Liên kết website

Nhiệm vụ và chương trình công tác của Ban tài chính năm 2011

I -  NHIỆM VỤ CHUNG

          1 – Nghiên cứu và áp dụng các biện pháp làm tốt công tác thu kinh phí công đoàn ở khối HCSN, khối SXKD và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đề đảm bảo nguồn tài chính cho hoạt động của tổ chức công đoàn trong tỉnh và làm nghĩa vụ với TLĐ;

          2- Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn trong tỉnh xây dựng và thực hiện dự toán NSCĐ. Xét duyệt và tổng hợp dự toán, quyết toán trình ban Thường vụ, Thường trực, gửi Tổng liên đoàn xét duyệt;

          3- Thực hiện công tác kế toán, thống kê về kết quả thu- chi tài chính công đoàn, tổ chức kiểm tra tài chính – tài sản công đoàn  ở các cấp công đoàn nhằm tăng cường công tác quản lý tài chính - tài sản công đoàn;

            4 – Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán cho các cấp CĐ trong tỉnh;

          5 – Thực hiện đúng các chính sách, thủ tục về đầu tư xây dựng cơ bản đối với các dự án được Ban thường vụ  và TLĐ phê duyệt;

          6 – Tham mưu cho Ban thường vụ quản lý các hoạt động SXKD, quản lý vốn, tài sản của công ty TNHH khách sạn- du lịch- dịch vụ CĐ Thanh Hoá, Trung tâm dịch vụ việc làm, Nhà văn hoá lao động CĐ Thanh Hoá;

            7 - Đi chỉ đạo các đơn vị được Thường trực phân công về các mặt hoạt động công đoàn;

          8 – Tham mưu cho Ban thường vụ quản lý thu- chi Quỹ mái ấm CĐ và các nguồn quỹ xã hội khác;

9 – Quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí dự án ;  

II – NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA BAN TÀI CHÍNH TRONG NĂM 2011

          1 – Tập trung làm công tác kiểm kê tài sản ở các cấp CĐ trong tỉnh;

          2 – Đôn đốc các công đoàn ngành, Liên đoàn lao động huyện thị, thành phố  làm dự toán năm 2011, duyệt và tổng hợp dự toán năm 2011, trình Thường trực phê duyệt;

          3 - Đôn đốc các công đoàn ngành, Liên đoàn lao động huyện thị, thành phố  làm quyết toán năm 2010, duyệt và tổng hợp quyết toán năm 2010, trình Thường trực trước khi gửi Tổng liên đoàn phê duyệt;

          4 - Đối chiếu các khoản công nợ, các dự án, trên cơ sở đó thu hồi công nợ và triển khai thức hiện các dự án;

          5 – Tập trung làm quyết toán công trình xây dựng Nhà thi đấu thể dục thể thao công đoàn Thanh Hoá;

          6 - Đi các huyện thi, thành phố làm việc với phòng tài chính, Bảo hiểm xã hội, lấy số lao động, quỹ tiền lương của các đơn vị HCSN, tính số kinh phí công đoàn 2%;

          7 - Làm việc với Sở tài chính, Kho bạc tỉnh để thu kinh phí công đoàn của các đơn vị thuộc ngân sách tỉnh quản lý;

          8 – Tập trung đi chỉ đạo thu kinh phí công đoàn, đoàn phí công đoàn ở các cấp công đoàn trong tỉnh, các đơn vị TW đóng trên địa bàn tỉnh;

          9 – Khai thác các nguồn thu khác, để tăng thu cho ngân sách công đoàn;

          10 -  Cấp đủ kinh phí cho các cấp công đoàn trong tỉnh theo đúng dự toán Liên đoàn lao động tỉnh duyệt;

          11 - Đảm bảo đủ kinh phí cho cơ quan hoạt động thường xuyên;

          12 – Thanh toán đầy đủ, kịp thời các chế độ nhà nước và TLĐ qui định cho cán bộ công chức trong cơ quan;

          13 – Tổ chức tập huấn nghiệp vụ kế toán, phần mềm kế toán, mở sổ kế toán cho công đoàn cấp trên cơ sở trong tỉnh;

          14 - Kiểm tra việc chi tiêu sử dụng NS CĐ ở các cấp CĐ trong tỉnh;

          15 – Thực hiện đúng chế độ chính sách của Nhà nước và của Tổng Liên đoàn qui định trong công tác quản lý tài chính- tài sản công đoàn;

          16 – Thực hiện tốt kế hoạch dự toán thu – chi ngân sách công đoàn năm 2011 đã được Tổng liên đoàn lao động Việt Nam phê duyệt;

III – BIỆN PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

Tháng 1 và tháng 2/2011

          - Kiểm kê và tổng hợp kiểm tài sản của cơ quan và các đơn vị trực thuộc

          - Cấp kinh phí cho các cấp công đoàn trong tỉnh

          - Chuẩn bị kinh phí phục vụ hội nghị tổng kết năm

          - Tính toán và trình thường trực phân phối tiền thưởng cho các cấp công đoàn theo qui định của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

          - Đôn đốc nhắc nhở các đơn vị nộp dự toán năm 2011 và quyết toán năm 2010 về LĐLĐ tỉnh

          - Duyệt quyết toán năm 2010 và dự toán năm 2011 cho các đơn vị trực thuộc, Công đoàn ngành, huyện, thị, thành phố, CĐ viên chức, CĐ khu kinh tế Nghi Sơn

          - Làm quyết toán dự án xây dựng nhà thi đấu thể dục thể thao công đoàn Thanh Hoá;

          - Đi các đơn vị được phân công chỉ đạo triển khai chương trình công tác năm 2011 của Ban Thường vụ, Thường trực;

Tháng 3/2011

          - Cấp kinh phí cho các cấp công đoàn trong tỉnh

          -  Duyệt quyết toán, tổng hợp quyết toán năm 2010 trình Thường trực, đi thu kinh phí công đoàn đối với các khối HCSN, SXKD ….

          - Kiểm tra quyết toán CTTNHH khách sạn- du lịch- dịch vụ công đoàn Thanh Hoá, Trung tâm dịch vụ việc làm, Nhà văn hoá lao động công đoàn TH

- Tham gia  duyệt kế hoạch tài chính cho các ban , Nhà văn hoá, Trung tâm giới thiệu việc làm;

Tháng 4/2011

- Đi Tổng liên đoàn duyệt quyết toán năm 2010

- Tham gia với ban quản lý công trình nhà ăn cơ quan LĐLĐ tỉnh và nhà luyện tập TDTT cơ quan LĐLĐ tỉnh  để đôn đốc bên B đẩy nhanh tiến độ thi công và thực hiện đúng hợp đồng đã ký với LĐLĐ tỉnh

Tháng 5, tháng 6/2011

- Đi các huyện, thi, thành phố làm việc với Bảo hiểm xá hội, lấy số lao đông, quỹ tiền lương của các đơn vị HCSN, tính thu kinh phí 2% . Trêm cơ sở số liệu đó làn việc với kho bạc và LĐLĐ huyện, thi, thành phố để thu đúng, thu đủ nguồn kinh phí công đoàn cho LĐLĐ tỉnh

Tháng 7 và tháng 8/2011

- Đi thu kinh phí CĐ tại các đơn vị SXKD TW đóng trên địa bàn tỉnh

- Đôn đốc các công đoàn ngành, đơn vị trực thuộc nộp kinh phí về LĐLĐ tỉnh theo kế hoạch Thường trực đã duyệt

- Đôn đốc kiểm tra các công đoàn giáo dục huyện, thị, thành phố cấp phát kinh phí cho CĐCS thành viên có đúng qui định của TLĐ và LĐLĐ tỉnh

- Tổ chức toạ đàm với Giám đốc, kế toán trưởng Kho bạc, trưởng phòng tài chính các huyện, thị, thành phố và Kho bạc tỉnh, Sở tài chính để có biện pháp  thu đúng, thu đủ nguồn kinh phí công đoàn 2% và kinh phí các dự án được UBND tỉnh hỗ trợ 

Tháng 9/2011

- Phối hợp với UBKT đi kiểm tra một số đơn vị SXKD, doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài về việc trích nộp kinh phí công đoàn cho công đoàn cơ sở hoạt động và làm nghĩa vụ với LĐLĐ tỉnh

- Tập huấn nghiệp vụ kế toán  và sử dụng phần mềm kế toán cho CĐ cấp trên cơ sở

Tháng 10/2011

- Làm việc và đề nghị với kho bạc tỉnh ra văn bản chỉ đạo các  Kho bạc huyện, thi, thành phố, đôn đốc các đơn vị HCSN đóng trên địa bàn nộp đúng, nộp đủ nguồn kinh phí 2% cho LĐLĐ tỉnh

- Hướng dẫn các cấp công đoàn trong tỉnh lập kế hoach NS năm 2012

- Làm dự toán NSCĐ năm 2012, trình Thường trực, đi Tổng liên đoàn duyệt dự toán năm 2012

 Tháng 11 và tháng 12

- Đối chiếu số kinh phí đã cấp với số kinh phí theo dự toán được duyệt trên cơ sở đó có kế hoạch cấp đúng, cấp đủ,  kinh phí cho các cấp công đoàn

- Tập trung đi chỉ đạo công tác thu kinh phí công đoàn khối HCSN, SXKD, đơn vị TW đóng trên địa bàn tỉnh , phấn đấu năm 2011 hoàn thành 100% kế hoạch thu-chi tài chính được TLĐ giao

- Đối chiếu công nợ và  kinh phí các dự án

- Chuẩn bị kinh phí cho hội nghị tổng kết năm, kinh phí thưởng cho cộng tác viên có thành tích trong công tác hoạt động công đoàn; 

- Ngoài các nhiệm vụ của ban trong năm 2011 ban thực hiện tốt các công việc được Thường trực, đảng bộ, Cơ quan, CĐ cơ quan phân công .

IV - PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA TỪNG Đ/C TRONG BAN TÀI CHÍNH     

          Ban tài chính hiện nay được biên chế 5 đồng chí: 1 đồng chí trưởng ban, 2 đồng chí phó ban và 2 đồng chí chuyên viên.

 Ban Tài chính được Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực giao nhiệm vụ về quản lý thu – chi tài chính tài sản công đoàn ở các cấp công đoàn trong tỉnh. Căn cứ  nhiệm vụ, Ban phân công công việc cho từng cán bộ công chức như sau:

          1 - Đồng chí Trưởng ban( Đỗ Anh Tuấn):  Có nhiệm vụ: phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành, trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực về hoạt động công tác thu - chi tài chính, tài sản của hệ thống công đoàn toàn tỉnh, làm và tổng hợp dự toán, quyết toán trình Thường trực trước khi gửi đi TLĐ.

          Tham mưu cho Thường trực xét duyệt dự toán cho các công đoàn ngành, LĐLĐ Thành phố, Công ty TNHH khách sạn du lịch công đoàn Thanh Hóa, Trung tâm dịch vụ việc làm, Nhà văn hóa Lao động.

          Tham gia Ban quản lý công trình XDCB, lo vốn cho các dự án được Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh và Tổng Liên đoàn phê duyệt.

          Chịu trách nhiệm về thanh quyết toán, khi các dự án đầu tư xây dựng đã hoàn thành đưa vào sử dụng;

          Tham gia ban chỉ đạo quỹ Mái ấm công đoàn. Tập hợp hồ sơ trình Ban thường vụ xét duyệt.

          Chỉ đạo cấp phát kinh phí cho các cấp công đoàn

          2 – Đồng chí phó ban: (Lê Minh Điệp) Có nhiệm vụ

          Cùng với đồng chí trưởng Ban duyệt dự toán, quyết toán; tổng hợp dự toán,     quyết toán cho các cấp công đoàn trong toàn tỉnh, Công ty TNHH khách sạn – du lịch – dịch vụ công đoàn Thanh Hoá, Nhà văn hoá lao động công đoàn Thanh Hoá

          Phụ trách thu 2% kinh phí công đoàn khối HCSN thông qua hệ thống kho bạc trong tỉnh.

Đôn đốc  đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc LĐLĐ tỉnh, CĐ ngành nộp kinh phí về LĐLĐ Tỉnh.

Theo dõi chỉ đạo thu kinh phí công đoàn các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI)

          Phụ trách công tác cấp phát kinh phí, viết cấp phát và thông báo cấp phát cho các cấp công đoàn.

3 – Đồng chí phó ban: ( Hoàng Trung Sơn) Có nhiệm vụ

Làm kế toán tổng hợp, kế toán cơ quan. Chịu trách nhiệm trước đồng chí trưởng ban về số liệu chi cơ quan, số liệu phải chính xác, kịp thời, đầy đủ, sổ sách sạch sẽ, rõ ràng.

Theo dõi chặt chẽ các khoản tạm ứng, tạm giữ, các khoản phải thu và nguồn kinh phí thuộc các dự án.

Cùng với văn phòng theo dõi tài sản cơ quan, kiểm kê tài sản cơ quan

Cùng với đồng chí trong ban tổng hợp kiểm kê tài sản, phát hiện thừa thiếu tài sản, đề xuất biện pháp xử lý.

Tham gia làm công tác đôn đốc thu kinh phí công đoàn;

4 - Đồng chí Hoàng Văn Thành: có nhiệm vụ; theo dõi phần thu- chi quỹ “Mái ấm công đoàn” . Nhận hồ sơ và tổng hợp hồ sơ của các cấp công đoàn trong tỉnh đề nghị “mái ấm công đoàn” làm nhà cho đoàn viên, trình Ban quản lý quỹ;

Theo dõi chỉ đạo các các hoạt động, duyệt quyết toán Trung tâm giới thiệu việc làm, nhà văn hoá lao động, công ty trách nhiệm hữu hạn khách sạn du lịch công đoàn Thanh Hoá,

Tham gia kiểm kê tài sản, tổng hợp kiểm kê tài sản cơ quan và TS của hệ thống công đoàn trong tỉnh

Mở sổ sách theo dõi và kiểm kê tài sản LĐLĐ huyện, thị, thành phố, Công đoàn ngành, công đoàn cấp trên cơ sở.

Đôn đốc  các đơn vị SXKDTW đóng trên địa bàn tỉnh nộp kinh phí công đoàn về LĐLĐ tỉnh 

5 – Đồng chí làm công tác Kho quỹ.( Lê Thị Độ)  Có nhiệm vụ:

Chịu trách nhiệm trước đồng chí Trưởng ban, Thủ trưởng cơ quan về an toàn kho quỹ, không để nhầm lẫn, giữ bí mật về tiền tồn quỹ.

Không được tuỳ tiền cho vay quỹ, khi chưa có ý kiến của Thường trực và đồng chí trưởng ban.

Trên đây là những nhiệm vụ của CBCC trong ban được giao, ngoài ra CBCC  tham gia đầy đủ  các hoạt động của cơ quan, CĐ, Đảng bộ phân công