Liên kết website

Kết quả kiểm tra hoạt động công đoàn cơ sở 6 tháng đầu năm 2011 của UBKT Công đoàn ngành y tế Thanh Hoá

Thực hiện kế hoạch hoạt động của UBKT Công đoàn ngành y tế năm 2011. Trong tháng  6 năm 2011, UBKT Công đoàn ngành y tế đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện điều lệ Công đoàn Việt nam ở 10 Công đoàn cơ sở (Gồm 5 Trung tâm y tế huyện và 5 Bệnh viện đa khoa tuyến huyện)

Qua kiểm tra cho thấy: Đa số các CĐCS đã chú trọng xây dựng Quy chế và kế hoạch hoạt động của BCH, UBKT, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Củng cố tổ chức và hoạt động các Tổ Công đoàn trực thuộc. Tổ chức duy trì sinh hoạt Ban chấp hành, Ban Thường vụ và các Tổ Công đoàn theo định kỳ, nội dung sinh hoạt phù hợp với quy định chức năng nhiệm vụ của CĐCS và đặc thù của đơn vị. Tổ chức tuyên truyền phát triển đoàn viên và kết nạp đoàn viên mới. Tổ chức triển khai và thực hiện đầy đủ các nội dung công việc theo sự chỉ đạo của Cấp Uỷ đơn vị và Công đoàn cấp trên. Công tác ban hành văn bản và lưu trữ hồ sơ, công văn, báo cáo đầy đủ.

Công đoàn cơ sở cũng đã phối hợp chặt chẽ với Chuyên môn thực hiện các nội dung của Quy chế phối hợp, cử đại diện tham gia các Hội đồng, tham dự các hội nghị của đơn vị có liên quan đến người lao động. Tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung các dự thảo Luật, các quy chế, quy định của đơn vị. Phối hợp tổ chức tốt hội nghị CBCC đầu năm. Tổ chức các phong trào thi đua có hiệu quả, có sơ kết, tổng kết và khen thưởng kịp thời. Chủ động tham gia giám sát việc thực hiện chế độ chính sách của người lao động. Tổ chức phối hợp tốt với chuyên môn trong tuyên truyền giáo dục pháp luật và giải quyết khiếu nại tố cáo…Công tác thu chi tài chính, quản lý tài sản, lập dự toán, quyết toán, mở sổ sách kế toán, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ được thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công Việt Nam.

Tuy vậy, vẫn còn một số CĐCS chưa xây dựng hoặc hoàn thiện quy chế và kế hoạch hoạt động của BCH, UBKT. Duy trì sinh hoạt BCH, các tổ CĐ chưa đều, nội dung còn nặng về chuyên môn. Sổ biên bản họp ghi chép còn sơ sài. Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật và phát triển đoàn viên còn hạn chế. Chưa quan tâm chỉ đạo và đôn đốc hoạt động của ban Thanh tra nhân dân. Việc lưu trữ công văn đi đến và văn bản của CĐCS chưa khoa học. Việc chi kinh phí công đoàn chưa cân đối tỷ lệ mục chi theo quy định. Chưa tích cực vận động Chuyên môn hỗ trợ kinh phí cho hoạt động. Việc lập dự toán và báo cáo quyết toán tài chính còn chậm.

Trong 6 tháng cuối năm 2011, UBKT CĐ ngành y tế sẽ tiếp tục kiểm tra định kỳ hoạt động các CĐCS thuộc khối các Bệnh viện, các Trung tâm y tế tuyến tỉnh và CĐCS khối doanh nghiệp trực thuộc nhằm thực hiện mục tiêu “tiếp tục chấn chỉnh và nâng cao chất lượng hoạt động của các CĐCS”.

 

Lê Văn Tạo -    PCT  CĐ ngành y tế