Liên kết website

Kết quả kiểm tra việc mở tài khoản và hoạt động tài chính theo quy định Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Thực hiện công văn số 116/CV-LĐLĐ ngày 05/5/2015 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa về việc quản lý thu, chi,tài chính Công đoàn. UBKT Liên đoàn Lao động huyện đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ và Tài chính Công đoàn theo quy định của Điều lệ CĐVN. Kết quả kiểm tra cho thấy.

Đến ngày 20/10/2015 100% các CĐCS đã mở tài khoản tại Kho Bạc nhà nước huyện Hậu Lộc theo chủ trương của Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh. Nhìn chung các Công đoàn  cơ sở đã xây dựng và thực hiện được quy chế hoạt động của BTV, BCH, UBKT và chương trình hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và UBKT; các đơn vị đã xây dựng được kế hoạch triển khai công tác truyền tuyền về Đại hội Đảng các cấp, hướng dẫn thực hiện Bộ Luật Lao động và Luật Công đoàn,Triển khai thực hiện 04 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI CĐVN. Công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của công đoàn cấp trên, nhìn chung các đơn vị đã thực hiện có kết quả trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ như: “Tháng Công nhân” năm 2015, sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII Công đoàn huyện. Nhiều đơn vị đã xây dựng kế hoạch hoạt động của Công đoàn hàng tháng, quý, năm.

Nhìn chung các đơn vị có mở sổ, ghi sổ kế toán, các chứng từ thu, chi tài chính công đoàn có lưu trữ, việc thăm hỏi đoàn viên và CNLĐ được kịp thời. Các  đơn vị hành chính sự nghiệp, Công đoàn nhà trường thực hiện tốt việc đóng kinh phí 2% và đoàn phí công đoàn lên công đoàn cấp trên theo đúng quy định. Công đoàn Công ty IVORY đã có nhiều chuyển biến tích cực trong hoạt động và thực hiện đóng kinh phí 2% Công đoàn. Tổ chức được nhiều hoạt động phong trào như; TDTT, Văn nghệ trong CNLĐ tạo sân chơi tinh thần phong phúi thông qua các hoạt động đó giúp cải thiện mối quan hệ lao động hài hòa , ổn định và phát triển.

Tuy vậy, qua kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn cho thấy một số Công đoàn  cơ sở thực hiện chế độ hội nghị BTV, BCH và UBKT chưa đúng theo quy chế đã ban hành, ghi sổ nghị quyết chưa phản ánh đầy đủ nội dung của hội nghị, việc sủa đổi, bổ sung nhiệm vụ của UBKT theo quy định của Điều lệ CĐVN năm 2014 chưa kịp thời; công tác kiểm tra còn hạn chế, nhất là việc kiểm tra đồng cấp...  Một số CĐCS chưa xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ theo quyết định số 272/QĐ-TLĐ ngày 07/3/2014 của TLĐ; việc đóng kinh phí CĐ 2% chưa được thực hiện ở một số DN; công tác báo cáo quyết toán tài chính lên CĐ cấp trên chưa đảm bảo thời gian theo quy định. Đoàn kiểm tra yêu cầu các đơn vị nghiêm túc khắc phục những hạn chế, tồn tại trên để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

 

Nguyễn Đức Tuyên-LĐLĐ huyện Hậu Lộc