Liên kết website

Định hướng công tác tuyên giáo năm 2011

     Năm 2011, là năm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước: Tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, tiến hành bầu cử Quốc hội khoá XIII và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; năm đầu quốc lần thứ XI; năm đội ngũ CNVCLĐ và các cấp công đoàn trong tỉnh thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Công đoàn Thanh Hoá; Để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh đảng bộ Thanh Hoá lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn trị của tổ chức công đoàn Thanh hoá trong năm 2011, công tác Tuyên giáo công đoàn các cấp cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

      1. Tập trung xây dựng chương trình kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, tuyên truyền về bầu cử Quốc hội khoá XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của quê hương, đất nước, của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội; trọng tâm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thành lập công đoàn Thanh hoá.

      2. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ Thanh Hoá lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Tiếp tục tuyên truyền những nội dung cơ bản và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII công đoàn Thanh Hoá, ĐH X công đoàn Việt Nam; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 22/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động, hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp” và triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong CNVCLĐ theo kế hoạch hướng dẫn của Ban chỉ đạo TW Cuộc vận động.

      3. Chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai hiệu quả Chỉ thị 01/CT-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 03/ NQ-ĐCT ngày 3/4/2006 về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục của tổ chức công đoàn tình hình mới”; Chỉ thị 02/CT-TLĐ về tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 20/NQ-TW, Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khoá X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; Chỉ thị 03/CT-TLĐ về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận và hoạt động hkoa học trong tổ chức công đoàn”.

       5. Chủ động phối hợp với chính quyền và các cơ quan hữu quan, tham gia xây dựng các thiết chế văn hoá, chăm lo tổ chức các hoạt động văn hoá thể thao, xây dựng đời sống văn hoá cơ sở. đặc biệt là CNLĐ các khu công nghiệp, những nơi có đông CNLĐ; khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất của Nhà văn hoá lao động tỉnh, thông qua các ngày kỷ niệm đẩy mạnh hoạt động VHVN-TDTT trong CNVCLĐ, tổ chức thành công Hội thao trong CNVCLĐ toàn tỉnh chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Công đoàn tỉnh Thanh hoá, nâng cao thể chất, từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hoá, tinh thần cho CNVCLĐ.

        6. Tích cực tham gia sửa đổi Luật lao động, Luật Công đoàn, đổi mới nội dung và phương pháp tuyên truyền giáo dục, sử dụng có hiệu quả tài liệu tuyên truyền phổ biến nâng cao hiểu biết về chính trị và pháp luật cho CNVCLĐ; chú trọng tuyên truyền cho CNLĐ khu vực doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật cho CNLĐ và NSDLĐ tại các doanh nghiệp; Tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả Tiểu đề án 3 theo Quyết đinh 3362/ QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và đề án “Nâng cao kiến thức pháp luật cho CNLĐ trong các loại hình doanh nghiệp nhỏ và vừa có tổ chức công đoàn trên địa bàn Thanh Hoá” của LĐLĐ tỉnh.

       7. Tuyên truyền vận động CNLĐ tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ mọi mặt; chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp và NSDLĐ xây dựng chính sách về giáo dục đào tạo nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp cho CNVCLĐ, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tuyên truyền về những thành tựu nổi bật về KT-XH, an ninh quốc phòng, về Cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”, cổ vũ các doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, kiên quyết đấu tranh chống hàng giả, hàng kém chất lượng và cổ vũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ dùng hàng Việt Nam; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống ma tuý, tội phạm và các tệ nạn xã hội, phòng chống tác hại thuốc lá trong CNVCLĐ.  

       8. Củng cố và nâng cao chất lượng của hoạt động báo cáo viên công đoàn, tổ chức mạng lưới cộng tác viên, chủ động khảo sát và triển khai thành lập tổ công nhân tự quản tại các khu nhà trọ, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng trong CNVCLĐ; để đề xuất, kiến nghị với tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước các cấp và người sử dụng lao động chủ động xử lý những bất đồng trong quan hệ lao động, những diễn biến phức tạp về tư tưởng, kịp thời  ngăn ngừa các luận điệu xuyên tạc và âm mưu tuyên truyền vận động CNLĐ tham gia thành lập tổ chức “Công đoàn độc lập” của các thế lực thù địch và lực lượng phản động người Việt liêu vong.

       Để thực hiện có hiệu quả những nội dung định hướng trên, các cấp công đoàn trong tỉnh cần chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình đặc điểm của đơn vị, tổ chức triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến mọi CNVCLĐ. Tiếp tục đổi mới nội dụng đa dạng hoá các hình thức, phương pháp tuyên truyền giáo dục, cải tiến và nâng cao chất lượng hình thức tuyên truyền miệng; sử dụng có hiệu quả hệ thống bảng tin, truyền thanh nội bộ, tài liệu tuyên truyền và các phương tiện thông tin đại chúng trong giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật. Duy trì thường xuyên chế độ sinh hoạt BCV, giao ban tư tưởng, Bản tin LĐ&CĐ Thanh Hoá, triển khai hiệu quả các chương trình phối hợp tuyên truyền trên Báo Thanh Hoá, Báo Lao động, Báo VHTT. Tiếp tục kiện toàn tiểu ban giáo dục pháp luật của các cấp công đoàn, thành lập và duy trì Trung tâm tư vấn pháp luật tại cơ quan LĐLĐ tỉnh; định kỳ kiểm tra đôn đốc công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ, nhất là khu vực kinh tế ngoài nhà nước; phát động các cấp công đoàn tổ chức các hội thi tìm hiểu pháp luật, hội diễn văn nghệ và các hoạt động VH-TT trong CNVCLĐ thi đua chào mừng các sự kiên chính trị, các ngày kỷ niệm của đất nước trong năm 2011, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.  

Phạm Văn Khoát

TB. Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá.