Liên kết website

Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động UBKT công đoàn Thanh Hóa

Từ sau Đại hội XVIII Công đoàn Thanh Hoá đến nay, về công tác tổ chức và hoạt động của UBKT công đoàn các cấp trong tỉnh đã có nhiều cố gắng trong đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Số lượng UBKT có 2.282 UBKT công đoàn các cấp với 7.096 uỷ viên UBKT, về chất lượng cán bộ uỷ viên uỷ ban kiểm tra được Ban chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn các cấp quan tâm về cơ cấu, quy hoạch hợp lý, đa số các đồng chí Chủ nhiệm UBKT công đoàn cấp trên cơ sở đều là uỷ viên Thường vụ công đoàn cùng cấp và có xu hướng được trẻ hoá.

alt 

  Đoàn kiểm tra làm việc tại LĐLĐ huyện Bá Thước

Về Mối quan hệ giữa UBKT với các ban chuyên đề cùng cấp được duy trì và phát huy. Đặc biệt là UBKT LĐLĐ tỉnh đã tham mưu cho BCH, BTV tập trung chỉ đạo, hướng dẫn UBKT công đoàn các cấp chủ động xây dựng quy chế hoạt động, chương trình công tác nhiệm kỳ, xây dựng nội quy và lịch tiếp đoàn viên CNVC-LĐ, kế hoạch kiểm tra hàng tháng, hàng quý và cả năm được thông qua BCH, BTV công đoàn cùng cấp phê duyệt, kịp thời phân công nhiệm vụ cho từng uỷ viên để thực hiện; trong hoạt động kiểm tra luôn được Ban Thường vụ tạo điều kiện về trang thiết bị làm việc cũng như phương tiện khi tổ chức các đoàn kiểm tra, tổ chức giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư Khiếu nai, tố cáo liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Tuỳ từng nội dung công việc, UBKT đã tham mưu cho Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tập trung cán bộ đại diện các ban chuyên đề trực tiếp chỉ đạo cơ sở của LĐLĐ tỉnh cùng tham gia kiểm tra việc chấp hành Điều lệ công đoàn, kiểm tra về quản lý thu - chi tài chính, tài sản công đoàn và xác minh đơn thư KN, TC để:Cùng nắm bắt thông tin, cùng hướng dẫn, cùng giúp đỡ cơ sở điều chỉnh kịp thời những hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý điều hành hoạt động toàn diện của tổ chức công đoàn” Với phương châm: lấy xây dựng công đoàn vững mạnh làm mục đích, lấy ngăn ngừa là biện pháp hàng đầu để thực hiện.

Kết quả trong 2 năm 2013 và 2014, UBKT – LĐLĐ tỉnh đã tổ chức kiểm tra về chấp hành Điều lệ, kiểm tra tài chính, tài sản công đoàn được 61 cuộc tại Công đoàn cấp trên cơ sở, trong đó: (có 2 cuộc kiểm tra đồng cấp tại cơ quan LĐLĐ tỉnh), đồng thời chỉ đạo cấp dưới tự kiểm tra đựơc 1.409 cuộc, xây dựng lịch tiếp đoàn viên và tổ chức tiếp 579 lượt đoàn viên, CNVCLĐ; nhận 236 đơn khiếu nại, tố cáo; Tham mưu cho Ban Thường vụ tham gia Giải quyết chế độ BHXH, BHYT cho 41 người, chế độ thôi việc 29 người, các quyền lợi khác 413 người. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 125 cán bộ làm công tác kiểm tra cấp trên cơ sở, chỉ đạo các LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, CĐN tổ chức 30 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 5.918 cán bộ làm công tác kiểm tra CĐCS do cán bộ giảng viên kiêm chức LĐLĐ tỉnh truyền đạt. Đặc biệt việc thực hiện công tác kiểm tra được BCH CĐ các cấp quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện để UBKT thực hiện được nhiều cuộc kiểm tra đồng cấp và cấp dưới đạt hiệu quả..

Có thể nói trong 2 năm qua UBKT - LĐLĐ tỉnh đã giúp BCH, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo UBKT công đoàn các cấp thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm đề ra, nhằm nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ CĐ Việt Nam; ngăn ngừa kịp thời các biểu hiện vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của CĐ, công tác quản lý thu - chi tài chính, tài sản CĐ từng bước đi vào nền nếp, việc giải quyết và tham gia giải quyết dứt điểm đơn thư KN - TC của đoàn viên, CNVC – LĐ, hàng năm không có đơn tồn đọng. Qua đó đã thể hiện rõ nét vai trò công đoàn tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên CNVC-LĐ.

Qua theo dõi và chỉ đạo hoạt động UBKT Công đoàn các cấp trong tỉnh, những đơn vị hoạt động có hiệu quả tiêu biểu như: Uỷ ban Kiểm tra CĐN: NN&PTNT, Giao thông Vận tải,  Công Thương, Giáo dục, Y tế , CĐ Khu kinh tế Nghi Sơn, CĐ viên chức, LĐLĐ Thành Phố, Vĩnh Lộc, Cẩm Thuỷ, Bá Thước, Tĩnh Gia, Thạch Thành, Đông Sơn, Như Thanh, Nga Sơn, Thiệu Hoá, Triệu Sơn, Thọ Xuân…

Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra ở các cấp công đoàn cho thấy một số BCH, BTV Công đoàn cấp trên cơ sở và CĐCS chưa thật sự quan tâm đến công tác kiểm tra giám sát, nên việc thực hiện chính sách đối với NLĐ ở một số DN chưa kịp thời, việc bầu bổ sung uỷ viên BCH CĐCS có nơi chưa thực hiện đúng quy trình, các cuộc kiểm tra kết luận còn chung chung, Một số công đoàn cấp trên cơ sở chi vượt dự toán và cấp kinh phí cho CĐ cấp dưới chưa đủ tỷ lệ, cán bộ làm công tác kiểm tra hầu hết làm kiêm nhiệm thường thay đổi theo nhiệm kỳ, trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra còn né tránh, ngại va chạm, việc xác minh giải quyết đơn thư còn hạn chế, chế độ thông tin báo cáo còn chậm.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động UBKT công đoàn các trong thời gian tới. Các cấp công đoàn nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tác dụng của công tác kiểm tra, phải làm tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ đoàn viên, đặc biệt là BCH, Ban Thường vụ Công đoàn các cấp, hiểu đúng, hiểu đủ về tầm quan trong công tác kiểm tra để tổ chức chỉ đạo hoạt động kiểm tra tại cấp mình và chỉ đạo hoạt động đạt kết quả.Góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, nhằm thực hiện có hiện quả Nghị quyết 20 khoá X của Đảng về “tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.

Trần Văn Chính , Uỷ viên Ban Thường vụ- Chủ nhiệm UBKT