Liên kết website

Một số hoạt động của UBKT Liên đoàn Lao động huyện Thọ Xuân

Thực hiện chương trình công tác của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện, Kế hoạch hoạt động của UBKT LĐLĐ huyện năm 2011, từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 4 năm 2011 UBKT LĐLĐ huyện đã thành lập đoàn kiểm tra do Đồng chí Lê Văn Lực CNUBKT LĐLĐ huyện khoá VII làm trưởng đoàn. Trong 4 ngày làm việc đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện điều lệ Công đoàn Việt nam ở 10 đơn vị Công đoàn cơ sở (Gồm 6 đơn vị công đoàn xã, 02 công đoàn doanh nghiệp và 02 công đoàn cơ quan hành chính sự nghiệp).

Qua kiểm tra cho thấy các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc quy định của Điều lệ công đoàn Việt Nam, tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua do công đoàn cấp trên phát động; kịp thời động viên đoàn viên tích cực tham gia, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tập trung tuyên truyền chủ trương đường lối nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới CNVCLĐ. Các cấp công đoàn đã làm tốt vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên; chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt Hội nghị CBCC, Đại hội CNVCLĐ và Hội nghị người lao động; tổ chức ký thoả ước lao động tập thể, xây dựng, bổ sung, sủa đổi và thực hiện tốt quy chế hoạt động của Ban chấp hành, quy chế phối hợp của thủ trưởng đơn vị và Công đoàn tại các đơn vị; góp phần đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên và CNVCLĐ của đơn vị; Duy trì và tổ chức tốt các hoạt động tuyờn truyền phát triển đoàn viên, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức công đoàn và xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Thực hiện công tác tài chính, quản lý tài sản, lập dự toán, quyết toán, ghi chép sổ sách, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, thu chi tài chính thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn và Luật Ngân sách. Tiêu biểu là: CĐ xã Thọ Hải, xã Xuân Châu, Chi cục thi hành án dân sự, CĐ Đội quản lý sửa chữa đường bộ huyện.

Bên cạnh những đơn vị làm tốt vẫn còn một số đơn vị chưa thực hiện đầy đủ một số nội dung như: Sổ ghi công văn đi - đến, các công văn hướng dẫn của Công đoàn cấp trên triển khai không kịp thời, chưa thường xuyên bổ sung quy chế hoạt động của Ban chấp hành. Về hoàn thiện quy chế thu chi tài chính, thực hành tiết kiệm và quản lý tài sản công đoàn hiệu quả chưa cao, phong trào thi đua chưa thường xuyên, chưa gắn với nhiệm vụ chính trị từng giai đoạn, hiệu quả phong trào thi đua ở một số đơn vị còn hạn chế. Công tác tự kiểm tra chưa được chú trọng, nếu có thì chỉ qua loa chưa chỉ ra được những thiếu sót.

Từ thực tiễn kết quả hoạt động của công tác kiểm tra; Để kịp thời uốn nắn những thiếu sót ở các đơn vị, giúp các đơn vị cơ sở thực hiện tốt hơn Điều lệ Công đoàn Việt Nam góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ X, Nghị quyết CĐ Thanh hoá lần thứ XVII, Nghị quyết Công đoàn huyện Thọ Xuân lần thứ VII đã đề ra; LĐLĐ huyện  xác định thời gian tới các cấp công đoàn cần chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường tổ chức các hoạt động kiểm tra thường xuyên, hơn nữa góp phần khắc phục những hạn chế trong tổ chức thực hiện Điều lệ công đoàn Việt Nam phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chớnh trị của đơn vị, xây dựng công đoàn ngày càng vững mạnh.

 

Nguyễn Thị Huế - Uỷ viên BTV LĐLĐ huyện Thọ Xuân