Liên kết website

Định hướng công tác Tuyên giáo năm 2017

Năm 2017, là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; là năm tiến hành tổ chức đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIX Công đoàn tỉnh Thanh Hóa; đại hội XII Công đoàn Việt Nam; ngoài các hoạt động thường xuyên, công đoàn, để thực hiện đạt được những mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết của các cấp ủy đảng; nghị quyết của tổ chức công đoàn và tổ chức thành công đại hội công đoàn các cấp từ cơ sở, tiến tiến tới đại hội XIX Công đoàn tỉnh Thanh Hóa; đại hội XII Công đoàn Việt Nam; các cấp công đoàn trong tỉnh cần tập trung làm tốt công tác Tuyên giáo tại cấp mình với một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1.Tiếp tục tuyên truyền các chủ trương của đảng; chính sách Pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên, CNVCLĐ, trong đó trọng tâm là tuyên truyền thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; nghị quyết XVIII Đảng bộ tỉnh và Chương trình hành động của Liên đoàn Lao động tỉnh về thực hiện các Nghị quyết. Đặc biệt là Tuyên truyền các nội dung về Đại hội Công đoàn các cấp theo kế hoạch số 04/KH-LĐLĐ ngày 10/02/2017 của Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh; tuyên truyền nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của BCH Trung ương Đảng ( khóa XII), Nghị quyết số 04;05 của BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII….gắn với việc tuyên truyền thực hiện chương trình hành động của cấp mình.

2. Nâng cao chất lượng hoạt động đội ngũ báo cáo viên, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, CNVCLĐ, tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền Nhà nước trong sạch, vững mạnh; chú trọng công tác bồi dưỡng giới thiệu phát triển Đảng viên trong CNLĐ thuộc các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

3. Chú trọng xây dựng và củng cố mạng lưới nắm bắt dư luận xã hội trong CNVCLĐ tại địa bàn cơ sở, nhất là CNLĐ trong các khu công nghiệp, kịp thời phản ánh diễn biến tình hình tâm trạng, tư tưởng của CNVCLĐ, để kịp thời định hướng công tác tuyên truyền và các giải pháp trong chỉ đạo hoạt động công tác tư tưởng của tổ chức Công đoàn.

4. Triển khai phát động đạt hiệu quả Tháng Công nhân năm 2017 theo Kế hoạch số 12/KH-LĐLĐ ngày 10/02/2017 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh với những nội dung hoạt động thiết thực chăm lo cho đoàn viên công đoàn với mục tiêu “Vì lợi ích đoàn viên”, các cấp công đoàn cần chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp và người sử dụng lao động, vận động huy động mọi nguồn lực để quan tâm chăm lo cho NLĐ; đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động cam kết để người lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”  gắn với kỷ niệm 131 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5; tháng hành động Vệ sinh, An toàn lao động; công tác bảo vệ môi trường…

5. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đồng thời tuyên truyền, vận động người sử dụng lao động, tạo điều kiện để CNLĐ được tham gia học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động. Tiếp tục triển khai sâu rộng Quyết định 231/QĐ-TTg ngày 13/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020”.

6. Trên các phương tiện thông tin đại chúng, bản tin Lao động & Công đoàn, trang Website Công đoàn Thanh Hóa; đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền về phong trào công nhân, hoạt động Công đoàn. Triển khai thực hiện hiệu Chỉ thị 01/CT-TLĐ, ngày 06/01/2014, của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí, xuất bản của tổ chức Công đoàn”.

7. Tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền phòng chống ma túy, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tội phạm, buôn bán người, mại dâm; phòng chống tác hại thuốc lá, xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc và tuyên truyền về an toàn giao thông, văn hóa giao thông nhằm phòng ngừa các tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông để thiết thực chăm lo, bảo vệ tính mạng và sức khỏe của CNVCLĐ.

8. Tăng cường công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, gắn với thực hiện Nghị quyết 3a/NQ-TLĐ của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ( khóa XI) về “Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của CNLĐ khu công nghiệp, khu chế xuất” Chỉ thị số 52-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng ( khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất” và Thông tư 08/2014/TT- BVHTTDL, ngày 24/09/2014 của Bộ văn hóa thể thao & Du lịch về xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền, chuyên môn đồng cấp, người sử dụng lao động quan tâm, chăm lo, đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, các điểm sinh hoạt văn hóa, phục vụ nhu cầu nâng cao đời sống tinh thần cho CNLĐ. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng chuyên đề văn hóa thể thao góp phần thúc đẩy công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong CNVCLĐ.

Để thực hiện đạt kết quả về công tác Tuyên giáo Công đoàn Thanh Hóa năm 2017, một trong những nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh, các cấp Công đoàn trong tỉnh, căn cứ vào thực tiễn tại cơ sở để cụ thể hoá vào nội dung, chương trình công tác Tuyên giáo tại cấp mình để triển khai thực hiện đạt hiệu quả.Đinh Đăng Luyện, Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh