Liên kết website

Một số nhiệm vụ trọng tâm hoạt động của UBKT của LĐLĐ huyện Quảng Xương năm 2016

Thực hiện Công văn hướng dẫn số 01/UBKT ngày 08 tháng 01 năm 2016; của UBKT LĐLĐ Tỉnh Thanh Hoá, về việc hướng dẫn kế hoạch hoạt động của UBKT công đoàn các cấp năm 2016. Ban thường vụ LĐLĐ huyện Quảng Xương xây dựng kế hoạch hoạt của UBKT năm 2016 với những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; việc thực hiện triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản hướng dẫn, các quy định của Công đoàn cấp trên và công đoàn cấp mình đến từng cán bộ đoàn viên; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động, thực hiện quyền và nhiệm vụ của đoàn viên; thực hiện quy chế làm việc của BCH, BTV, UBKT và quy chế phối hợp giữa BCH công đoàn với chính quyền đồng cấp; việc chấm điểm phân loại CĐCS vững mạnh, công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn ngoài nhà nước.

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, chấp hành chế độ hội nghị, và các chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

UBKT – LĐLĐ huyện chủ động nắm bắt thông tin, tìm hiểu và phát hiện khi tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Chỉ thị, Nghị quyết và các quy định của tổ chức công đoàn. Nếu có dấu hiệu vi phạm ở nội dung nào thì tiến hành kiểm tra và kết luận nội dung đó, để có biện pháp ngăn ngừa khắc phục kịp thời.

Tăng cường công tác kiểm tra việc triển khai, thực hiện Luật Công đoàn; theo Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của chính phủ và các văn bản quy định mới của Tổng LĐLĐ Việt Nam; việc phối hợp thu 2% kinh phí công đoàn, thu 1% đoàn phí công đoàn và các nguồn quỹ khác theo quy định của pháp luật và của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Kiểm tra việc thực hiện các chế độ, cấp đúng, cấp đủ tỉ lệ kinh phí hoạt động cho CĐCS; việc chấp hành chế độ hạch toán kế toán cũng như việc quản lý hồ sơ, sổ sách, chứng từ kế toán; việc mua sắm và quản lý tài sản công đoàn. Đồng thời tăng cường kiểm tra đột xuất các hoạt động ở công đoàn cấp mình theo đúng nguyên tắc tài chính đã quy định.

Chủ động xây dựng lịch tiếp đoàn viên, thường xuyên duy trì chế độ tiếp đoàn viên, NLĐ, nhận và phân loại đơn khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của tổ chức công đoàn và tham mưu cho BCH, BTV tham gia với cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm đơn thư, khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan nhà nước theo quy định của luật khiếu nại, luật tố cáo nhằm hạn chế đơn thư vượt cấp kéo dài.

Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra, trang cấp đầy đủ tài liệu có liên quan đến công tác kiểm tra của công đoàn, đồng thời phấn đấu có 100% cán bộ làm công tác kiểm tra công đoàn từ huyện đến cơ sở được tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra trong năm 2016.

Bá Trường.