Liên kết website

Công đoàn Công ty TNHH Giầy Roll Sport Việt Nam tổ chức Hội nghị Báo cáo viên và hướng dẫn Đại hội Công đoàn Công ty khóa II nhiệm kỳ 2017 – 2022

Dưới sự chỉ đạo của Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp. Thực hiện chương trình công tác năm của Ban chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Giầy Roll Sport Việt Nam. Chiều ngày 20 tháng 02 năm 2017 Công đoàn Công ty TNHH Giầy Roll Sport Việt Nam đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên triển khai Nghị quyết trung ương 04 khóa XII của Ban chấp hành Trung ương Đảng và triển khai kế hoạch hướng dẫn tổ chức Đại hội Công đoàn Công ty khóa II nhiệm kỳ 2017 – 2022.


Tại Hội nghị các đồng chí báo cáo viên đã được nghe đồng chí Ngô Thế Anh – Phó Chủ tịch Công đoàn KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp triển khai Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và đồng chí Nguyễn Văn Tý – Chủ tịch Công đoàn Công ty triển khai kế hoạch hướng dẫn tổ chức Đại hội Công đoàn Công ty. Đây là Đại hội Công đoàn điểm toàn quốc đại diện khối Công đoàn cơ sở do Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo. Chính vì vậy tại Hội nghị đã quán triệt và triển khai những nhiệm vụ hết sức quan trọng cho Đại hội Công đoàn Công ty.

Qua Hội nghị các đồng chí báo cáo viên đã tiếp thu những thông tin quan trọng nhằm định hướng, dự báo tình hình, tuyên truyền đến đoàn viên, người lao động nắm rõ thông tin để bản thân thực hiện nghiêm chỉnh các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đồng thời nắm bắt và thực hiện những nội dung hết sức quan trọng chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn Công ty. Qua đó góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Ban chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Giầy Roll Sport Việt Nam đã đề ra.

 

Thiên An – Công đoàn KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa.