Liên kết website

Hiệu quả phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động huyện Nông Cống

Những năm qua, cùng với việc thực hiện tốt công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) được các cấp công đoàn huyện Nông Cống quan tâm đẩy mạnh và đạt được nhiều thành tích nổi bật. Chính từ các phong trào thi đua đã tạo nên sự chuyển biến về nhận thức cũng như hành động cho đội ngũ CNVCLĐ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội của cơ quan, đơn vị và địa phương.

Xác định rõ tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu nước, hàng năm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Nông Cống xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai và phát động ký kết giao ước thi đua giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Việc làm trên được các công đoàn cơ sở phối hợp hưởng ứng, đồng thời phát động thi đua trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức cho CNVCLĐ đăng ký các danh hiệu thi đua tập thể, cá nhân sát với nội dung tiêu chí thi đua, nhằm tạo tinh thần đoàn kết, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong 5 năm qua (2010-2015), phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ Nông Cống đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo khí thế sôi nổi, rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực, từ cấp huyện đến cơ sở, từ đó, đã khơi dậy tính tích cực, năng động, sáng tạo của CNVCLĐ.

alt

Đi din lãnh đo LĐLĐ  tnh, LĐLĐ huyn Nông Cng trao tin h tr làm nhà cho gia đình kim ngư viên Trn Văn Vĩ đang làm nhim v vùng bin Hoàng Sa.

 Trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, các cấp công đoàn đã phối hợp với chính quyền, MTTQ các đoàn thể chính trị-xã hội cụ thể hóa nội dung thi đua phù hợp với từng ngành nghề, lĩnh vực.  Điển hình là công đoàn ngành giáo dục và đào tạo huyện, từ năm 2010 đến nay, đã có 1.609 lượt sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại cấp huyện, 170 sáng kiến kinh nghiệm xếp loại cấp tỉnh.

Xác định Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) có ý nghĩa quan trọng và lâu dài, cần sự chung sức và quyết tâm của cả cộng đồng, LĐLĐ huyện Nông Cống đã phát động sâu rộng trong CNVCLĐ thực hiện nhiều việc làm thiết thực chung tay XDNTM. Các công đoàn cơ sở đã chủ động phối hợp với chuyên môn lựa chọn và đăng ký thực thiện một số công việc cụ thể góp phần vào chương trình XDNTM của địa phương. Tiêu biểu như: Công đoàn bộ phận Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trực thuộc công đoàn UBND huyện luôn bám sát cơ sở, tham gia xây dựng quy hoạch, đề án phát triển sản xuất, giúp nhân dân thực hiện cơ chế, chính sách, tạo nguồn lực. Công đoàn ngành giáo dục và đào tạo phối hợp với chuyên môn tổ chức triển khai, thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành gắn với XDNTM. Công đoàn các xã, thị trấn tích cực tham gia cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính... Bên cạnh đó, các cấp công đoàn trong huyện tuyên truyền vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực ủng hộ các quỹ từ thiện nhân đạo: Quỹ “Vì người nghèo”; “Mái ấm công đoàn - hỗ trợ đoàn viên”; thực hiện tốt chương trình phối hợp hoạt động về “Xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ”, cùng với nhân dân xây dựng các thiết chế văn hóa làng, xã, xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa… Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ huyện Nông Cống và đang góp phần tích cực trong tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

Với việc triển khai sâu rộng, cụ thể, phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, CNVCLĐ huyện đã mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn và là chỗ dựa vững chắc cho đoàn viên trong việc đoàn kết thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.


Bài và ảnh: Thanh Huê