Liên kết website

Phát động thi đua trong CNVCLĐ năm 2011

Năm 2011, là năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, đặc biệt  là năm tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, và kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Công đoàn Thanh Hóa (10/10/1946 – 10/10/2011);  là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện NQ Đại hội Đảng các cấp; cũng là năm diễn ra bầu cử Quốc hội khoá XIII và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp.  Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh phát động phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động và các cấp công đoàn với các nội dung chủ yếu sau:

I- Mục tiêu thi đua. 

Động viên cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua lao động sản xuất và công tác với “ năng suất, chất lượng, hiệu quả” và “bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2011, thiết thực lập thành tích cao nhất chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Công đoàn Thanh Hóa với các đợt thi đua trọng tâm sau:

Đợt 1: Từ tháng 01/2011 đến ngày 19/5/2011

Phát động phong trào thi đua Mừng Đảng, mừng xuân; Chào mừng thành công Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930-3.2.2011), kỷ niệm chiến thắng 30-4 và ngày Quốc tế lao động 1-5, kỷ niệm 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2011); Tuyên truyền vận động CNVL, LĐ cùng nhân dân tham gia bầu cử  Quốc hội khoá XIII và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp

Đợt 2: Từ sau 19/05/2011 đến 11/10/2011

 Kỷ niệm 66 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, Chào mừng kỷ niệm 82 ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7; 65 năm ngày thành lập công đoàn Thanh Hoá 10/10.

Đợt 3: Từ sau 11/10/2011 đến ngày 31/12/2011

Động viên CNVC-LĐ thi đua xản xuất, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011. Các cấp công đoàn tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao vị trí, vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn trong các lĩnh vực công tác; Tiếp tục xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh cả về chính trị, tổ chức, nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ cán bộ CĐ các cấp, đáp ứng yêu cầu hoạt động CĐ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH quê hương, đất nước, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức CĐ thực sự vững mạnh.

II- Nội dung thi đua

Các cấp Công đoàn chủ động và phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tổ chức tốt phong trào thi đua mà trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” với “năng suất, chất lượng, hiệu quả, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”; phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu CNH - HĐH đất nước, và phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, chống lãng phí, chống các tệ nạn xã hội, phong trào thi đua Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ; Phong trào thi đua trong cán bộ, giáo viên khối trường học; phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn và các cuộc và các phong trào thi đua do cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp phát động với tinh thần, trách nhiệm cao nhất. Tổ chức phát động thi đua, đăng ký thi đua, cụ thể hoá tiêu chí thi đua cho từng lĩnh vực, từng ngành, từng đơn vị và từng cá nhân để phấn đấu thực hiện.

Các cấp Công đoàn cần bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2011, tập trung đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng trong CNVC với những nội dung cụ thể sau:

          1 - Công đoàn trong các đơn vị sản xuất kinh doanh:

           1.1. Tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua Lao động giỏi”, Lao động sáng tạo”, với “năng suất, chất lượng, hiệu quả, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”, phát huy tính chủ động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào lao động, sản xuất, công tác để nâng cao năng xuất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh; động viên CNVC-LĐ viết sáng kiến tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật Thanh Hoá năm 2010-2011.

          Thường xuyên phát động các phong trào thi đua ngắn ngày phù hợp với tình hình của từng ngành, đơn vị. Kịp thời sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng; quan tâm biểu dương, khen thưởng công nhân trực tiếp sản xuất, xây dựng điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực hoạt động,

          1.2. Tham gia với chuyên môn, người sử dụng lao động trong việc đảm bảo việc làm, kiểm tra, giám sát việc thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho người LĐ theo quy định của pháp luật. Đề xuất với chuyên môn, người sử dụng lao động tạo điều kiện cho CNVC-LĐ học tập  nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, tiếp thu công nghệ mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác, sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao.

          2. Công đoàn trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp:

          - Phát động CBCCVC-LĐ, phát huy dân chủ, thực hiện cải cách các thủ tục hành chính nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, tham gia giám sát và phát hiện những yếu kém, lệch lạc trong công tác quản lý hành chính, quản lý xã hội, xây dựng cơ quan, công sở văn hóa văn hóa, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị .

          - Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng Người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, gắn với phong trào thi đua thi đua “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”,  “Xây dựng cơ quan, công sở Văn hoá, ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả”; Phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt phong trào học tập nâng cao trình độ học vấn, chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, tin học, ngoại ngữ... để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, các cơ quan, Đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh.

          3. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng việc làm và hành động cụ thể, thiết thực, tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với CB, CCVC và NLĐ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

Đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống trong CNVCLĐ; Vận động cán bộ, đoàn viên CĐ, CNVCLĐ hưởng ứng tham gia cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động.

          4. Các cấp CĐ triển khai thực hiện kế hoạch của Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở, trong các đơn vị kinh tế  ngoài Nhà nước, thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động, góp phần thực hiện tốt Chỉ thị số 22/CTTW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp”

          5. Thường xuyên làm tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, giới thiệu đoàn viên CĐ ưu tú để tổ chức đảng bồi dưỡng kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.

          6. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động xã hội của Công đoàn nhằm chăm lo thiết thực đời sống vật chất và tinh thần cho  đoàn viên, CNVCLĐ góp phần nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn trong xã hội. Tiếp tục vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đóng góp xây dựng Quỹ “Mái ấm Công đoàn”; Phát huy hiệu quả quỹ vốn vay giải quyết việc làm cho CNVCLĐ phát triển kinh tế gia đình; Đẩy mạnh công tác giới thiệu, tư vấn việc làm cho người lao động; Tích cực tham gia ủng hộ các quỹ xã hội, nhân đạo, từ thiện trên địa bàn.

          III- Biện pháp tổ chức thực hiện

          1. Căn cứ nội dung phát động thi đua của cấp ủy Đảng, Chính quyền, MTTQ, Công đoàn cấp trên và chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh, địa phương, đơn vị. Các cấp Công đoàn xây dựng kế hoạch, nội dung phát động phong trào thi đua, mục tiêu thi đua, báo cáo cấp uỷ Đảng, phối hợp với chính quyền, chuyên những hình thức, biện pháp phù hợp với ngành nghề, loại hình đơn vị, doanh nghiệp để tổ chức phát động phong trào thi đua cụ thể, thiết thực; kịp thời sơ kết, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua, đó cũng là cơ sở xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đúng tiêu chuẩn quy định của Luật TĐ-KT và quy định của tổ chức công đoàn.

          3. Hoạt động công đoàn tập trung hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, lấy đoàn viên, công nhân, viên chức làm đối tượng vận động để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác năm 2011, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Lê Đức Huấn - PCT LĐLĐ tỉnh