Liên kết website

Một số biện pháp góp phần đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS ngoài nhà nước từ nay đến hết năm 2011 .

Thực hiện kế hoạch phát triển 1,5 triệu đoàn viên của Tổng LĐLĐ Việt Nam  và căncứ vào Nghị quyết của BCH LĐLĐ tỉnh về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS khu vực ngoài Nhà nước, năm 2011 Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã có quyết định giao chỉ tiêu cho 7/8 CĐ ngành và CĐ khu Kinh tế Nghi Sơn; 21/27 LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố phấn đấu thành lập 51 CĐCS ngoài Nhà nước. Tính đến hết quý 1/2011 đã thành lập được 10/51 CĐCS ngoài nhà nước chiếm tỉ lệ gần 20%chỉ tiêu  kế hoạch được giao. Mặc dù kết quả có tính khả quan nhưng trong tình hình hoạt động công đoàn trong khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước hiện nay việc phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS ngoài Nhà nước còn gặp nhiều khó khăn do tình hình kinh tế xã hội nước ta nói chung, tỉnh Thanh Hoá nói riêng. Khó khăn lớn nhất mà công đoàn cấp trên cơ sở đang gặp phải trong công tác phát triển ĐV và thành lập CĐCS NNN, là sự e nhgại của NSDLD. Nhiều lần cán bộ công đoàn đến doanh nghiệp đặt vấn đề thành lập CĐCS, chỉ nhận được lời hứa sẽ phối hợp tổ chức thành lập CĐCS từ lãnh đạo đơn vị, còn bao giờ thành lập thì đang là việc bỏ ngỏ. Với người lao động tại các doanh nghiệp, nhất là thuộc các khu công nghiệp, đa phần khi giao kết hợp đồng lao động với doanh nghiệp đều thực hiện đơn phương không tham khảo ý kiến CĐCS, do chưa hiểu hết vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn; nhất là chưa thấy được quyền lợi của mình khi tham gia vào Công đoàn. Trong khi đó, cơ chế bảo đảm cho cán bộ công đoàn và tổ chức công đoàn phát huy vai trò của mình tại doanh nghiệp còn bất cập. Thậm chí một số nơi đã có quyết định thành lập CĐCS nhưng việc công bố quyết định và ra mắt BCH CĐCS lâm thời lại bị trì hoãn, chậm triển khai; một số khác tuy đã ra mắt BCH và công bố quyết định thành lập CĐCS nhưng quá trình tổ chức hoạt động vẫn gặp nhiều khó khăn từ phía doanh nghiệp.

Căn cứ tình hình thực tế đó, Ban Tổ chức đã tham mưu cho Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề ra một số biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ngoài Nhà nước cụ thể như sau :

1. Các cấp công đoàn cần tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy và có quy chế phối hợp với chính quyền đồng cấp gắn với việc thực hiện Chỉ thị 13/CT – TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá về việc phát triển tổ chức Đảng, các đoàn thể chính trị xã hội trong doanh nghiệp.  Khi có chủ trương của cấp ủy và thống nhất của chính quyền trong tổ chức thực hiện, cần chỉ đạo quyết liệt, có kiểm tra, giám sát thường xuyên và tiến hành khảo sát, phân loại các DN-NNN trên địa bàn và ngành nghề được quản lý, trên cơ sở đó lập kế hoạch cụ thể để tiến hành vận động, tuyên truyền người lao động, chủ doanh nghiệp gia nhập tổ chức công đoàn; gắn công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS ngoài Nhà nước với việc củng cố nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS.

2.Công tác tuyên truyền, phổ biến đến công nhân lao động về đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Công đoàn, nhất là các chủ trương, chính sách có liên quan đến nghĩa vụ, quyền lợi của người lao động cần được duy trì thường xuyên, linh hoạt với nhiều phương thức khác nhau để người lao động hiểu, tự giác thực hiện; biết được vai trò, vị trí, chức năng của CĐCS tại doanh nghiệp để tham gia xây dựng.

3. Phân công nhiệm vụ cụ thể cũng như trách nhiệm cho từng thành viên trong Ban vận động. Việc vận động thành lập CĐCS tại doanh nghiệp được tiến hành theo phương châm kiên trì thuyết phục, vận động, làm cho người sử dụng lao động nhận thức được tính cần thiết của tổ chức công đoàn, CĐCS hoạt động tốt sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Hồ sơ, thủ tục, các biểu mẫu thành lập CĐCS cần được chuẩn bị trước, tránh các thủ tục rườm rà không cần thiết,  khi có đủ điều kiện và được thống nhất thì có thể tiến hành thành lập ngay.

4. Với các doanh nghiệp đã có CĐCS, cần phát huy tính đại diện của mình cho tập thể người lao động tại doanh nghiệp, thường xuyên phối hợp giúp đỡ, chăm lo bảo vệ lợi ích người lao động để người lao động gắn bó với tổ chức và phát huy vai trò của mình tại CĐCS. Một trong các phương pháp hoạt động của Công đoàn là tổ chức cho quần chúng hoạt động, cần linh hoạt sáng tạo trong tổ chức hoạt động nhằm thu hút đông đảo người lao động tham gia, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, qua đó tạo lòng tin với người sử dụng lao động trong phối hợp hoạt động.

5. Đối với các  Ban LĐLĐ tỉnh  cần tăng cường công tác kiểm tra, cử cán bộ đến với  đơn vị được phân công để cùng tuyên truyền, vận động trong việc phát triển Đoàn viên và thành lập CĐCS-NNN.

Trên đây là những nhiệm vụ và giải pháp góp phần tuyên truyền vận động thành lập CĐCS và phát triển đoàn viên trong khu vực ngoài Nhà nước. Đó cũng là những nhiệm vụ trọng tâm, mang tính quyết định của LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “ Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”.

                                                      (Trịnh Thị Tuyết – Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh