Liên kết website

Hướng dẫn khen thưởng bằng lao động sáng tạo năm 2010

Căn cứ quyết định số 777 / QĐ - TLĐ, ngày 26 tháng 5 năm 2004 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn.

Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hoá hướng dẫn khen thưởng bằng lao động sáng tạo năm 2010 như sau :

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG :

Bằng lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam được tặng cho các cá nhân là đoàn viên công đoàn thực hiện tốt các nhiệm vụ của đoàn viên được quy định tại điều 4 ( Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá X ) và đạt một trong các tiêu chuẩn sau :

1/ Có ít nhất 1 sáng chế hoặc 1 giải pháp hữu ích được ứng dụng vào thực tiễn và có giá trị làm lợi tính theo từng đối tượng cụ thể sau :

a) Đối với đoàn viên là công nhân viên chức lao động có trình độ trung cấp trở xuống, không giữ chức vụ lãnh đạo có các giải pháp sáng kiến làm lợi từ 20 triệu đồng ( hai mươi triệu đồng ) trở lên hoặc 3 năm liên tục có giải pháp, sáng kiến làm lợi tổng cộng trên 30 triệu đồng.

b) Đối với đoàn viên là cán bộ, viên chức, lao động có trình độ cao đẳng trở lên, không giữ chức vụ lãnh đạo có các giải pháp làm lợi từ 50 triệu đồng ( năm mươi triệu đồng ) trở lên.

c) Đối với đoàn viên là cán bộ lãnh đạo cơ quan, quản lý doanh nghiệp có một giải pháp công nghệ làm lợi ít nhất 80 triệu đồng ( tám mươi triệu đồng ) hoặc cải tiến quản lý về tổ chức sản xuất có ý nghĩa kinh tế - Xã hội tiêu biểu của tỉnh, thành phố hoặc ngành kinh tế - kỹ thuật được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận.

2) Có đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp ngành, Trung ương, tỉnh, thành phố và cấp Nhà nước đã được nghiệm thu đạt kết quả xuất sắc và phải được ứng dụng mang lại hiệu quả kinh tế - Xã hội ( Phải có văn bản công nhận của Sở khoa học công nghệ, Bộ, Ngành )

Đối với đề tài lớn phải nghiên cứu nhiều năm hoặc phải chia làm nhiều đề tài nhánh, nếu từng phần hoặc đề tài nhánh đã được nghiệm thu đạt kết quả xuất sắc cũng được xem xét đề nghị khen thưởng.

Nếu đề tài lớn phải nghiên cứu nhiều năm và có nhiều đồng tác giả tham gia thì phải xác định được kết quả đóng góp của từng người ở từng đề tài nhánh ( chủ nhiệm các đề tài nhánh )

3. Những giải pháp công nghệ đạt giải trong các cuộc thi khu vực và Quốc tế, giải nhất, nhì, ba hoặc giải A, B, C, trong các hội thi Quốc gia và cấp tỉnh, thành phố, ngành Trung ương.

II. HỒ SƠ KHEN THƯỞNG :

Căn cứ vào những nội dung hướng dẫn theo thông tri số : 01/TTr-TLĐ ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Tổng LĐLĐ Việt Nam hướng dẫn thực hiện quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn để làm thủ tục gồm :

1/ Tờ trình của Ban Thường vụ Công đoàn ngành, LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, công đoàn cơ sở trực thuộc (vận dụng theo mẫu 1 )

2/ Danh sách trích ngang, thành tích của các cá nhân đề nghị khen thưởng

(theo mẫu 5 )

3/ Báo cáo thành tích ( theo mẫu 6 )

4/ Văn bản công nhận giải pháp, sáng kiến gồm một trong các loại sau :

+ Giấy công nhận sáng kiến hoặc quyết định công nhận sáng kiến của cấp có thẩm quyền ( thủ trưởng cơ quan, đơn vị, giám đốc doanh nghiệp nơi áp dụng sáng kiến )

+ Bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

+ Biên bản nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, bộ, ngành Trung ương và nhà nước kèm theo quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu và xác nhận của đơn vị ứng dụng đề tài.

* Đối với đơn vị, cơ sở của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá: Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ xét trình TLĐ khen thưởng bằng lao động sáng tạo nếu có nguyện vọng và được sự hiệp y đồng ý của Công đoàn ngành nghề Trung ương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

Nhận được hướng dẫn này các cấp công đoàn trong tỉnh cần động viên cán bộ, CNVC tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao đông sáng tạo phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sáng kiến kinh nghiệm trong tất cả các lĩnh vực hoạt động, nhất là phát động công nhân trực tiếp sản xuất tích cực tham gia.

Hồ sơ khen thưởng Bằng lao động sáng tạo gửi về LĐLĐ tỉnh (Qua Ban CS - KTXH ) đợt 1 chậm nhất ngày 28/9/ 2010, đợt 2 chậm nhất ngày 15/12/2010.