Liên kết website

Kết quả hoạt động kiểm tra của các cấp công đoàn trong 6 tháng đầu năm 2011

Công tác kiểm tra là một khâu quan trọng trong chức năng quản lý và lãnh đạo. Làm tốt công tác kiểm tra sẽ góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, đảm bảo sự phát triển có hiệu quả và lành mạnh  trong xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Nếu việc kiểm tra cho chu đáo thì cũng như có ngọn đèn "pha". Bao nhiêu tình hình, bao nhiêu khuyết điểm và ưu điểm, bao nhiêu cán bộ chúng ta đều thấy rõ. Có thể nói rằng: Chín phần mười khuyết điểm trong công việc của chúng ta là thiếu sự kiểm tra". Báo cáo chính trị Đại hội X Công đoàn Việt Nam đã khẳng định: "Tăng cường công tác kiểm tra của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Uỷ ban kiểm tra công đoàn các cấp để ngăn ngừa vi phạm, kịp thời phát hiện những nhân tố mới để nhân rộng và nhanh chóng khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, những vi phạm của tổ chức và đoàn viên. Kiện toàn bộ máy Uỷ ban kiểm tra công đoàn các cấp để đảm bảo tương xứng với nhiệm vụ quyền hạn được giao".

Để nâng cao trách nhiệm của mình về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra. Trong 6 tháng đầu năm 2011, UBKT – LĐLĐ tỉnh đã bám sát kế hoạch hoạt động của Uỷ ban kiểm tra Tổng LĐLĐ VN và chương trình công tác của BCH, Ban Thường vụ LĐLĐ Thanh Hoá về công tác kiểm tra, UBKT đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý và cả năm được thông qua Ban Thường vụ phê duỵệt và chỉ đạo, hướng dẫn UBKT công đoàn các cấp tổ chức kiểm tra toàn diện được 457 cuộc về chấp hành Điều lệ, 14 cuộc kiểm tra về dấu hiệu vi phạm Điều lệ và 342 cuộc kiểm tra về công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn, trong đó; UBKT-LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với các ban của LĐLĐ tỉnh tổ chức kiểm tra được 18 cuộc, trong đó; có 14 cuộc ở CĐ cấp trên cơ sở và 4 cuộc đơn vị trực thuộc.

Qua kiểm tra cho thấy; về cơ bản BCH, Ban Thường vụ công đoàn các cấp đã thực hiện tốt việc chấp hành Điều lệ công đoàn như; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền truyền sâu rộng về bầu cử Quốc Hội khoá XIII, Bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ (2011-2016), triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn Quốc lần XI và NQ Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII và các chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chi Minh” đến cơ sở đoàn viên kịp thời, tổ chức có hiệu quả các phong trao thi đua trong CNVC-LD, sửa đổi bổ sung các quy chế hoạt động của BCH, BTV, UBKT và quy chế phối hợp giữa BCH công đoàn với chính quyền, chuyên môn đồng cấp để thực hiện. Chỉ đạo CĐCS thực hiện tốt quy chế dân chủ, phối hợp với chuyên môn tổ chức Đại hội CNVC, Hội nghị CBCC và Hội nghị NLĐ theo đúng quy định, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên thành lập Công đoàn cơ sở ngoài Nhà nước. Đối với công tác quản lý thu-chi tài chính công đoàn trong thời gian qua được Công đoàn các cấp quan tâm rõ nét như; tập trung chỉ đạo thu 2% KPCĐ và 1% đoàn phí công đoàn đảm bảo đúng kế hoạch, chi tiêu đúng mục đích, ưu tiên kinh phí cho hoạt động phong trào, giảm chi hành chính, thực hành kiết kiệm chống lãng phí, việc lập dự toán, báo cáo quyết toán, cấp phát kinh phí cho công đoàn cấp dưới được thực hiện kịp thời, hồ sơ chứng từ sổ sách kế toán ghi chép đầy đủ.Thực hiện chế độ sinh hoạt đúng định kỳ của BCH, BTV cùng như chấp hành chế độ thông tin báo cáo 2 chiều đúng quy định.

Bên cạnh những việc làm tốt, vẫn còn tồn tại hạn chế như: Một số công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở chưa triển khai các văn bản hướng dẫn hoạt động chuyên đề của cấp trên và cấp mình đến đoàn viên chưa kịp thời, tổ chức chấm điểm phân loại công đoàn cơ sở vững mạnh và xét khen thưởng cuối năm còn biểu hiện tính hình thức. Về quy chế hoạt động của BCH Công đoàn xã, phường, thị trấn ở một số nơi chưa được sủa đổi bổ sung để ký thực hiện, hoạt động công đoàn ngoài Nhà nước còn lúng túng, chế độ thông tin báo cáo chưa kịp thời. Việc lập dự toán và giao dự toán ngân sách công đoàn còn chưa sát với tình hình thực tế, chưa bám sát số thu thực tế của năm trước, mà chủ yếu dựa vào dự toán của cơ sở lập để giao, nên một số DN, CTy CP tỷ lệ nộp KPCĐ về cấp trên còn thấp,  một số công đoàn cấp trên cơ sở cấp kinh phí cho CĐCS khối HCSN chưa đủ tỷ lệ, thực hiện chế độ thông tin báo cáo chưa kịp thời.

Thông qua kiểm tra, UBKT công đoàn các cấp đã có kiến nghị đề xuất với BCH, Ban Thường vụ công đoàn của đơn vị được kiểm tra sớm khắc phục kịp thời những thiếu sót tồn tại nêu trên. Đồng thời BCH công đoàn các cấp phải thường xuyên quan tâm chỉ đạo hoạt động UBKT cấp mình và cấp dưới về xây dựng chương trình công tác hàng tháng, hàng quý và cả năm để thực hiện, tăng cường tổ chức các cuộc kiểm tra đồng cấp và cấp dưới về chấp hành Điều lệ công đoàn, kiểm tra về quản lý thu chi tài chính cồng đoàn, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra . Góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, nhằm thực hiện có hiện quả vè Nghị quyết 20 khoá X của Đảng về “tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đát nước”.


Lê Thị Loan - CV Văn phòng UBKT- LĐLĐ tỉnh