Liên kết website

Hướng dẫn mới về việc xét công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá

Thực hiện Thông tư số 01/2012/TT-BVHTTDL ngày 18/01/2012 của Bộ văn hoá, Thể thao và Du lịch về "Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận: "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá" và Hướng dẫn số 258/TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam, từ năm 2012 việc xét và công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa sẽ do Chủ tịch LĐLĐ tỉnh ký quyết định công nhận.

Sau khi đã thống nhất ý kiến với Lãnh đạo Sở VHTT&DL, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh ban hành Hướng dẫn về trình tự thủ tục xét và công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa hằng năm và 5 năm. Theo đó các công đoàn ngành, LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố phối hợp với phòng VHTT hoặc Ban thi đua cùng cấp thành lập Ban chỉ đạo (hoặc Hội đồng) nhận đăng ký của các đơn vị thuộc phạm vi mình quản lý, theo dõi, kiểm tra đôn đốc phong trào, xem xét, thẩm định, hoàn chỉnh hồ sơ của các đơn vị, trình Hội đồng của LĐLĐ tỉnh xem xét công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá hằng năm và 5 năm. Việc đăng ký được tiến hành vào tháng 1 về Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh ( Riêng năm 2012 do thủ tục hướng dẫn chậm nên đăng ký đến hết 31/5/2012).

Các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp có công đoàn cơ sở trực thuộc các công đoàn Trung ương đăng ký xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá” tại LĐLĐ tỉnh huyện, thị, thành phố tại nơi đơn vị làm việc.

Đối với các đơn vị Trung ương trên địa bàn tỉnh có nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc của đơn vị (có tư cách pháp nhân) đóng ở các địa bàn  huyện, thị, thành phố khác nhau có tổ chức công đoàn trực thuộc công đoàn cơ sở; thì công đoàn cơ sở đơn vị hướng dẫn thủ trưởng cơ quan của các đơn vị trực thuộc đăng ký với LĐLĐ huyện, thị, thành phố tại nơi đơn vị làm việc; LĐLĐ huyện, thị, thành phố tổng hợp đề nghị Ban chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh xét công nhận“Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”.

Hồ sơ đề nghị gồm có:

Báo cáo thành tích xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá” có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, tổ chức cấp trên tại nơi đơn vị đăng ký thi đua xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”. (Báo cáo 1 năm đối với công nhận lần đầu; Báo cáo năm 5 năm đối với công nhận lại);

Bảng tự chấm điểm của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ( Đã ban hành kèm theo Hướng dẫn);

Văn bản đề nghị xét và công nhận.

Trình tự xét:

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nộp hồ sơ nơi đăng ký thi đua;

Ban chỉ đạo ( hoặc Hội đồng) của LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành, CĐ Khu Kinh tế Nghi Sơn kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện, lập biên bản và làm tờ trình đề nghị. Riêng các đơn vị có CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh thì Hội đồng cấp tỉnh kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện, lập biên bản và xét công nhận. Cơ quan TW đóng trên địa bàn nào thì do LĐLĐ huyện, thị, TP đó đề nghị;

Căn cứ hồ sơ đề nghị và biên bản kiểm tra của Ban Chỉ đạo LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành, CĐ Khu Kinh tế Nghi Sơn, Hội đồng cấp tỉnh xét, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh ra quyết định công nhận “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”.

Thời gian xét: vào tháng 12 hàng năm.

Các đơn vị căn cứ vào kế hoạch đăng ký của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hàng năm lập dự toán kinh phí phục vụ công tác chỉ đạo triển khai, kiểm tra, đánh giá và tổ chức trao Giấy công nhận cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn, thông báo cơ quan tài chính cùng cấp trình cấp có thẩm quyền  phê duyệt.

 

Nguyễn Quốc Uy,  PCT LĐLĐ tỉnh