn, giải quyết và tham gia giải quyết đơn KNTC, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra, thực hiện chế độ báo cáo đối với cấp trên.

 

II. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ  TRONG NỬA NHIỆM KỲ:

 

1. Giúp BCH, Ban Thường vụ  kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

+ Nêu rõ tổng số cuộc kiểm tra ở cùng cấp, cấp dưới, nội dung kiểm tra;

+ Nhận xét đánh giá tình hình thực hiện; tác dụng của kiểm tra.

2. Kiểm tra khi tổ chức, đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết và các quy định của Công đoàn:

          +  Nêu rõ tổng số cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức, cá nhân ở cùng cấp, cấp dưới;

+ Nội dung kiểm tra; kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; Nhận xét đánh giávề ưu điểm, những tồn tại .

3. Kiểm tra về quản lý thu-chi tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế CĐ:

+ Nêu rõ tổng số cuộc kiểm tra việc sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của công đoàn ở cùng cấp, cấp dưới, nội dung kiểm tra… kết quả kiểm tra tổng số tiền đã truy thu 2% KPCĐ và 1% đoàn phí (nếu có), việc cấp đúng, cấp đủ tỷ lệ cho cấp dưới.

          + Nhận xét đánh giá tình hình quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và các hoạt động kinh tế của công đoàn về chấp hành chế độ sổ sách kế toán.

4. Giúp BCH, Ban Thường vụ giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo của đoàn viên, CNVCLĐ.

           + Duy trì chế độ tiếp đoàn viên, tổng số lượt tiếp…,  nhận và giải quyết tổng số đơn  KNTC, trong đó số đơn KN…, số đơn tố cáo…, số đơn BCH, Ban Thường vụ giải quyết thuộc thẩm quyền của công đoàn…; số đơn BCH, Ban Thường vụ tham gia giải quyết thuộc thẩm quyền của cơ quan Nhà nước ...

           + Nội dung đơn chủ yếu về quan hệ lao động......đơn, chế độ BHXH… đơn; BHYT ….đơn, Chế độ tiền lương… đơn; các chế độ chính sách khác…

          Kết quả giải quyết;  Số người được trở lại làm việc …;  Số người được hưởng chế độ BHXH, BHYT …, Số người được điều chỉnh lương… (nếu có)

          + Đánh giá, nhận xét …

5.  Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cán bộ kiểm tra:

+ Nêu rõ số lớp, Tổng số lượt cán bộ được bồi dưỡng, tập huấn; Đánh giá nhận xét về công tác bồi dưỡng, tập huấn.

6. Hạn chế, tồn tại và nguyên nhân 

7. Những kiến nghị, đề xuất thông qua hoạt động kiểm tra(nếu có).

 

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT 2011-2013.

 

          Căn cứ vào định hướng chỉ đạo, hướng dẫn của Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh, Nghị quyết Đại hội công đoàn cấp trên và cấp mình; kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và tình hình đặc điểm cụ thể của đơn vị, địa phương để xác định những nội dung hoạt động chủ yếu trong nửa nhiệm kỳ còn lại từ năm 2011-2013.

1. Tổ chức  thực  hiện:

          Ban Thường vụ LĐLĐ các huyện , thị,TP, các CĐN và tương đương tập trung chỉ đạo Uỷ ban Kiểm tra công đoàn cấp mình và cấp dưới xây dựng báo cáo hoạt động của UBKT nửa nhiệm kỳ, tiến hành tổ chức sơ kết từ cấp cơ sở đến cấp mình, không tổ chức Hội nghị riêng, kết hợp thông qua báo cáo sơ kết tại Hội nghị UBKT thường kỳ cấp mình, hoàn chỉnh báo cáo trình Hội nghị Ban Chấp hành cùng cấp thời gian thực hiện từ ngày15 đến 25/5/2011.

2. Thời gian nộp báo cáo về cấp trên.

           Các đơn vị nộp báo cáo sơ kết hoạt động UBKT nửa nhiệm kỳ về VP UBKT - LĐLĐ tỉnh chậm nhất vào 10/6/2011./.