Liên kết website

LĐLĐ huyện Nga Sơn tăng cường công tác phối hợp tập trung thu kinh phí công đoàn

Thực hiện Quyết định số 204/QĐ-LĐLĐ ngày 13/11/2014 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy định phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn. Năm 2015, Liên đoàn Lao động huyện Nga Sơn là một trong tám LĐLĐ huyện được LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa giao chủ động thu kinh phí Công đoàn. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong thu kinh phí đặc biệt là đối với các doanh nghiệp và phân phối các nguồn thu, song với tinh thần và trách nhiệm được giao, LĐLĐ huyện đã chủ động thu đúng, thu đủ, thu kịp thời kinh phí Công đoàn nhằm đảm bảo các hoạt động.

LĐLĐ huyện đã chủ động điều chỉnh Chương trình phối hợp với Kho bạc Nhà nước huyện về việc thu kinh phí 2% theo quy định của Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoànThông qua Chương trình phối hợp LĐLĐ huyện và Kho bạc Nhà nước huyện đã thấy rõ trách nhiệm của mỗi bên trong việc thu kinh phí; hàng tháng, hai bên đối chiếu xác định rõ số dư. Trên cơ sở nguồn thu, LĐLĐ huyện đã hạch toán nộp cấp trên theo chỉ tiêu giao; cấp đủ, kịp thời kinh phí cho CĐCS hoạt động và rút kinh phí chi hoạt động Văn phòng. Để đảm bảo công khai, minh bạch nguồn kinh phí cấp cho CĐCS, LĐLĐ huyện đã phối hợp với kho bạc Nhà nước huyện hướng dẫn CĐCS mở tài khoản tại KBNN và cấp kinh phí hoạt động thông qua ủy nhiệm chi.


Về thu kinh phí công đoàn trong các doanh nghiệp huyện Nga Sơn có trên 140 doanh nghiệp, đa số là doanh nghiệp nhỏ, có số CNLĐ ít, hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực tiểu thu công nghiệp, vật liệu xây dựng, tín dụng ngân hàng. Có 13 doanh nghiệp đã thành lập được tổ chức Công đoàn, hoạt động của CĐCS các doanh nghiệp dần đi vào ổn định, phát huy được vai trò là cầu nối giữa người lao động và chủ doanh nghiệp, thực hiện chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNLĐ, đóng vai trò quan trọng trong xây dựng thỏa ước lao động tập thể, hướng dẫn người lao động ký hợp đồng lao động... Tuy nhiên, hoạt động của CĐCS các doanh nghiệp còn chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chủ sử dụng lao động không thực hiện đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động nên việc thu kinh phí công đoàn gặp rất nhiều khó khăn.

Thực hiện hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện đã phối hợp với Chi cục Thuế huyện Nga Sơn xây dựng Quy chế phối hợp công tác để thu kinh phí Công đoàn. Để thu được nguồn kinh phí, LĐLĐ huyện và Chi cục Thuế huyện phối hợp tuyên truyền, phổ biến thực hiện quy định của pháp luật thuế, pháp luật Công đoàn trong các doanh nghiệp và việc đóng kinh phí công đoàn theo Nghị định số 191/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ. Hai cơ quan có trách nhiệm hỗ trợ cung cấp, trao đổi thông tin về đối tượng đóng kinh phí công đoàn; thông tin về người nộp thuế là các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, thông tin về hoạt động của các doanh nghiệp... Đồng thời, phối hợp trong công tác kiểm tra, thanh tra đóng kinh phí công đoàn.

Qua 9 tháng triển khai thực hiện Quy chế phối hợp với Kho bạc Nhà nước và Chi cục Thuế huyện Nga Sơn về việc thu kinh phí Công đoàn, LĐLĐ huyện đã thu và nộp LĐLĐ tỉnh đạt 100% chỉ tiêu giao đầu năm. Cấp kinh phí hoạt động cho CĐCS đảm bảo đúng tỷ lệ. Công tác thu đảm bảo đã duy trì tốt và nâng cao chất lượng các hoạt động của hệ thống Công đoàn trên địa bàn huyện.


Nguyễn Quốc Vương, LĐLĐ huyện Nga Sơn.