Liên kết website

LĐLĐ- Chi cục thuế huyện Quảng Xương tổ chức hội nghị triển khai Nghị định 191/2013/NĐ-CP cho các đơn vị SXKD.

Qui chế số 01/QCPH-CCT-LĐLĐ ngày 17 tháng 4 năm 2015; Qui chế phối hợp công tác giữa Chi cục thuế và Liên đoàn lao động Huyện Quảng Xương. Ngày 25 tháng 8 năm 2015; tại Hội trường Chi cục Thuế huyện Quảng xương; Chi cục thuế,LĐLĐ huyện phối hợp tổ chức hội nghị triển khai Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ qui định chi tiết về tài chính Công đoàn; và công văn số 2937/UBND-KTTC ngày 17/4/2014 của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện đóng kinh phí Công đoàn, đối thoại giữa chủ doanh nghiệp với Chi cục thuế; LĐLĐ trong việc tính thuế và đóng kinh phí Công đoàn. Về dự hội nghị có đồng chí Dương Cao Lam Chi cục trưởng chi cục thuế; đồng chí Đỗ Đình Cường; Chủ tịch LĐLĐ huyện,và hơn 100 các đồng chí là chủ sử dụng lao động, kế toán các  doanh nghiệp, Công ty, hợp tác xã về dự hội nghị.

Hội nghị được nghe đ/c Lưu đình Dũng; Phó chi cục trưởng chi cục thuế thông qua Qui chế phối hợp công tác giữa Chi cục thuế và LĐLĐ huyện Quảng Xương;và nhấn mạnh; Trong quá trình kiểm tra, thanh tra về thuế, nếu phát hiện người nộp thuế chưa đóng kinh phí Công đoàn thì đoàn kiểm tra, thanh tra nhắc nhở người nộp thuế đóng kinh phí Công đoàn; đồng thời cơ quan thuế cung cấp thông tin cho cơ quan Công đoàn để đôn đốc và xử lý theo qui định; Trong quá trình thực hiện Luật Công đoàn nếu người nộp thuế vi phạm pháp luật Công đoàn về kinh phí Công đoàn thì cơ quan LĐLĐ huyện chủ trì phối hợp với Chi cục thuế kiểm tra việc thực hiện đóng kinh phí công đoàn của người nộp thuế,kiến nghị với cơ quan chức năng xử lý vi phạm pháp luật về đóng kinh phí Công đoàn; Hội nghị cũng đã nghe đ/c Trần Bá Trường; Phó chủ tịch LĐLĐ huyện triển khai Nghị định 191/2013/NĐ-CP qui định chi tiết về tài chính Công đoàn và Công văn số 2397 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện đóng kinh phí Công đoàn và nhấn mạnh; Đối tượng đóng kinh phí công đoàn theo qui định tại Khoản 2 Điều 26 Luật Công đoàn là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà không phân biệt cơ quan,tổ chức,doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức Công đoàn cơ sở. Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập, hoạt động theo luật doanh nghiệp, luật đầu tư; Hợp tác xã,liên hiệp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật hợp tác xã; các tổ chức có sử dụng lao động theo qui định của pháp luật về lao động; Như vậy dù Doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn hay chưa có tổ chức Công đoàn cơ sở thì vẫn phải đóng kinh phí Công đoàn.Hội nghị đã tập trung thảo luận sôi nổi,trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nêu lên những khó khăn, thuận lợi của doanh nghiệp khi phải đóng kinh phí Công đoàn và kiến nghị,đề xuất một số vấn đề với Cơ quan thuế, cơ quan Công đoàn; đ/c Chi cục trưởng Chi cục thuế và đ/c Chủ tịch LĐLĐ huyện Quảng Xương đã tiếp thu và trả lời một số ý kiến có liên quan đến chính sách thuế và đóng kinh phí Công đoàn.Kết luận hội nghị đ/c Chi cục trưởng chi cục thuế ghi nhận và biểu dương các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã có tinh thần phối hợp tốt với cơ quan thuế và cơ quan Công đoàn để thực hiện tốt, có hiệu quả Nghị định 191/2013-NĐ-CP qui định chi tiết về tài chính Công đoàn và Công văn số 2397 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh hóa về việc thực hiện đóng kinh phí Công đoàn năm 2015..


Bá Trường