Liên kết website

Hướng dẫn kế hoạch hoạt động của UBKT công đoàn các cấp

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và chương trình công tác của BCH, BTV Liên đoàn Lao động tỉnh năm 2011 về công tác kiểm tra. Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh hướng dẫn kế hoạch hoạt động của UBKT công đoàn các cấp gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN CỦA UBKT CĐ CÁC CẤP:

1. Giúp BCH, Ban Thường vụ công đoàn kiểm tra việc Chấp hành Điều lệ Công đoàn:

2. Kiểm tra khi tổ chức hoặc cá nhân có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết và các quy định của công đoàn:

3. Kiểm tra việc quản lý thu chi tài chính - tài sản công đoàn:

4. Giúp BCH, Ban Thường vụ giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của đoàn viên và CNVC-LĐ:

5. Công tác tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra:

II/ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 2011.

Trên cơ sở thực hiện 5 nhiệm vụ thường xuyên nêu trên: Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo UBKT công đoần các cấp xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2011 để thực hiện đó là:

UBKT công đoàn giúp BCH, Ban Thường vụ công đoàn tăng cường Kiểm tra công tác quản lý thu chi tài chính- tài sản Công đoàn  (niên độ ngân sách năm 2010) và các nguồn quỹ khác do CĐ cấp trên phát động. Đồng thời thực hiện phúc tra theo kết luận kiểm tra năm trước.

Nội dung kiểm tra chủ yếu là:        

- Kiểm tra việc đôn đốc thu nộp 2% kinh phí Công đoàn, 1% đoàn phí và các nguồn thu khác do công đoàn quản lý.

- Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện chế độ chi tiêu nội bộ, cấp đúng, cấp đủ tỷ lệ kinh phí cho CĐCS hoạt động, việc chấp hành chế độ lập báo cáo dự toán, quyết toán cũng như­ việc quản lý hồ sơ chứng từ sổ sách kế toán, theo dõi tài sản công đoàn. Đồng thời tăng cư­ờng tổ chức kiểm tra đột xuất quỹ tiền mặt ở đồng cấp và cấp d­ưới theo đúng nguyên tắc tài chính quy định (nội dung bắt buộc).

II. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ:

1. Đối với UBKT - LĐLĐ tỉnh:

- UBKT - LĐLĐ tỉnh chủ động giúp BCH, Ban Thường vụ xây dựng nội dung, chương trình công tác kiểm tra hàng tháng, hàng quý và cả năm trình Thường trực LĐLĐ tỉnh phê duyệt để chỉ đạo UBKT công đoàn các cấp thực hiện.

- UBKT tham mưu cho BCH, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo Công đoàn cấp trên cơ sở tiếp tục quan tâm đến đội ngũ cán bộ kiểm tra, kiện toàn củng cố tổ chức, đảm bảo về số lượng và chất lượng.

- UBKT Phối hợp với Ban tài chính và các ban chuyên đề tổ chức kiểm tra việc chấp hành Điều lệ công đoàn, kiểm tra tài chính tài sản và hoạt động kinh tế công đoàn và kiểm tra kết quả vận động CNVC-LĐ quyên góp ủng hộ các loại quỹ do cấp trên phát động tại 5 Công đoàn ngành và tương đương, 27 LĐLĐ huyện, thị xã, TP bao gồm cả khối CĐGD huyện, thị xã, TP và 5 đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh, trong đó có: Cty TNHH Khách sạn - Du lịch và dịch vụ Công đoàn Thanh Hoá. (khi tổ chức kiểm tra, UBKT - LĐLĐ tỉnh sẽ có thông báo gửi cho đơn vị trước 10 ngày).

- Tham gia giám sát công tác XDCB và mua sắm sử dụng tài sản thuộc ngân sách công đoàn quản lý (Theo quy định của TLĐ).

- Duy trì chế độ tiếp đoàn viên, CNVC-LĐ, giải quyết và tham gia phối hợp với các ngành chức năng để giải quyết đơn thư KN TC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Nhà nước nhằm hạn chế đơn thư vượt cấp kéo dài.

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra công đoàn cấp trên cơ sở và giúp LĐLĐ huyện, thị, TP và CĐN tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra.

- Hướng dẫn sơ kết nửa nhiệm kỳ, tổng kết năm và chấm điểm phân loại hoạt động của UBKT CĐCS, đồng thời thực hiện chế độ thông tin báo cáo hai chiều đúng quy định.

2. Đối với UBKT Công đoàn cấp dưới.

a. Đối với UBKT- LĐLĐ huyện, thị, TP, CĐN và đơn vị tương đương.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch hoạt động của UBKT công đoàn cấp trên và chương trình công tác của cấp mình.

- UBKT chủ động giúp BCH, Ban Thường vụ xây dựng nội dung, chương trình công tác kiểm tra hàng tháng, hàng quý và cả năm để chỉ đạo UBKT công đoàn cấp dưới thực hiện.

- Hướng dẫn mở sổ theo dõi hoạt động của UBKT  cấp mình và cấp dưới.

- Giúp BCH, Ban Thường vụ tổ chức kiểm tra và tự kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; công tác tài chính, tài sản công đoàn và kiểm tra kết quả vận động CNVC-LĐ quyên góp ủng hộ các loại quỹ do cấp trên phát động.

- Tham gia giám sát công tác XDCB và mua sắm sử dụng tài sản thuộc ngân sách công đoàn quản lý. (nếu có)

          - Hướng dẫn việc mở sổ theo dõi hoạt động của UBKT cấp trên cơ sở và CĐCS.

- Duy trì chế độ tiếp đoàn viên, giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của CNVCLĐ.

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra, thực hiện chấm điểm phân loại hoạt động của UBKT, tổ chức sơ kết nửa nhiệm kỳ, tổng kết năm và chấp hành chế độ thông tin báo cáo theo đúng quy định.

b. Đối với Công đoàn Giáo dục huyện, thị ,TP.

            Căn cứ vào chương trình công tác và nhiệm vụ của UBKT CĐ cấp trên để xây dựng chương trình công tác kiểm tra việc chấp hành điều lệ Công đoàn phù hợp theo đặc điểm hoạt động của Công đoàn cấp mình như:

            - Hướng dẫn mở sổ theo dõi hoạt động của UBKT  CĐCS.

- Kiểm tra việc xây dựng các quy chế làm việc của BCH, Ban Thường vụ, UBKT, Quy chế phối hợp giữa BCH Công đoàn với lãnh đạo chuyên môn, duy trì chế độ sinh hoạt của BCH, Ban Thường vụ và các ban chuyên đề, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức Hội nghị CBCC đầu năm; việc ghi chép biên bản theo dõi các kỳ họp; việc ban hành các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn Công đoàn cấp dưới hoạt động; công tác phát triển đoàn viên...

- Kiểm tra việc trích nộp kinh phí CĐ đối với cấp trên, quản lý thu - chi tài chính, việc mua sắm tài sản, thực hiện giảm chi hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và kiểm tra kết quả vận động CNVC-LĐ quyên góp ủng hộ các loại quỹ do cấp trên phát động:

- Kiểm tra đồng cấp và cấp dưới được áp dụng theo 2 hình thức đó là kiểm tra thường xuyên và kiểm tra đột xuất theo đúng quy định.

c. Đối với Công đoàn cơ sở:

- CĐCS thuộc khối HCSN: Cần tập trung kiểm tra việc xây dựng các quy chế làm việc của BCH, Ban Thường vụ, UBKT, quy chế phối hợp giữa BCH Công đoàn với thủ trưởng đơn vị , việc mở sổ theo dõi hoạt động của UBKT. Duy trì chế độ sinh hoạt của BCH, Ban Thường vụ và các chuyên đề. Việc ghi chép biên bản theo dõi các kỳ họp, việc ban hành các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn Công đoàn bộ phận và tổ công đoàn hoạt động, công tác phát triển đoàn viên; việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện trích nộp 2% KPCĐ và quản lý thu - chi tài chính, tài sản công đoàn, việc lập dự toán, báo cáo quyết toán theo đúng quy định.

- CĐCS các Doanh nghiệp, các Cty cổ phần, Doanh nghiệp ngoài Nhà nước:

Căn cứ vào từng loại hình hoạt động của CĐCS để tập trung chỉ đạo kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động như:  Việc mở sổ theo dõi hoạt động của UBKT, việc thực hiện Điều lệ Công đoàn, các chế độ chính sách pháp luật có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Tham gia thực hiện Quy chế dân chủ theo quy định pháp luật, phối hợp với chủ Doanh nghiệp mở Hội nghi NLĐ, tham gia xây dựng nội quy, quy chế làm việc của BCH, Ban Thường vụ CĐCS, quy chế phối hợp giữa BCH CĐCS  và người sử dụng lao động, việc đại diện tập thể người lao động thương lượng ký kết thoả ước lao động tập thể, quy chế khen thưởng, kỷ luật, xây dựng áp dụng thang bảng lương và  hướng dẫn người lao động ký kết hợp đồng lao động. Việc thực hiện trích nộp BHXH, BHYT, BHTN và nộp 2% KPCĐ theo TTLT 119 của bộ tài Chính và TLĐ, việc lập dự toán, báo cáo quyết toán thu chi tài chính công đoàn, việc chấm điểm phân loại hoạt động UBKT CĐCS, chấm điểm xếp loại CĐCS vững mạnh và thực hiện chế độ báo cáo với cấp trên theo đúng quy định.

 

                                                                                               Trần Văn Chính

                                                                                            UVBTV Chủ nhiệm UBKT