Liên kết website

LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XVII.

Ngày 26/8/2011 Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-TU của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011-2015.

Tham dự có các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ tỉnh; các đồng chí chủ tịch, trưởng ban Tuyên giáo Công đoàn ngành; Công đoàn viên chức, Công đoàn khu kinh tế Nghi Sơn; LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố; CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh; các đồng chí báo cáo viên; các đồng chí cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan LĐLĐ tỉnh. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đến dự và trực tiếp quán triệt nghị quyết.


Trong phần truyền đạt, quán triệt nội dung nghị quyết, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ nêu rõ thực trạng môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh; mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp giai đoạn 2011 – 2015, tập trung phân tích, làm rõ 8 nhóm giải pháp chủ yếu, đó là: Tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tập trung trí tuệ và nguồn lực xây dựng các quy hoạch với tầm nhìn chiến lược, có chất lượng cao; nghiên cứu ban hành các cơ chế, chính sách thông thoáng hấp dẫn. Ưu tiên vốn ngân sách Nhà nước và kêu gọi vốn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước để đầu tư tạo bước đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Phát huy lợi thế tỉnh đông dân, nhanh chónh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu lao động cho các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt hơn nữa cải cách thủ thục hành chính trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, thành lập doanh nghiệp, thuế hải quan... theo hướng rút ngắn thời gian, giảm bớt đầu mối các cơ quan, đơn vị cùng giải quyết một công việc; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng, đáp ứng uêy cầu của các nhà đầu tư. Nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; thực hiện công khai, minh bạch thông tin cho doanh nghiệp; kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm minh những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tiêu cực, gây phiền hà đối với nhà đầu tư và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ khẳng định và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh, đồng thời yêu cầu ngay sau hội nghị, cần tập trung triển khai tốt các nội dung của Nghị quyết, trong đó phải lưu ý nâng cao vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nghị quyết, góp phần thục hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã dề ra.

Cũng tại Hội nghị này Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã triển khai chương trình hành động của LĐLĐ Thanh Hoá thực hiện Nghị quyết 02/NQTU của BCH Tỉnh uỷ, trong đó yêu cầu các cấp công đoàn cần tổ chức học tập quán triệt trong đội ngũ cán bộ công đoàn chủ chốt nội dung NQ02/NQ-TU, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ của đơn vị về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc cản thiện môi trường đầu tư kinh doanh; vị trí, vai trò của doanh nghiệp đối với sự phát triển KT - XH của tỉnh và địa phương nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức. Các cấp, các ngành phải tổ chức triển khai thực hiện kịp thời và có kết quả các nhiệm vụ được giao, bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 02 của Tỉnh uỷ. Trên cơ sở mục tiêu và yêu cầu đặt ra, kế hoạch hành động đã nêu lên những nội dung cơ bản và trách nhiệm của các cấp công đoàn trong công tác tuyên truyền; tổ chức thực hiện Đề tài khoa học và các Đề án; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng trong hoạt động tham gia quản lý Nhà nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua đồng thời xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn tại doanh nghiệp./.

Vũ Hải An  - Ban Tuyên giáo