Liên kết website

Liên đoàn Lao động huyện Thiệu Hóa kiểm tra công đoàn cơ sở

Thực hiện Chương trình công tác năm 2016 của Ủy ban kiểm tra LĐLĐ, trong 03 ngày 21, 22, 25 tháng 4 năm 2016 LĐLĐ huyện Thiệu Hóa đã xây dựng kế hoạch, thành lập đoàn kiểm tra tại một số Công đoàn cơ sở trường học.

alt

Thông qua kiểm tra nhằm kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, việc thực hiện các chủ trương, kế hoạch, nghị quyết của công đoàn cấp trên đối với CĐCS, kiểm tra việc quản lý sử dụng tài chính, tài sản công đoàn nhằm phát hiện ngăn ngừa những vi phạm tài chính công đoàn, Công đoàn phối hợp với chuyên môn quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định 04/2015 của Chính phủ, việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động. Tại các công đoàn cơ sở, sau nghe báo cáo tình hình hoạt động của công đoàn Quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2016, đoàn đã kiểm tra hồ sơ công đoàn, hồ sơ thu chi tài chính năm 2015, nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí trong ban chấp hành công đoàn cơ sở, ý kiến đại diện lãnh đạo, cấp ủy của các đơn vị. Qua kiểm tra hầu hết các công đoàn cơ sở đã chấp hành nghiêm túc Điều lệ Công đoàn Việt Nam; đã xây dựng được nội quy, các quy chế hoạt động của ban chấp hành, của công đoàn, quy chế phối hợp với chuyên môn, chính quyền đồng cấp, lãnh đạo đơn vị; quy chế chi tiêu nội bộ; đã duy trì được chế độ sinh hoạt theo quy định của Điều lệ; công đoàn cơ sở đã tranh thủ được sự lãnh đạo của cấp ủy, phối hợp với chuyên môn tạo thuận lợi cho hoạt động công đoàn, ban chấp hành công đoàn cơ sở đã nắm bắt kịp thời tâm tư tình cảm, nguyện vọng của đoàn viên, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động xây dựng được khối đoàn kết thống nhất trong đơn vị;  đã phối hợp với chuyên môn phát động các phong trào thi đua trong đơn vị, tham gia quản lý đơn vị; giám sát việc thực hiện chế độ chính sách vì thế mọi chế độ chính sách của đoàn viên đã được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, công đoàn còn tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chuyên môn quan tâm, động viên, hỗ trợ cho những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, có quà cho đoàn viên, con đoàn viên các dịp lễ, tết âm lịch...đoàn kiểm tra cũng chỉ ra những tồn tại, thiếu sót trong hoạt động công đoàn ở một số công đoàn cơ sở như việc sơ kết, đánh giá công tác phối hợp giữa công đoàn với chuyên môn ở một số đơn vị chưa được thực hiện, nội dung hoạt động chưa phong phú, sổ ghi chép chưa cập nhật thường xuyên. Kết luận các buổi kiểm tra, đoàn đã đánh giá cao những kết quả mà các công đoàn cơ sở đã đạt được trong Quý I, đề nghị cấp ủy đảng tiếp tục chỉ đạo sát sao hoạt động của Ban chấp hành công đoàn, lãnh đạo đơn vị phối hợp chặt chẽ với ban chấp hành công đoàn để tiếp tục chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong đơn vị, tăng cường công tác tuyên truyền vận động thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, địa phương, đơn vị, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh góp phần cùng với chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị năm 2016 và những năm tiếp theo./.

 

Trần Công Lâm, phó chủ tịch LĐLĐ Thiệu Hóa