Liên kết website

Công tác tuyên truyền và chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hộ khoá XIII và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2013

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TLĐ ngày 15 tháng 2 năm 2011 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hướng dẫn số 05/HD-BTGTU ngày  25/01/2011 của Uỷ ban bầu cử  tỉnh Thanh Hoá về tuyên truyền bầu cử  đại biểu Quốc hội  khoá XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016; Thông báo số 05/TB-UBBC ngày 25/02/2011 của Uỷ ban bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh về việc phân công nhiệm vụ đối với các Uỷ ban bầu cử, BTV LĐLĐ đã ban hành Quyết định số 39/QĐ-LĐLĐ về việc thành lập Ban chỉ đạo, tổ giúp việc ban chỉ đạo công tác bầu cử LĐLĐ tỉnh, ra Thông báo số 06/TB-LĐLĐ ngày 15/3/2011 về việc phân công nhiệm vụ đối  với các thành viên ban chỉ đạo và tổ giúp việc công tác bầu cử của Trưởng ban chỉ đạo bầu cử LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá; Xây dựng Kế hoạch số 02/KH –LĐLĐ ngày 21/3/2011 về việc chỉ đạo công tác bầu cử trong hệ thống công đoàn tỉnh; tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn về công tác bầu cử các cấp đến toàn thể đảng viên, CBCC cơ quan LĐLĐ tỉnh và ccá cấp công đoàn trong tỉnh.

Căn cứ chương trình kế hoạch, Ban chỉ đạo đã tiến hành tổ chức các Hội nghị cán bộ lãnh đạo LĐLĐ tỉnh giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh theo sự phân bổ của Uỷ ban MTTQ tỉnh, tổ chức hội nghị cử tri là CBCC  cơ quan LĐLĐ tỉnh để giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ (2011 – 2016). Đồng chí Ngô Tôn Tẫn, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh đã được Hội nghị cán bộ chủ chốt, Hội nghị cán bộ công chức cơ quan LĐLĐ tỉnh  giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu NĐND tỉnh nhiệm kì 2011 – 2016. Ban chỉ đạo bầu cử đã phân công cán bộ đi cơ sở để nắm bắt tình hình, kiểm tra công tác triển khai và công tác chuẩn bị tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền và chỉ đạo bầu cử huyện Ngọc Lặc.Chỉ đạo Ban Tuyên giáo căn cứ các công văn trên xây dựng Hướng dẫn số 09/HD – LĐLĐ  ngày 10/03/2011 và Kế hoạch số 13/KH – LĐLĐ ngày 17/3/2011 về công tác tuyên truyền bầu cử Quốc hội khoá XIII và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp (2011 – 2016) tới các cấp công đoàn  trên địa bàn toàn tỉnh với mục đích nhằm góp phần nâng cao nhận thức đúng đắn trong đội ngũ CNVCLĐ về cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIII và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; LĐLĐ tỉnh coi đây là một sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước, là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân để bầu ra những đại biểu ưu tú tham gia vào Quốc hội khóa XIII và tham gia HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Mặt khác, làm cho CNVCLĐ hiểu rõ vai trò, vị trí của Quốc hội, HĐND các cấp, đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; hiểu rõ và nắm vững các quy định của pháp luật về công tác bầu cử; động viên và cổ vũ để CNVC-LĐ tự giác tham gia cuộc bầu cử đầy đủ và trách nhiệm, với những nội dung cụ thể như sau :

- Phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 05/01/2011 của Bộ chính trị, Kế hoạch số 01/KH-HĐBC ngày 24/01/2011 của Hội đồng bầu cử Trung ương, Chỉ thị số 192/CT-TTg ngày 30/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

-  Phổ biến quy trình giới thiệu nhâ sự, ứng cử, hiệp thương, tiểu sử các ứng cử viên để cử tri lựa chọn đại biểu ưu tú nhất thay mặt cho mình tham gia bộ máy quyền lực Nhà nước từ Trung ương đến địa phương.

- Tuyên truyền sâu rộng trong CNVCLĐ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; để từ đó  CNVCLĐ có nhận thức đúng đắn và tham gia đi bầu cử đầy đủ, đúng thời gian quy định, hoàn thành sớm thời gian bầu cử ở các địa phương, đơn vị, tổ bầu cử.

- Gắn kết nội dung tuyên truyền bầu cử với công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị, các hoạt động kỷ niệm sự kiện chính trị diễn ra trong cùng thời điểm, gắn với tuyên truyền hành động “Tháng Công nhân”(5/2011) do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động; tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng; cảnh giác đấu tranh với những âm mưu phá hoại “diễn biến hòa bình” của các thế lực thự địch chống phá sự nghiệp xây dựng đất nước của nhân dân ta….

Với nội dung kế hoạch tuyên truyền như trên các cấp công đoàn căn cứ vào điều kiện cụ thể để chuẩn bị tài liệu, đội ngũ báo cáo viên tập trung tuyên truyền trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 cho CBCNVC, đoàn viên công đoàn, đặc biệt là linh hoạt trong việc lựa chọn hình thức tuyền truyền phù hợp, hiệu quả, có thể tổ chức cho CBCNVC, đoàn viên công đoàn nghiên cứu, học tập, trao đổi về những nội dung cần thiết của cuộc bầu cử; phổ biến các nội dung tuyên truyền với các hình thức đa dạng, kịp thời, thiết thực và hiệu quả đến CBCNVC, đoàn viên công đoàn về ý nghĩa cuộc bầu cử Quốc hội khúa XIII và Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2011– 2016 hoặc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống đài truyền thanh cơ sở, tuyên truyền miệng, đẩy mạnh tuyên truyền cổ động, khẩu hiệu, panô, áp phích, trước, trong và sau ngày bầu cử Quốc hội, HĐND tại các cơ quan, đơn vị.

Từ  việc xây dựng chương trình kế hoạch chỉ đạo, tuyên truyền bầu cử đến việc tổ chức các hội nghị: Hội nghị cán bộ lãnh đạo, Hội nghị cử tri… việc phân công cán bộ đi cơ sở để nắm bắt tình hình chỉ đạo công tác bầu cử, chuẩn bị tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền, tổ chức tập huấn, giao ban, rút kinh nghiệm, và chỉ đạo bầu cử đã được LĐLĐ tỉnh triển khai kịp thời và có hiệu quả. Tất cả các cấp công đoàn tổ chức triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch tuyên truyền đã báo cáo tiến độ và kết quả về Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh.

 

Trịnh Thị Tuyết – Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh