Liên kết website

Kết quả hoạt động UBKT tra công đoàn các cấp nửa nhiệm kỳ (2008 – 2013)

Trong thời gian qua, đ­ược sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và UBKT Tổng LĐLĐ Việt Nam và thực hiện Nghị quyết Đại hội Công Thanh Hoá lần thứ XVII nhiệm kỳ( 2008-2013), Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam về "Tăng cường công tác kiểm tra của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Uỷ ban kiểm tra công đoàn các cấp để ngăn ngừa vi phạm, kịp thời phát hiện những nhân tố mới để nhân rộng và nhanh chóng khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, những vi phạm của tổ chức và đoàn viên. Kiện toàn bộ máy Uỷ ban kiểm tra công đoàn các cấp để đảm bảo tương xứng với nhiệm vụ quyền hạn được giao". UBKT Liên đoàn Lao động Thanh Hoá nhận thức rằng, làm tốt công tác kiểm tra sẽ góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp công đoàn trong giai đoạn mới .

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay UBKT- LĐLĐ tỉnh đã giúp BCH, Ban Thư­ờng vụ LĐLĐ tỉnh tập trung chỉ đạo, hướng dẫn UBKT công đoàn các cấp chủ động xây dựng quy chế, ch­ương trình hoạt động toàn khoá; xây dựng kế hoạch kiểm tra, nội dung kiểm tra hàng tháng, hàng quý và cả năm; tổ chức tiếp đoàn viên, giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư kiếu nại tố cáo của đoàn viên CNVC-LĐ; tổ chức sơ kết, tổng kết năm, chấm điểm phân loại hoạt động UBKT và thực hiện thông tin báo cáo 2 chiều kịp thời theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Trong thực hiện nhiệm vụ hoạt động của UBKT công đoàn các cấp thực tế cho thấy  việc tổ chức Kiểm tra Chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Kiểm tra khi tổ chức, đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết chỉ thị, các quy định của công đoàn cấp trên và chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước. Đây là nhiệm vụ khó, nhưng việc kiểm tra Tài chính công đoàn lại càng khó khăn, phức tạp hơn, vì nội dung kiểm tra tài chính xuyên suốt cả quá trình thực hiện việc chấp hành Điều lệ, việc phát hiện dấu hiệu vi phạm Điều lệ, cho đến việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến chế độ chính sách của người lao động, liên quan đến công tác quản lý điều hành ở các cấp công đoàn, cũng như­ việc chấp hành chế độ thu, chi, phân phối tài chính, đảm bảo tính đúng đắn, tính hợp lý của việc tạo lập và sử dụng các quỹ của công đoàn. nên công tác kiểm tra, giám sát trong nửa nhiệm kỳ ( 2008-2013) đã đ­ược Ban Thư­ờng vụ LĐLĐ tỉnh  quan tâm, chỉ đạo BCH, Ban Thường vụ công đoàn các cấp đẩy mạnh hoạt động của UBKT ở cấp mình và cấp dưới thực hiện tốt nhiệm vụ. Trong nửa nhiệm kỳ UBKT công đoàn các cấp đã tổ chức kiểm tra được 2.887 cuộc về chấp hành Điều lệ và tài chính – tài sản công đoàn, trong đó: UBKT công đoàn cơ sở tự kiểm tra được 2.068 cuộc, CĐ ngành, LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra được 681 cuộc, trong đó: Đồng cấp được 52 cuộc, kiểm tra cấp dưới 629 cuộc và UBKT - LĐLĐ tỉnh phối hợp với các Ban chuyên đề kiểm tra được 138 cuộc trong đó; cấp trên cơ sở được 118 cuộc và kiểm tra cấp dưới 19 cuộc. Thông qua kiểm tra cho thấy: Các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tổ chức thực hiện nghiêm túc những nội dung quy định trong Điều lệ Công đoàn như: Tổ chức triển khai, nghiên cứu học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của CĐ cấp trên và chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước đến CĐCS, xây dựng được quy chế hoạt động của BCH, BTV, UBKT và quy chế phối hợp giữa BCH Công đoàn với chính quyền, chuyên môn đồng cấp, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng tháng, hàng quý và cả năm để thực hiện; Tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chủ động phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với CNVC - LĐ, tập trung đôn đốc thu 2% KPCĐ, 1% đoàn phí đảm bảo chỉ tiêu được giao, cấp phát kinh phí cho CĐ cấp dưới kịp thời, chi tiêu đúng mục đích, Đồng thời đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐ cơ sở khu vực ngoài Nhà nước. Hàng năm tổ chức được các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho uỷ viên BCH, BTV và UBKT công đoàn cấp mình và cấp dưới, chế độ sinh hoạt của BCH, BTV cũng như việc chấp hành chế độ thông tin báo cáo 2 chiều đúng quy định. Đặc biệt việc thực hiện công tác kiểm tra được BCH CĐ các cấp quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện để UBKT thực hiện được nhiều cuộc kiểm tra đồng cấp và cấp dưới đạt kết quả.

Qua theo dõi và chỉ đạo hoạt động của UBKT Công đoàn các cấp trong tỉnh, những đơn vị hoạt động có hiệu quả tiêu biểu như: Uỷ ban Kiểm tra CĐN: NN&PTNT, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Công Thương, Giáo dục, Y tế và LĐLĐ các huyện: Cẩm Thuỷ, Tĩnh Gia, Thạch Thành, Đông Sơn, Bỉm Sơn, Như Xuân, Triệu Sơn, Thọ Xuân, Hà Trung, Nga Sơn, Sầm Sơn...

Tuy nhiên, qua thực hiện nhiệm vụ kiểm tra vẫn còn một số BCH, BTV Công đoàn cấp trên cơ sở và CĐCS chưa thật sự quan tâm đến công tác kiểm tra giám sát, nên việc thực hiện chính sách đối với NLĐ ở một số DN chưa kịp thời. Một số CĐCS khu vực kinh tế ngoài Nhà nước hoạt động CĐ chưa rõ nét; CĐ xã, phường, thị trấn ở một số nơi sau ĐH kiện toàn chưa sửa đổi bổ sung quy chế phối hợp để hoạt động. Chế độ thông tin báo cáo còn chậm, các cuộc kiểm tra kết luận còn chung chung, công tác lập dự toán và giao kế hoạch dự toán của một số cấp CĐ còn chưa sát với quỹ lương thực trả, dẫn đến tình trạng thất thu kinh phí CĐ và đoàn phí CĐ ở một số đơn vị SXKD, Doanh nghiệp FDI và Cty CP. Một số công đoàn cấp trên cơ sở chi vượt dự toán và  cấp kinh phí cho CĐ cấp dưới chưa đủ tỷ lệ, một số cán bộ làm công tác kiểm tra còn né tránh, ngại va chạm, nên việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và xác minh giải quyết đơn thư còn hạn chế.

Mặc dù vậy, có thể nói trong nửa nhiệm kỳ qua UBKT - LĐLĐ tỉnh đã giúp BCH, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn UBKT công đoàn các cấp thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm. Trong việc tổ chức chỉ đạo thực hiện kiểm tra thường xuyên và các cuộc kiểm tra đột xuất nhằm nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ CĐ Việt Nam; phát hiện ngăn ngừa kịp thời các biểu hiện vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của CĐ cấp trên đến cơ sở; Thực hiện việc quản lý thu - chi tài chính, tài sản CĐ từng bước đi vào nền nếp. Góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, nhằm thực hiện có hiện quả Nghị quyết 20 khoá X của Đảng về “tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”.

 

Trần Văn Chính  -  Chủ nhiệm UBKT