Liên kết website

Liên đoàn Lao động thị xã Bỉm Sơn kiểm tra Công đoàn cơ sở năm 2014

Thực hiện Chương trình công tác của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động thị xã Bỉm Sơn năm 2014. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thị xã thành lập Đoàn kiểm tra Công đoàn cơ sở theo Thông báo số: 31/TB-LĐLĐ ngày 05 tháng 5  năm 2014 của LĐLĐ thị xã Bỉm Sơn về kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tài chính Công đoàn năm 2014. Liên đoàn Lao động thị xã Bỉm Sơn đã ra Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra gồm các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành, Uỷ ban kiểm tra Liên đoàn Lao động thị xã và mời đại diện lãnh đạo cơ quan Bảo hiểm xã hội và Chi cục Thuế thị xã tham gia Đoàn kiểm tra.

Thời gian kiểm tra từ ngày 14/5 đến ngày 19/5/2014, kiểm tra tại 6 Công đoàn cơ sở tập trung ở công đoàn cơ sở khối Sản xuất - Kinh doanh và một số Công đoàn cơ sở Trường học.

Nội dung kiểm tra: kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tài chính công đoàn, việc xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và phát triển đoàn viên, việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động như tiền lương, tiền thưởng, chế độ BHXH, BHYT, BHTN, chế độ độc hại, ăn ca, công tác Bảo hộ lao động, An toàn vệ sinh lao động, Phòng chống cháy nổ, các chế độ chính sách đối với lao động nữ………

Đoàn kiểm tra đã tiến hành làm việc qua các bước: Đoàn làm việc với Ban Thường vụ (hoặc Ban chấp hành nếu ở đó không có Ban Thường vụ) để nghe báo cáo những nội dung theo thông báo kiểm tra. Kiểm tra các loại hồ sơ hoạt động công đoàn, gặp gỡ đoàn viên để nắm bắt tâm tư nguyện vọng. Đoàn kết luận nội dung kiểm tra (mời đại diện Cấp uỷ và Thủ trưởng đơn vị, Giám đốc doanh nghiệp tham dự).

Thông qua đợt kiểm tra cho thấy, các Công đoàn cơ sở đã phát huy được vai trò của tổ chức công đoàn cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức tốt các phong trào thi đua. Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng được các công đoàn cơ sở đặc biệt quan tâm, nhìn chung các đơn vị đã đảm bảo đời sống, việc làm, tiền lương và các chế độ chính sách cho người lao động, chế độ thăm hỏi ốm đau hiếu hỷ kịp thời đã động viên người lao động ngày càng gắn bó với tổ chức công đoàn và yên tâm công tác tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Các Công đoàn cơ sở cũng đã xây dựng được các loại Quy chế hoạt động của Ban chấp hành, Quy chế hoạt động của Uỷ ban kiểm tra, Quy chế phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các doanh nghiệp đã ký được Thoả ước lao động tập thể với những nội dung đúng theo quy định của Bộ luật lao động và theo chiều hướng có lợi hơn cho người lao động. Các đơn vị cũng đã tổ chức được Hội nghị cán bộ công chức và Hội nghị người lao động ngay từ đầu năm đúng theo hướng dẫn, đảm bảo đúng quy trình.

Kết luận nội dung kiểm tra: Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao sự cố gắng của các Công đoàn cơ sở, các nội dung và hình thức hoạt động công đoàn ngày càng phong phú, đa dạng để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra những mặt hạn chế tồn tại để các công đoàn cơ sở khắc phục kịp thời trong thời gian tới góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở.

Các đồng chí Cấp uỷ và lãnh đạo đơn vị đã đánh giá cao vai trò của tổ chức công đoàn cơ sở, hoạt động công đoàn cơ sở đã mang lại được nhiều hiệu quả thiết thực cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tạo được niềm tin của người lao động vào tổ chức công đoàn và ngày càng gắn bó hơn với đơn vị; các phong trào thi đua đã được các công đoàn cơ sở phát động sâu rộng như là phong trào Xanh-Sạch-Đẹp, Giỏi việc nước-Đảm việc nhà, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã góp phần nâng cao năng suất chất lượng và hiệu quả công việc, làm lợi cho doanh nghiệp hàng trăm triệu đồng, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát triển bền vững và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của đơn vị và của thị xã Bỉm Sơn./.

AN NHI