Liên kết website

Liên đoàn Lao động Nga Sơn thực hiên chương trình kiểm tra Công đoàn cơ sở năm 2014

Thực hiện Chương trình công tác của UBKT Liên đoàn Lao động Nga Sơn năm 2014. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Nga Sơn thành lập đoàn kiểm tra công đoàn cơ sở về việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác quản lý tài chính Công đoàn .

Thời gian kiểm tra từ ngày 06/5 đến ngày 22/5/2014, tại 27 Công đoàn cơ sở tập trung ở công đoàn cơ sở khối sản xuất - kinh doanh, một số Công đoàn cơ sở xã và Công đoàn cơ sở trường học.

Nội dung kiểm tra: Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2013, quý I/2014 (đối với CĐCS trường học, năm học 2013-2014) và tài chính công đoàn năm 2013; việc xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và phát triển đoàn viên, việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động như tiền lương, tiền thưởng, chế độ BHXH, BHYT, BHTN, chế độ độc hại, ăn ca, công tác Bảo hộ lao động, An toàn vệ sinh lao động, Phòng chống cháy nổ, các chế độ chính sách đối với lao động nữ………

Thông qua đợt kiểm tra cho thấy, các Công đoàn cơ sở đã chấp hành nghiêm Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác quản lý tài chính công đoàn, tập trung vào các nội dung  như: Hồ sơ lưu trữ của Công đoàn, Công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, xây dựng Quy chế hoạt động của Ban chấp hành, Quy chế hoạt động của Uỷ ban kiểm tra, Quy chế phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, quy chế chi tiêu tài chính Công đoàn; Các doanh nghiệp đã ký được Thoả ước lao động tập thể với những nội dung đúng theo quy định của Bộ luật lao động và theo chiều hướng có lợi hơn cho người lao động. Các Công đoàn khối HCSN đã phối hợp với chuyên môn tổ chức  Hội nghị cán bộ công chức,   và Hội nghị người lao động trong các đơn vị kinh doanh, ngay từ đầu năm đúng theo hướng dẫn, đảm bảo đúng quy trình. Nhìn chung các Công đoàn cơ sở đã đi vào hoạt động có hiệu quả và phát huy được vai trò của tổ chức công đoàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức tốt các phong trào thi đua. Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng được các công đoàn cơ sở đặc biệt quan tâm.  các nội dung và hình thức hoạt động công đoàn ngày càng phong phú, đa dạng để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra những mặt hạn chế tồn tại để các công đoàn cơ sở khắc phục kịp thời trong thời gian tới góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở.

 

Thịnh Thị Hoa – Liên đoàn lao động huyện Nga Sơn