Liên kết website

Công đoàn cơ sở với công tác thi đua khen thưởng

Nhận thức được vai trò của công tác thi đua, khen thưởng, Đảng ủy, Ban lãnh đạo công ty đã rất quan tâm đến việc tổ chức, phát động thi đua, bình xét, đánh giá thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến, đẩy mạnh công tác thi đua phục vụ SXKD. Đưa việc tổ chức, phát động thi đua vào Nghị quyết của Đảng ủy, xây dựng phong trào thi đua thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Công ty.

Trên cơ sở đó Đảng ủy đã chỉ đạo, lãnh đạo Công đoàn phối hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể, xây dựng các tiêu chí cụ thể và triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đến từng đơn vị trong toàn công ty. Hướng dẫn các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình để ký kết giao ước thi đua nhằm triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Để công tác thi đua, khen thưởng thực sự chuyển biến đến từng đơn vị, trở thành phong trào sâu rộng trong toàn công ty, ngay từ đầu năm Công ty đã phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2016” đến toàn thể cán bộ công nhân viên; tạo sự đồng thuận cao trong toàn bộ công ty. Chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập công ty (01/7/1931-1/7/2016) và các ngày lễ lớn trong năm của đất nước Công ty đã phát động các phong trào thi đua như: “Năng động, sáng tạo, đổi mới trong lao động sản xuất kinh doanh”; “Thi đua tăng năng suất lao động, phấn đấu hoàn thành vượt mức Kế hoạch SXKD năm 2016”; “Nghiên cứu sáng kiến cải tiến kỹ thuật”; Phong trào thi đua xõy dựng cụng sở “Văn minh - sạch đẹp”; Trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh công ty đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động và phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật nên đã tiết kiệm được nguyên, nhiên vật liệu trong sản xuất thực hiện tốt quy chế dân chủ, tổ chức tốt phong trào thi đua “lao động sản xuất, nâng cao chất lượng nước sạch đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định”, “tăng cường công tác chống thất thoát thất thu, giảm thiểu tỷ lệ thất thoát, thất thu tới mức tối thiếu nhất”.

Đối với các phòng ban công ty, thi đua đẩy mạnh công tác quản lý, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu công việc và nhiệm vụ trong tình hình mới. Nâng cao trách nhiệm của các phòng ban, cá nhân trong việc tham mưu, đề xuất và giải quyết các công việc được giao, tăng cường công tác kiểm tra quản lý có hiệu quả.

Trong vận hành sản xuất và phục vụ cấp nước Công ty áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật nên đã tiết kiệm được nguyên, nhiên vật liệu trong sản xuất, giảm lượng nước thất thoát, thất thu làm lợi được hàng trăm triệu đồng; mạng lưới cấp nước ngày càng được mở rộng; chất lượng nước đảm bảo tiêu chuẩn quy định của Bộ y tế; tỷ lệ nước thất thoát đã được kiểm soát và giảm được gần 2% so với cùng kỳ năm 2015; công tác phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn; đời sống người lao động không ngừng được cải thiện chính vì thế người lao động rất hăng say trong sản xuất và gắn bó với công ty nhiều hơn.

Qua các đợt thi đua đã chọn được những đơn vị đạt thành tích xuất sắc như: Chi nhánh cấp nước Tĩnh Gia thực hiện tốt công tác chống thất thoát và duy trì ốn định tỷ lệ thất thoát ở mức thấp trong thời gian dài. Trong 3 tháng đầu năm công ty đã thưởng cho 06 tập thể và 06 cá nhân hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD. Từ các phong trào thi đua toàn bộ cán bộ, công nhân viên, người lao động trong công ty đã hưởng ứng tích cực và thực hiện tốt công tác quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả cụng việc và tổ chức tốt điều kiện làm việc và đời sống của người lao động. Từ đó, đã góp phần thúc đẩy, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao xây dựng công ty ngày càng vững mạnh, hoàn mục tiêu, kế hoạch của công ty.


Lê Văn Thực, Công đoàn ngành Xây dựng