Liên kết website

Liên đoàn Lao động huyện Ngọc Lặc kiểm tra CĐCS năm 2016

Thực hiện  sự chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Ngọc Lặc và kế hoạch hoạt động của Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ huyện Ngọc Lặc năm 2016, Trong tháng 11/ 2016, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ huyện đã tham mưu cho Ban Thường vụ LĐLĐ huyện thành lập Đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam , việc triển khai chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2016 và việc  quản lý thu, chi tài chính Công đoàn ở 11 CĐCS (Trong đó có 3 CĐCS xã và 8 CĐCS trường học). Qua kiểm tra cho thấy, các CĐCS đã thực hiện tốt việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, triển khai đầy đủ chương trình, kế hoạch của LĐLĐ huyện triển khai trong năm 2016;  Phối hợp với thủ trưởng cơ quan thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở theo tinh thần Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2016 về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Chính phủ; Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho CNVCLĐ;  Duy trì  chế độ sinh hoạt Công đoàn, sinh hoạt công tác nữ công theo quy định, xây dựng CĐCS vững mạnh, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Đề án “củng cố tổ chức và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn huyện Ngọc lặc đến năm 2020”; Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CNVCLĐ; Kịp thời tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Công đoàn các cấp, các Chính sách, Pháp luật liên quan đến đoàn viên; Công tác lưu trữ hồ sơ, sổ sách, ghi chép biên bản đầy đủ; Thực hiện chế độ thu- chi tài chính Công đoàn đúng quy định, chi tiêu đúng mục đích, thực hành tiết kiệm. Tuy nhiên qua kiểm tra, một số CĐCS vẫn còn có tồn tại  cần khắc phục trong thời gian tới đó là: Nội dung Quy chế phối hợp với chính quyền, chuyên môn còn sơ sài, chưa nêu rõ trách nhiệm của mỗi bên trong việc thực hiện nhiệm vụ; chứng từ thu- chi ở số đơn vị chưa đảm bảo theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đinh Thị Ánh- LĐLĐ huyện Ngọc Lặc