Liên kết website

Định hướng công tác Tuyên giáo năm 2012

Năm 2012, là năm thứ 2 triển khai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh đảng bộ Thanh Hoá lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; năm thứ tư các cấp công đoàn cả nước triển khai Nghị quyết số 20/NQ-TW và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về “ Tiếp tục xây dựng GCCN Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước”. Đây cũng là năm dự báo tình hình kinh tế- xã hội sẽ còn gặp nhiều khó khăn do hậu quả của khủng hoảng kinh tế thế giới, thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, việc làm của CNVCLĐ và hoạt động công đoàn.

Để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tổ chức công đoàn Thanh hoá trong năm 2012, công tác Tuyên giáo công đoàn các cấp cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong CNVCLĐ. Tổ chức nghiên cứu, thực hiện các Nghị quyết Trung ương khoá XI, Nghị quyết của BCH, BTV Tỉnh uỷ Thanh Hoá khoá XVII. Trước mắt tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 02/ NQ-TU của BCH Đảng bộ tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 – 2015, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 BCH TW Đảng ( khoá XI). Kịp thời nắm bắt những vấn đề nảy sinh trong tư tưởng của CNVCLĐ và đoàn viên công đoàn, nhất là CNLĐ ở các khu công nghiệp, khu kinh tế, trong các doang nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 22/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động, hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp”.

2. Chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai hiệu quả Chỉ thị 01/CT-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 03/ NQ-ĐCT ngày 3/4/2006 về “ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục của tổ chức công đoàn tình hình mới”; Chỉ thị 02/CT-TLĐ về tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 20/NQ-TW, Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khoá X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; Chỉ thị 03/CT-TLĐ về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận và hoạt động khoa học trong tổ chức công đoàn”. Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn. Trước mắt tuyên truyền và tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân 2012, Tuyên truyền kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hoá (20/2/1947 – 20/2/2012).

3. Tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đoàn viên công đoàn, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

4. Hướng dẫn và tổ chức hoạt động thực hiện “Tháng công nhân” ( tháng 5 năm 2012) với những nội dung cụ thể, hình thức phù hợp, thiết thực với cơ sở, với CNVCLĐ và đoàn viên công đoàn, gắn với tuyên truyền kỷ niệm 37 năm ngày chiến thắng 30/4, 126 năm ngày Quốc tế lao động 1/5 và 112 năm ngày sinh nhật Bác 19/5.

5.  Tích cực tham gia sửa đổi Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn, Hiến phỏp 1992; Triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho công nhân lao động, đổi mới nội dung và phương pháp tuyên truyền, sử dụng có hiệu quả tài liệu tuyên truyền phổ biến nâng cao hiểu biết về chính trị và pháp luật cho CNVCLĐ; chú trọng tuyên truyền cho CNLĐ khu vực doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật cho CNLĐ và NSDLĐ tại các doanh nghiệp; Tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả Tiểu đề án 3 theo Quyết đinh 3362/ QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và đề án “Nâng cao kiến thức pháp luật cho CNLĐ trong các loại hình doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trên địa bàn Thanh Hoá” của LĐLĐ tỉnh.

5. Chủ động phối hợp với chính quyền và các cơ quan hữu quan, tham gia xây dựng các thiết chế văn hoá, chăm lo tổ chức các hoạt động văn hoá thể thao, xây dựng đời sống văn hoá cơ sở. đặc biệt là CNLĐ các khu công nghiệp, những nơi có đông CNLĐ; khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất của Nhà văn hoá lao động tỉnh, thông qua các ngày kỷ niệm đẩy mạnh hoạt động VHVN-TDTT trong CNVCLĐ, nâng cao thể chất, từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hoá, tinh thần cho CNVCLĐ. Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá theo Quyết định 1610/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

7. Tuyên truyền vận động CNLĐ tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ mọi mặt; chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp và NSDLĐ xây dựng chính sách về giáo dục đào tạo nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp cho CNVCLĐ, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tuyên truyền về những thành tựu nổi bật về KT-XH, an ninh quốc phòng, về Cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”, cổ vũ các doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, kiên quyết đấu tranh chống hàng giả, hàng kém chất lượng và cổ vũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ dùng hàng Việt Nam; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống ma tuý, tội phạm và các tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tác hại thuốc lá trong CNVCLĐ.

8. Củng cố và nâng cao chất lượng của hoạt động báo cáo viên công đoàn, tổ chức mạng lưới cộng tác viên, chủ động khảo sát và triển khai thành lập tổ công nhân tự quản tại các khu nhà trọ, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng trong CNVCLĐ; để đề xuất, kiến nghị với tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước các cấp và người sử dụng lao động chủ động xử lý những bất đồng trong quan hệ lao động, những diễn biến phức tạp về tư tưởng, kịp thời  ngăn ngừa các luận điệu xuyên tạc và âm mưu tuyên truyền vận động CNLĐ tham gia thành lập tổ chức “Công đoàn độc lập” của các thế lực thù địch và lực lượng phản động người Việt liêu vong.

9. Tuyên truyền, tổ chức hoạt động và hướng dẫn Đại hội công đoàn cơ sở, tiến tới Đại hội cấp trên cơ sở và Đại hội XVIII Công đoàn Thanh Hoá vào năm 2013.

Để thực hiện có hiệu quả những nội dung định hướng trên, các cấp công đoàn trong tỉnh cần chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình đặc điểm của đơn vị, tổ chức triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến mọi CNVCLĐ. Tiếp tục đổi mới nội dụng đa dạng hoá các hình thức, phương pháp tuyên truyền giáo dục, cải tiến và nâng cao chất lượng hình thức tuyên truyền miệng; sử dụng có hiệu quả hệ thống bảng tin, truyền thanh nội bộ, tài liệu tuyên truyền và các phương tiện thông tin đại chúng trong giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật. Duy trì thường xuyên chế độ sinh hoạt BCV, giao ban tư tưởng, Bản tin LĐ&CĐ Thanh Hoá, trang thông tin điện tử Công đoàn Thanh Hoá, triển khai hiệu quả các chương trình phối hợp tuyên truyền trên Báo Thanh Hoá, Báo Lao động, Báo VHTT. Tiếp tục kiện toàn tiểu ban giáo dục pháp luật của các cấp công đoàn, thành lập và duy trì Trung tâm tư vấn pháp luật tại cơ quan LĐLĐ tỉnh; định kỳ kiểm tra đôn đốc công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ, nhất là khu vực kinh tế ngoài nhà nước; phát động các cấp công đoàn tổ chức các hội thi tìm hiểu pháp luật, hội diễn văn nghệ và các hoạt động VH-TT trong CNVCLĐ thi đua chào mừng các sự kiên chính trị, các ngày kỷ niệm của đất nước trong năm 2012, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, ngành nghề.

 

Nguyễn Quốc Uy, PCT LĐLĐ tỉnh