Liên kết website

LĐLĐ Quảng xương tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm về công tác phối hợp thu 2% kinh phí công đoàn năm 2013

Căn cứ chương trình công tác của BCH –LĐLĐ huyện Quảng Xương, và chương trình phối hợp về việc thu 2% KP công đoàn năm 2013;

Căn cứ qui chế phối hợp số 07/ QC/LN ngày 14 tháng 2 năm 2013 của LĐLĐ huyện - phòng Kế hoạch tài chính- Kho bạc Nhà nước  huyện Quảng Xương, Qui chế phối hợp liên ngành thu  2% KPCĐ năm 2013;

Căn cứ vào kế hoạch được giao thu 2% KP công đoàn năm 2013 của Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Quảng Xương tổ chức  Hội nghị rút kinh nghiệm 10 tháng đầu năm về công tác phối hợp ba bên giữa LĐLĐ, Phòng Kế hoạch tài chính, Kho bạc huyện Quảng Xương vào ngày 16/11/2013 tại Văn phòng LĐLĐ huyện, nhằm đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp thu 10 tháng đầu năm, đề ra những biện pháp thu có hiệu quả 2% kinh phí Công đoàn 2 tháng cuối  năm còn lại.

Tham gia Hội nghị sơ kết gồm có các đ/c trong thường trực, kế toán LĐLĐ huyện, đại diện lãnh đạo phòng Kế hoạch tài chính, lãnh đạo Kho bạc Nhà nước huyện, và một số đồng chí kế toán theo dõi  thu 2% KPCĐ của kho bạc huyện.

Hội nghị nghe đ/c Đỗ Đình Cường- Chủ tịch LĐLĐ huyện báo cáo tóm tắt về công tác phối hợp thu 2% KPCĐ, 10 tháng đầu năm giữa ba bên, nêu lên những mặt còn hạn chế trong quá trình phối hợp thu 2% KPCĐ. Trong báo cáo đ/c chủ tịch nêu rõ:Công tác thu 2% KPCĐ 10 tháng đầu năm 2013 mới đạt 69,9% kế hoạch LĐLĐ tỉnh giao, công tác phối hợp giữa ba bên cũng không được thường xuyên liên tục, các chế độ tiền lương,tiền phụ cấp,thâm niên thường xuyên thay đổi không bổ sung kịp thời, ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai thu 2% KPCĐ ; kế toán theo dõi thu thiếu thông tin, hoặc sai lệch thông tin, việc theo dõi cập nhật sổ sách không đầy đủ, dẫn đến việc thu 2% KPCĐ  10 tháng đầu năm đạt kết quả không cao.

Hội nghị đã được nghe nhiều ý kiến tham gia thảo luận, đề ra những biện pháp có hiệu quả trong việc thu 2% kinh phí công đoàn 10 tháng đầu năm và đề ra  những biện pháp có hiệu quả thu 2 tháng cuối năm còn lại: Hội nghị cũng thống nhất một số công việc cần làm trong 2 tháng còn lại đó là:

- Phải thông báo cho các cơ quan đơn vị cho kế toán Ngân sách lên đối chiếu lại hệ số lương, phụ cấp, thuyên chuyển cán bộ của đơn vị tại văn phòng LĐLĐ huyện.

- Kế toán theo dõi thu kho bạc và LĐLĐ huyện phải thường xuyên thông tin báo cáo cho lãnh đạo nắm được tiến tiên độ thu để có kế hoạch chỉ đạo cụ thể.

- Phấn đấu hoàn thành kế hoach thu 2% KPCĐ năm 2013.

 

Bá Trường