Liên kết website

Đánh giá kết quả thực hiện công tác dự toán tài chính công đoàn 9 tháng và thực hiện nhiệm vụ quý 4 năm 2015, phương hướng năm 2016

Thực hiện h­ướng dẫn số:1661/HD-TLĐ ngày 19/10/2015 của Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc xây dựng dự toán thu - chi tài chính công đoàn năm 2016. Để công tác hướng dẫn, chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện có hiệu quả trong quản lý thu, chi, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn ngay từ khâu lập dự toán đến việc báo cáo quyết toán năm theo đúng hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Việt Nam..

Ngày 12/11/2015 Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện thu, chi tài chính công đoàn 9 tháng và định hướng nhiệm vụ công tác tài chính quý 4 năm 2015; hướng dẫn xây dựng dự toán thu - chi tài chính công đoàn năm 2016 và triển khai thực hiện phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn cho công đoàn  cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh.

Về dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Ngô Tôn Tẫn –  tỉnh uỷ viên, Uỷ viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh hoá; các đồng chí Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Uỷ viên Thường vụ, uỷ viên UBKT, trưởng, phó các ban chuyên đề LĐLĐ tỉnh, 150 đ/c Chủ tịch, kế toán của LĐLĐ huyện và CĐGD huyện, thị xã, hành phố, các Công đoàn ngành, tương đương và CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh đã về dự hội nghị.

 

Đ/c Ngô Tôn Tẫn - Tỉnh uỷ viên, UV- BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khai mạc hội nghị

Hội nghị đánh gíá cao về kết quả chỉ đạo thu chi tài chính công đoàn trong 9 tháng qua, đó là; có sự lãnh đạo chỉ đạo tập trung của Thường trực, Ban Thường  vụ LĐLĐ tỉnh, sự phối hợp phối hợp chặt chẽ với  các cơ quan Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm xã hội tỉnh, và Cục thuế Thanh Hoá để chỉ đạo cấp dưới, kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở thu 2% KPCĐ theo đúng Nghị định số: 191/ NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn. Ban Tài chính đã tham mưu cho Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo công đoàn các cấp xây dựng dự toán, giao dự toán và thẩm định dự toán, quyết toán theo đúng quy định. Đồng thời chỉ đạo Ban tài chính thường xưyên đi sâu, đi sát cơ sở để hưởng dẫn, kiểm tra, giám sát và quản lý chặt chẽ các khoản thu-chi tài chính công đoàn các cấp. Tổ chức tập huấn bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ kế toán công đoàn và cung cấp tài liệu về chế độ chính sách mới của Nhà nước và TLĐ để thực hiện, kết quả cụ thể:

- Đối với 16 /35 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được thí điểm phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn năm 2015, các đơn vị đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan Tài chính, Kho bạc, Chi cục thuế trên địa bàn để thu 2% KPCĐ trong 9 tháng đạt 80,32%; chủ động cân đối số thực thu để cấp kinh phí cho CĐCS đạt 70%; nộp về cấp trên đạt 68,3%. Chi văn phòng cấp trên trực tiếp cơ sở gần 95% KH.

- Đối với các đơn vị chưa thực hiện phân cấp thu, phân phối nguồn thu; đã thu tập trung  2% KPCĐ qua Kho bạc các huyện thị, thành phố chuyển vào tài khoản của LĐLĐ tỉnh đạt 71,14%: LĐLĐ tỉnh đã cấp kinh phí theo dự toán được duyệt cho các đơn vị chưa thực hiện phân cấp = 84% KH.

Qua kết quả trên cho thấy, các cấp công đoàn đã có nhiều cố gắng trong công tác phối hợp, chỉ đạo, đôn đốc khai thác nguồn thu KPCĐ trong 9 tháng năm 2015 đạt kế hoạch, đảm bảo kịp thời kinh phí cho CĐ cấp dưới hoạt động, nộp nghĩa vụ về cấp trên đúng quy định.

Trong chi tiêu các cấp công đoàn đã tập trung ưu tiên kinh phí chủ yếu chi cho công tác tuyên truyền giáo dục, triển khai, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định, Nghị quyết của Tổng Liên đoàn Việt Nam; tăng cường công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS khu vực ngoài nhà nước và các phong trào văn hoá, văn nghệ thể dục thể thao, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong CNVC-LĐ; thực hành tiết kiệm, giảm chi hành chính và chi khác; với phương châm “chi tiêu đúng mục đích, tiết kiệm, không lãng phí, hiệu quả cao”.

Qua theo dõi và chỉ đạo, những đơn vị thực hiện đạt kết quả về công tác thu 9 tháng năm 2015 như: LĐLĐ huyện Quảng Xương, Bá Thước, Triệu Sơn, Hậu Lộc, Nông Cống, CĐN Y tế, CĐN Giáo dục. Đặc biệt LĐLĐ huyện Nga Sơn đã nộp và hoàn thành 100% kế hoạch với LĐLĐ tỉnh.


Tuy nhiên, công tác thu chi tài chính công đoàn  trong 9 tháng qua vẫn còn một số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chưa thực sự chủ động phối hợp với cơ quan Tài chính. Kho bạc và Chi cục thuế trên địa bàn để đôn đốc thu 2% KPCĐ, nên tiến độ thu còn chậm; việc chỉ đạo thu đoàn phí công đoàn tại một số DN tỷ lệ thấp, thậm chí có CĐCS đoàn viên mớí thực hiện nộp mức bình quân thấp hơn mức lương tối thiểu vùng; cấp kinh phí cho CĐCS chưa kịp thời; chi tiêu văn phòng công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở vượt dự toán phê duyệt, nộp kinh phí về cấp trên chưa đủ tỷ lệ theo số thực thu; quy chế chi tiêu nội bộ có nội dung định mức chưa phù hợp; việc mở tài khoản của CĐCS để chuyển kinh phí qua tài khoản và chấp hành chế độ báo cáo còn chậm, bởi nguyên nhân một số Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chưa chú trọng quan tâm đến công tác quản lý thu chi tài chính công đoàn, nên chưa có giải pháp chỉ đạo quyết liệt, dẫn đến tiến độ thu chậm, chi tiêu chưa bám sát dự toán đuợc duyệt. Đội ngũ cán bộ kế toán công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hầu hết làm kiêm nhiệm, bận công việc chuyên môn, nên chưa sắp xếp thời gian hợp lý, chủ yếu làm ngoài giờ về nghiệp vụ kế toán công đoàn. Do đó công tác tham mưu trong quản lý tài chính công đoàn có lúc có việc còn hạn chế,  thực hiện báo cáo quyết toán có nơi còn chậm, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế không đóng kinh phí công đoàn theo quy định của  pháp luật.

Để thực hiện tốt công tác tài chính quý 4 năm 2015 và Nhiệm vụ trọng tâm năm 2016, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn cần tập trung phối hợp, đôn đốc thu đúng, thu đủ 2% KPCĐ, 1% ĐPCĐ, chống thất thu, chi tiêu đúng mục đích, hiệu quả cao.

Năm 2016, Chỉ đạo 100 % Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh thực hiện phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn và nghĩa vụ trích nộp kinh phí về cấp trên theo đúng quy định.

Đối với Ban tài chính LĐLĐ tỉnh : Tham mưu cho Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xây dựng dự toán và giao dự toán thu chi tài chính công đoàn cho các cấp công đoàn đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cở sở, đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh xây dựng dự toán có tính khả thi cao và tổng hợp báo cáo dự toán, quyết toán năm để trình Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh phê duyệt. Tăng cường công tác kiểm tra  giám sát việc thực hiện thu chi tài chính công đoàn các cấp đúng quy định..Tổ chức tập huấn bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ kế toán công đoàn và cung cấp tài liệu về chế độ chính sách mới của Nhà nước và TLĐ để thực hiện.

Đối với công đoàn cấp trên cơ sở: Ban BCH, Ban Thường vụ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh, người đứng đầu là đồng chí Chủ tịch công đoàn phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về thực hiện phân cấp thu, phân phối nguồn thu và thực hiện nghĩa vụ nộp kinh phí về cấp trên theo quy định của LĐLĐ tỉnh. Quản lý thu, chi, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn ngay từ khâu lập dự toán đến việc báo cáo quyết toán năm theo đúng hướng dẫn. Đẩy mạnh công tác phối hợp với cơ quan tài chính, Kho bạc, Chi cục Thuế trên địa bàn để đôn đốc, nhắc nhở thu kinh phí công đoàn, chống thất thu, nhất là đối với doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn.. Chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cơ sở xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính hàng năm, chỉ đạo CĐCS mở tài khoản tại ngân hàng hoặc Kho bạc để cấp kinh phí cho công đoàn cơ sở qua tài khoản đúng quy định. Phấn đấu hết năm 2015 có 100% CĐCS mở được tài khoản công đoàn; 100% CĐCS lập được dự toán năm 2016 và quyết toán năm 2015. Góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, nhằm thực hiện có hiện quả Nghị quyết 20 khoá X của Đảng về “tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.

Trần Văn Chính, Uỷ viên Thường vụ - Trưởng ban tài chính-LĐLĐ tỉnh