Liên kết website

Liên đoàn Lao động thị xã Bỉm Sơn thực hiên chương trình kiểm tra Công đoàn cơ sở năm 2013

Thực hiện Chương trình công tác của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động thị xã Bỉm Sơn năm 2013. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thị xã thành lập Đoàn kiểm tra công đoàn cơ sở về việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tài chính Công đoàn năm 2013. Liên đoàn Lao động thị xã Bỉm Sơn đã ra Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra gồm các đồng chí trong Ban Thường vụ, Uỷ ban kiểm tra Liên đoàn Lao động thị xã và mời đại diện lãnh đạo cơ quan Bảo hiểm xã hội thị xã tham gia.

Thời gian kiểm tra từ ngày 15/4 đến ngày 22/4/2013, kiểm tra tại 15 Công đoàn cơ sở tập trung ở công đoàn cơ sở khối sản xuất - kinh doanh, một số Công đoàn cơ sở xã phường và một số Công đoàn cơ sở trường học.

Nội dung kiểm tra: kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tài chính công đoàn, việc xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và phát triển đoàn viên, việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động như tiền lương, tiền thưởng, chế độ BHXH, BHYT, BHTN, chế độ độc hại, ăn ca, công tác Bảo hộ lao động, An toàn vệ sinh lao động, Phòng chống cháy nổ, các chế độ chính sách đối với lao động nữ………

Thông qua đợt kiểm tra cho thấy, các Công đoàn cơ sở sau Đại hội (nhiệm kỳ 2012-2014) đã ổn định và đi vào hoạt động có hiệu quả, đã phát huy được vai trò của tổ chức công đoàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức tốt các phong trào thi đua. Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng được các công đoàn cơ sở đặc biệt quan tâm, nhìn chung các đơn vị đã đảm bảo đời sống, việc làm, tiền lương và các chế độ chính sách cho người lao động, chế độ thăm hỏi ốm đau hiếu hỷ kịp thời đã động viên người lao động ngày càng gắn bó với tổ chức công đoàn và yên tâm công tác tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Các Công đoàn cơ sở cũng đã xây dựng được các loại Quy chế hoạt động của Ban chấp hành, Quy chế hoạt động của Uỷ ban kiểm tra, Quy chế phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các doanh nghiệp đã ký được Thoả ước lao động tập thể với những nội dung đúng theo quy định của Bộ luật lao động và theo chiều hướng có lợi hơn cho người lao động. Các đơn vị cũng đã tổ chức được Hội nghị cán bộ công chức, Đại hội CNVC và Hội nghị người lao động ngay từ đầu năm đúng theo hướng dẫn, đảm bảo đúng quy trình.

Kết luận nội dung kiểm tra: Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao sự cố gắng của các Công đoàn cơ sở, mặc dù sau Đại hội có sự thay đổi nhân sự trong ban chấp hành CĐCS nhưng các đồng chí trong Ban chấp hành mới đã rất tích cực cố gắng và tâm huyết với hoạt động công đoàn, các nội dung và hình thức hoạt động công đoàn ngày càng phong phú, đa dạng để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra những mặt hạn chế tồn tại để các công đoàn cơ sở khắc phục kịp thời trong thời gian tới góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở.

 

AN NHI